ปฏิทินกิจกรรม

กรกฏาคม 2015
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
   
5
6
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
   
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำ 2553

date25 พ.ค. 53 / 00:52 view2,279

  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 64 คน จำแนกตามประเภทการรับ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 วิธีรับตรง โควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นผลิตพยาบาลชุมชน ตามโครงการผลิตพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน จำนวน 38 คน เป็นการรับนักศึกษาตามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร โดยหน่วยงานนั้น ๆ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เพื่อผลิตพยาบาลของชุมชนให้กับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขั้นตอนการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การตัดสิน ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด อนึ่ง สำหรับการกำหนดพื้นที่
ให้บริการ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เป็นพื้นที่เป้าหมายเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
ในการผลิตพยาบาลชุมชนในระยะแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มความร่วมมือกับพื้นที่อื่นๆ ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป
1.2 วิธีรับตรงทั่วไป จำนวน 26 คน เป็นการรับนักศึกษาจากทุกจังหวัดที่สนใจในวิชาชีพพยาบาลเพื่อสร้างความหลากหลายของผู้เรียน และเป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ในวันสมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.2 มีผลการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาสังคม และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป)และ PAT2 (วิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์) โดยที่แต่ละรายวิชาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2.3 สำหรับผู้สมัครโควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นผลิตพยาบาลชุมชน เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอ/ท้องถิ่น 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
2.4.3 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4.4 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.4.5 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพเวชกรรม
2.4.6 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.4.7 ภาวะไตวายเรื้อรัง
2.4.8 ติดสารเสพติดให้โทษ
2.4.9 ตาบอดสี
2.4.10 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2.4.11 หูหนวกหรือหูตึง
2.4.12 โรคหรือความพการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
2.5 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 2.5 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวเข้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละสถาบัน การตัดสินของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
3.การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา (ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ได้กำหนดระยะเวลาในการรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553 อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ website งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ที่ www.entry.ubu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทาง website งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ที่ www.entry.ubu.ac.th และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
5. การทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ อาคารสถาบันประสานงานเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)