ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
3,235

            สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีอีกหนึ่งโครงการรับตรงทั่วประเทศมาฝากกัน เป็นรายการเอียดคณะที่เปิดรับและเกณฑ์คะแนนในการคัดเลือกของ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบใช้ผลคะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ ส่วนกำหนดการในการสมัครและคัดเลือกต้องรอประกาศอีกครั้งค่ะ น้องๆ คนไหนสนใจก็อย่าลืมสมัคร GAT PAT กันด้วย โครงการนี้ใช้คะแนนเฉพาะรอบ 1/60 เท่านั้น ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต
ทดสอบ Icon คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60 ตามแต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญตามแต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จว.ใต้ ของ ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านรับตรงของ ม.เชียงใหม่ และ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.สงขลาฯ ทุกโครงการ

คุณสมบัติเฉพาะ
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
     - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     - มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
     - มี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.50
     - มี GPA วิชาสังคมฯ ไม่น้อยกว่า 3.50
     - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50


ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย
     - รับเฉพาะผู้ที่เรียน ม.6 สายวิทย์ เท่านั้น


ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
     - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
     - รับ ปวช. เฉพาะหลักสูตรศิลปกรรม


ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปวช. ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25 (สำหรับ ปวช.)


ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
     - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
     - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
     - มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50


ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ ปวช.
     - วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ปัตตานี)
     - คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
     - คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
     - คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
     - คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)
     - คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
     - คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม(สุราษฎร์ธานี)
     - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
     - คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)


เกณฑ์คะแนน GAT PAT และวิชาสามัญแต่ละคณะ  
 
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)


รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่  
มาแล้ว! รายละเอียดรับตรง 60 ม.สงขลาฯ ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ (สมัครได้ทั่วประเทศ)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
3,235

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .