ความคิดเห็น

43

จำนวนแชร์
28

 

 

 

 

ตอนนี้กระแสเกาหลีฟีเวอร์ยังคงแรงไม่ตกเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ละคร หรือภาพยนตร์ รวมไปถึงภาษาเกาหลีที่ตอนนี้มีคนให้ความสนใจกันมากขึ้น สำหรับน้องๆ ที่สนใจภาษาเกาหลี วันนี้พี่แก้มมีข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีมาฝากน้องๆ กันค่ะ

  

Test Of Proficiency In Korean (TOPIK)

การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
• เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติและชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่
• เพื่อขยายภาษาเกาหลีให้แพร่หลายไปทั่วโลก
• เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีที่จำเป็น ในการศึกษาและการปฏิบัติงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ประเภทการสอบ TOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1) การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น หรือที่ในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเรียกกันว่าการสอบ “กึบ” นั่นเอง ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเข้าสอบตามระดับชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยจะมีการเปิดให้สมัครสอบ 3 ช่วงชั้นด้วยกัน คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง


 

ระดับการสอบ

แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก และในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นอีก 2 ระดับย่อย รวมแล้วมีทั้งหมด 6 ระดับ 

  

Level 1

ชั้นต้น / Beginner /

Level 2

Level 3

ชั้นกลาง / Intermediate /

Level 4

Level 5

ชั้นสูง / Advance /

Level 6

 

โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน  

  

เวลาในการสอบ

ส่วนที่

หัวข้อ

ลักษณะข้อสอบ

จำนวนข้อ

คะแนน

90 นาที

1

คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)

ปรนัย

30

100

2

การเขียน (Writing)

ปรนัย

เขียนตอบสั้นๆ

เรียงความ

10

5-7

1

40

30

30

90 นาที

3

การฟัง (Listening)

ปรนัย

30

100

4

การอ่าน (Reading)

ปรนัย

30

100

 

เกณฑ์การวัดผล

ผู้สอบจะผ่านในระดับใด พิจารณาจากคะแนน ดังนี้

 

• ระดับที่ 1, 3 และ 5 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 40 คะแนน

• ระดับที่ 2, 4 และ 6 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 50 คะแนน

 

ตัวอย่างที่ 1:

นาย ก. สอบในระดับ Beginner ได้คะแนนในส่วนคำศัพท์และไวยากรณ์ 70 คะแนน การเขียน 48 คะแนน การอ่าน 52 คะแนน และการฟัง 37 คะแนน ผลคือ นาย ก. สอบไม่ผ่านระดับใดเลย


ตัวอย่างที่ 2:

นาย ข. สอบในระดับ Intermediate ได้คะแนนในส่วนคำศัพท์และไวยากรณ์ 90 คะแนน การเขียน 85 คะแนน การอ่าน 57 คะแนน และการฟัง 68 คะแนน ผลคือ นาย ข. สอบผ่านระดับ 4


ตัวอย่างที่ 3:

นาย ค. สอบในระดับ Advance ได้คะแนนในส่วนคำศัพท์และไวยากรณ์ 88 คะแนน การเขียน 60 คะแนน การอ่าน 92 คะแนน และการฟัง 49 คะแนน ผลคือ นาย ค. สอบผ่านระดับ 5

 


2) การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตก – สอบผ่านใดๆทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน


โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน รวมเป็น 400 คะแนน


  

เวลาในการสอบ

ส่วนที่

หัวข้อ

จำนวนข้อ

คะแนน

90 นาที

1

คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)

30

100

2

การเขียน (Writing)

3

100

90 นาที

3

การฟัง (Listening)

30

100

4

การอ่าน (Reading)

30

100


 

 

การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย

• จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง

• ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี

• ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี


สนามสอบ ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี

 

• กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530

โทรศัพท์ 02-543-6981

 

• ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

โทรศัพท์ 073-331-304


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

- เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (หรือกำลังศึกษาอยู่)


หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

** ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูปกล้องดิจิตอล

2.ค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

 

สถานที่รับสมัคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์ 02-543-6981

 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

โทรศัพท์ 073-331-304


พี่แก้มขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.toeastkorea.com/ และภาพประกอบจากวิกิพีเดียค่ะ


 

ความคิดเห็น

43

จำนวนแชร์
28

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

43 ความคิดเห็น

 1. #1 moonlight
  23 ธ.ค. 2551, 12:53 น.
  ผ่านแค่โชกึบอยู่เลย

  T_________T
  #1
 2. #2 เมโมรั่ว~*
  23 ธ.ค. 2551, 13:18 น.
  ปีหน้าคงจะได้สอบละ ^^

  กันยา.. คงได้หลายคอร์สอยู่
  #2
 3. 23 ธ.ค. 2551, 13:33 น.
  อ่ะ ขอบคุณนะค่ะ ปีหน้าคง จะสอบได้แระ ตอนนี้ สะสม ความรู้ก่อนน่ะค่ะ
  #3
 4. #4 gvbmj
  23 ธ.ค. 2551, 15:20 น.
  เรียนไปเพื่อ??
  #4
 5. 23 ธ.ค. 2551, 17:22 น.

