ความคิดเห็น

4

จำนวนแชร์
24,106

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

รับตรงทั่วประเทศ 60 มมส. เปิดรับหลายคณะ เช่น พยาบาลฯ เภสัชฯ วิศวฯ นิเทศฯ

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 5 ก.ค. 59 162,497 4

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.มหาสารคาม 60 , รับตรง ม.มหาสารคาม , รับตรง ทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม , รับตรง ทั่วประเทศ 60 , ทั่วประเทศ มมส. 60 , รับตรง ทั่วประเทศ , รับตรง มมส. , สอบตรง 60 , สอบตรง 60

20คณะ
7,856ที่นั่ง
1 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
สมัคร

           สวัสดีค่ะ ในแต่ละปีมีโครงการรับตรงออกมาเยอะมาก มีหลายรูปแบบ แต่แบบที่น้องๆ ส่วนใหญ่รอก็คือรับตรงทั่วประเทศ เพราะไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถสมัครได้ทั้งนั้น วันนี้พี่แป้งก็มีหนึ่งโครงการรับตรงทั่วประเทศมาฝากค่ะ คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในบางสาขาเปิดรับทุกสายการเรียนด้วย แต่จะสมัครโครงการนี้ได้ต้องสอบ GAT PAT รอบแรกด้วยนะคะ จะมีคณะหรือสาขาอะไรเปิดรับบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
 มาแล้ว! รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (รับทั่วประเทศ)

คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
     สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
     สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
     สาขาพยาบาลศาสตร์


ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
     สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม


ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
     สาขาสาธารณสุขศาสตร์
     สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
     สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
     สาขาเคมี
     สาขาชีววิทยา
     สาขาฟิสิกส์
     สาขาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)
     สาขาคณิตศาสตร์
     สาขาสถิติ
     สาขาจุลชีววิทยา


ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี
     สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
     สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     สาขาสัตวศาสตร์
     สาขาประมง


ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
     สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
     สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา


ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
     สาขาสัตวแพทยศาสตร์


ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
     สาขาสารสนเทศศาสตร์
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
     สาขาภูมิสารสนเทศ
     สาขานิเทศศาสตร์


ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สาขาวิศวกรรมศาสตร์


ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
     สาขาสถาปัตยกรรม
     สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
     สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
     สาขานฤมิตศิลป์
     สาขาภูมิสถาปัตยกรรม


ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     สาขาการจัดการท่องเที่ยว
     สาขาการจัดการโรงแรม
     สาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


ทดสอบ Icon คณะการบัญชีและการจัดการ
     สาขาบัญชี
     สาขาบัญชี (ภาษาอังกฤษ)
     สาขาการตลาด
     สาขาการจัดการ
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
     สาขาการบริหารการเงิน
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
     สาขาการจัดการการประกอบการ
     สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     สาขาภาษาไทย
     สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
     สาขาภาษาอังกฤษ
     สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ)
     สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
     สาขาภาษาจีน
     สาขาภาษาญี่ปุ่น
     สาขาภาษาฝรั่งเศส
     สาขาประวัติศาสตร์
     สาขาการพัฒนาชุมชน
     สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
     สาขาภาษาเกาหลี
     สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
     สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)
     สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า)
     สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)


ทดสอบ Icon วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
     สาขาการเมืองการปกครอง
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
     สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา


ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
     สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     สาขาคณิตศาสตร์
     สาขาสังคมศึกษา
     สาขาภาษาอังกฤษ
     สาขาภาษาไทย
     สาขาการศึกษาปฐมวัย
     สาขาเทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาจิตวิทยา
     สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา


ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
     สาขาทัศนศิลป์
     สาขาศิลปะการแสดง


ทดสอบ Icon วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
     สาขาดุริยางคศิลป์


ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมศาสตร์
     สาขาการจัดการวัฒนธรรม


ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
     สาขานิติศาสตร์

 
 มาแล้ว! รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (รับทั่วประเทศ)

 มาแล้ว! รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (รับทั่วประเทศ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (ทั่วประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร   1-30 ก.ย.59
   
ทดสอบ Icon สอบถามเพิ่มเติม กองบริการการศึกษา 043-754377,043-754333 ต่อ 1202-4 (ในวันเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
 มาแล้ว! รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (รับทั่วประเทศ)
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

4

จำนวนแชร์
24,106

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

4 ความคิดเห็น

 1. 19 ส.ค. 2559, 00:13 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  จบ ม. 6 แล้วสมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ

  #1
 2. #2 เอิร์น
  เมื่อ 28 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แต่เดือนกันยายังไม่ำด้สอบgat -pat เลยนี้คะ
  #2
 3. เมื่อ 25 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  มีรอบแอดมิชชั่นมั๊ยค่ะ
  #3
 4. #4 โคส
  เมื่อวานนี้ · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คือสมัครคณะฒึกษทสาสตร์แต่เกรดได้2.75ในนี้บอก2.50แต่สมัครคณะนี้ไม่ได้อ่ะค่ะเพราะเขาบอกคณะศึกษาสาสตร์ต้อง3.00ขึ้นไป เลยสับสนอ่ะค่ะตอบด้วยนะค่ะ
  #4

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .