ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2016
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
6
7
9
13
14
16
17
18
19
21
23
24
27
28
29
     
   
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ

กิจกรรมค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 9

date13 ก.ค. 54 / 23:56 view3,255

  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
ทางสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 9 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชน ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนโดยผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ จากพี่สู่น้องโดยน้องที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว ประเทศ ที่มีความสนใจด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 9

  ชื่อโครงการ  :  โครงการค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 9

ความสอดคล้อง กับแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาคณะวนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ
3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารและสถานที่
7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล    
ปัจจุบันทั่วโลกได้ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงโดยเป็นผลมาจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์มีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น อีกทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆถูกทำลายเพิ่มมากด้วยเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากการขยายพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการทำลายแหล่งต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายประการ เช่น เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ขาดแคลนอาหาร เกิดอุทกภัยที่รุนแรง เป็นต้น
เนื่องจากเยาวชนจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต แต่เยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสที่จะได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง หากเยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสเข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง และเรามีการปลูกฝังองค์ความรู้ ทัศนคติและสร้างสำนึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างยั่งยืน
ในการนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย โดยเฉพาะนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เล็งเห็นบทบาทหน้าที่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ จึงได้มีการจัดทำโครงการค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 9 ขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ได้จัดทำขึ้น
    
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแก่เยาวชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้
2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ศาสตร์ทางด้านป่าไม้ และคณะวนศาสตร์
4. เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวนศาสตร์ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/ค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้ง-ที่9/204164799630515  และติดตามการดาวโหลดใบสมัคร เร็วๆนี้