  เรียนภาษา บาลีดีกว่า

  ภาษาเกาหลีใช้ประโยชน์ไม่ได้ สำหรับผม

  #5
 6. 23 ธ.ค. 2551, 17:33 น.
  กำลังจะไปสอบอยู่เลย ^^
  #6
 7. #7 cherj
  23 ธ.ค. 2551, 18:05 น.
  เหอๆ เพิ่งรู้ว่ามีสอบแบบนี้ด้วย  มีโรงเรียนนานาชาติเกาหลีด้วยOoO  มีสอบจีนไหมคะเนี่ย อยากรุอ่า
  #7
 8. #8 Bix
  23 ธ.ค. 2551, 18:56 น.

  สอบ HSK ไงครับของจีน...

  #8
 9. 23 ธ.ค. 2551, 19:01 น.
  เราเรียนไปถึง Level 1 เองอ่ะคะ (ตามหนังสือมหาลัยโซล ไม่รู้มาตรฐานเดียวกันเปล่า)
  หยุดเรียนเตรียมตัวสอบ Admission
  เดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อ


  สำหรับเราเรียนไปเพื่อเป็นภาษาที่ 3 นะ
  ใจมันชอบแล้ว เรียนยังไงก็เรียนรู้เรื่องน่ะค่ะ

  พวกที่บอกว่า เรียนไปเพื่อ นี่มองไม่เห็นคุณค่าของภาษาอื่นๆ สักเท่าไหร่นะ


  อยากสอบจังเลยยยยยยยยยย ~!!!!!!!!!!!!!
  #9
 10. #10 ฮัน
  23 ธ.ค. 2551, 19:13 น.
  ปีหน้า คงจะได้สอบอ่ะคร้าบ....
  ตอนนี้สะสมความรู้ไปก่อน
  #10
 11. #11 เมโมรั่ว~*
  23 ธ.ค. 2551, 19:59 น.
  แล้วแต่คนล่ะเนอะ บางคนอาจจะว่าไม่มีประโยชน์

  แต่สำหรับอีกคนนึงอาจจะมีประโยชน์มากๆ ก็ได้ค่ะ  เราว่าเรียนอะไรที่ตัวเองชอบ เรียนแล้วถนัด

  ดีกว่าไปเรียนอะไรที่ไม่ชอบ โดนบังคับ ไปนั่งเรียนให้เสียตังฟรี = =" ..  ถ้าเราชอบก็ไม่เสียหายอะไรนี่หน่า ยังไงมันก็ต้องมีประโยชน์บ้างล่ะค่ะ  ป.ล.ใครสอบปีหน้า สู้ๆ เหมือนกันนะ ^^V
  #11
 12. 24 ธ.ค. 2551, 01:14 น.

  อยากเรียนๆๆๆ

  #12
 13. 24 ธ.ค. 2551, 02:21 น.

  แล้วที่เกาหลีมีสอบปีละครั้งเหมือนกันรึเปล่าเอ่ย?
  แล้วค่าสมัครสอบเท่าไหร่บ้างคะ ใครรู้มั่ง

  #13
 14. 24 ธ.ค. 2551, 08:25 น.
  คนที่ถามว่าเรียนไปเพื่อ เรียนไปไม่มีประโยชน์
  ใ่ช้อะไรคิดกัน ??

  เรียนได้หลายภาษาเยอะๆ ยิ่งดี หลงไปประเทศเค้าก็ยังพูดได้บ้างดีกว่าไปเป็นใบ้เบาะแบะ - -*
  เราอยากเรียนหมดอะเกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
  แ่ต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงไหนเลย -*-
  #14
 15. 24 ธ.ค. 2551, 08:53 น.

  มีการทดสอบของภาษาเกาหลี ด้วยหรอค่ะ อยากสอบจังแต่ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีเลย

  #15
 16. 24 ธ.ค. 2551, 15:34 น.
  ใช่เลย ๆ
  อยากเรียนเกาหลีมาก ๆ

  การเรียนหลาย ๆ ภาษา
  ไม่ว่าภาษาใดก็ตาม
  มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็ตาม
  ถือเป็นเรื่องดีที่จะสะสมความรู้

  จริง ๆ ถ้าใจรัก เรียนไปเถอะค้ะ
  ไม่มีคำว่าไม่คุ้มหรอก
  เพราะเราเรียนด้วยความสุข

  เรายังไม่มีเวลาไปเรียนเลยอ่ะ
  TTT"
  อ่านได้อย่างเดียว grammar ไม่ต้องพูดถึง
  >______________<

  ขอบคุณค้ะ !!

  #18
 17. 24 ธ.ค. 2551, 18:23 น.
  เย้ ขอบคุณค่า ปีหน้าว่าจะสอบพอดีเลย อิอิ สู้ตายๆ!!!
  #19
 18. 24 ธ.ค. 2551, 18:36 น.
  ภาษาไทยตัวข้านี้ยังไม่รอดเลย งะ T^T
  #20
 19. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .