ความคิดเห็น

6

จำนวนแชร์
15,002

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (โควตาภาคเหนือ)

รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (โควตาภาคเหนือ)

โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ รายละเอียด 4 โครงการ เฉพาะนร. 17 จว.เหนือเท่านั้น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 13 ก.ค. 59 70,095 6

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.เชียงใหม่ 60 , รับตรง ม.เชียงใหม่ , โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ , โควตาภาคเหนือ 60 ม.เชียงใหม่ , รับตรงเรียนดี ม.เชียงใหม่ , รับตรงแพทย์ ม.เชียงใหม่ , สอบตรง 60 , โควตาภาคเหนือ มช. , โควตา มช. , โควตา มช.

4คณะ
4,462ที่นั่ง
15 ส.ค. 59 - 23 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 35 วันปิดรับ
หมดเขต

           สวัสดีค่ะ รับตรงโครงการใหญ่ที่บอกเลยว่ารายละเอียดย่อยเยอะมาก คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกนี้เรียกว่า "โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ" แบ่งออกเป็น 4 โครงการคือ โควตาภาคเหนือ, โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี, โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD), โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) แต่ละโครงการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
เฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือ! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ)

โควตาภาคเหนือ
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
   
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
   
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
เฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือ! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ)

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59

  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon คณะพยาบาล
   
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
   
ทดสอบ Icon สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (คะแนนจากโควตาภาคเหนือ)
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59
  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 
เฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือ! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน
บ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
   
ทดสอบ Icon ใบสมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
   
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา
   
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา
   
ทดสอบ Icon หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
   
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   
ทดสอบ Icon เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัวจากผู้บังคับบัญชา หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน รายวิชาของรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
*** ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) แล้วจะไม่ถูกพิจารณาในคณะแพทยศาสตร์ โควตาภาคเหนือ

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59
  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 
เฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือ! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน
บ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน รายวิชาของรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59
  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 

เฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือ! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

6

จำนวนแชร์
15,002

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

6 ความคิดเห็น

 1. #1 อิอิ
  16 ก.ค. 2559, 21:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ช็อค อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ 555555555555
  #1
 2. #2 สุจิ้น
  17 ก.ค. 2559, 10:46 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คณะวิจิตรศิลป์ไม่มีหรอคะ โควต้าภาคเหนือเสียใจเอ่อ..มืดมน
  #2
  • #2-1 อั๋น
   17 ก.ค. 2559, 13:22 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   นั้นดอวิจิตรศิลป์ไปไหน
   #2-1
 3. 17 ก.ค. 2559, 15:42 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ไม่มีวิจิตรหรอคะ;w;เสียใจ

  #3
 4. 3 ส.ค. 2559, 19:02 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ถ้าเรียนจบปวช จะสามารถสมัครได้ไหมคะ คณะนิติศาสตร์ ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  #4
 5. 4 ส.ค. 2559, 00:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โอย...ตาย กลัวไม่ติด อยากเข้า มช. มากความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆ ขอให้ได้ ขอให้ติด ขอให้ได้เรียน สาธุๆๆ เพี้ยง! เสียใจเยี่ยม

  #5

แสดงความคิดเห็น

อะไรเอ่ยเพนกวิ้น? นั่นแหละ อะไรคือ เพนกวิ้น? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .