ความคิดเห็น

58

 

             ข่าวล่ามาเร็วแบบสดๆร้อนๆ ส่งตรงถึงน้องๆที่กำลังหาที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรี อยู่ในขณะนี้   อีกแล้ว โดยคราวนี้พี่ปอ นำ ข่าวรับตรงมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งเมืองอีสาน…มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มาฝากให้น้องๆ ทั่วประเทศได้สมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

             โดย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมให้ทุนการศึกษา  โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553จำนวนรวม 2,601 คน ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อสมัครคัดเลือกโควตารับตรง (ตามประเภทการรับสมัคร ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก) ผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th แล้ว สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้วได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  25 กันยายน 2552


รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี
  
        คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก 
      

          ทั่วไป
          1.ต้องมีสัญชาติไทย ถ้าอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องมี บัตรประจาตัวประชาชน หรือ เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2552 และจะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          3.มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (GPAX) 4 ภาคเรียน และกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา เล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          5.เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          6.เป็นผู้ที่ปราศจากโรค ดังต่อไปนี้
          - โรคเรื้อน
          - วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
          - โรคพิษสุราเรื้อรัง
          - ติดยาเสพติด
          - โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์มีความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          - โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
          7.กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก ข้อ 1.1 ถึง 1.6 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง

          คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโควตา

          โควตาพื้นที่บริการ
           (1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ใน 10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด
          โควตาพื้นที่อีสาน เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และโรงเรียนอยู่ ใน 19 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ชัยภูมิ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร
นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด


รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี

 


          โควตาภาคอื่น เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด 

           วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกาหนดเป็นโควตาประเภทต่างๆ ได้แก่ โอลิมปิกวิชาการ โครงการเรียนล่วงหน้า ทุนช้างเผือก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ทุนชายแดนภาคใต้ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โครงการเฉพาะกิจ โครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน (USC) และโครงการพิเศษ


          โควตาโอลิมปิกวิชาการ
           (1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ
           (2) จะต้องผ่านการอบรมค่าย1 และ ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด 
          โควตาทุนช้างเผือก
          เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง นี้ภายใต้เงื่อนไขการรับทุนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด

          
          โควตาทุนชายแดนภาคใต้ เป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ
          โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program) สาหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
          1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ
           (2) จะต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program) และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด
          โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นการ บูรณาการภารกิจพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้
           (1) เสนอโครงงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและจะสานต่อโครงงานในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย
           (2) มีลักษณะโครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนในอนาคต
           (3) มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด
      

          โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้
           (1) กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักเรียนมีสิทธิ์เลือกคณะวิทยาศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้ 3 อันดับ สาหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับในสาขาวิชาเคมีและสาขาฟิสิกส์ เท่านั้น ดังนั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 2 อันดับ สาหรับผู้ที่เลือกสมัครในสาขาวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในสถาบันที่เลือก จะหมดสิทธิ์ในอันดับที่เลือกนั้น
           (2) มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวัน สมัคร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00 และเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า3.00 ด้วย
           (3) ผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

     


          เงื่อนไขสาหรับผู้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
           (1) ในระหว่างรับทุนของโครงการฯ ในทุกระดับการศึกษา จะต้องไม่สมัครหรือรับทุนการศึกษาจากโครงการอื่นใด หากต้องการสมัครรับทุนอื่นจะต้องลาออกจากโครงการ และชดใช้เงินทุนเป็นจานวน2 เท่าของที่ได้รับไปตามที่ระบุในสัญญายกเว้นการสมัครขอทุนวิจัยซึ่งต้องแจ้ง ให้ทราบเมื่อได้รับทุนวิจัยแล้วหรือการสมัครรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอกใน ต่างประเทศที่ไม่มีข้อผูกพัน กรณีนี้จะต้องให้ยื่นเรื่องเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในสาขาและสถาบันที่สมัครก่อนไม่น้อยกว่า1 หรือ 2 เดือน ก่อนปิดรับสมัครและเมื่อเห็นชอบจึงจะให้พักทุนและไปรับทุนต่างประเทศได้โดย เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้กลับมาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็น ระยะเวลา1เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเรียนดีฯ ในระดับปริญญาโทและเอก

         โควตากีฬา การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลาเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนดดังนี้
           (1) เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติที่เคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด มาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันสมัคร
           (2) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรองการแข่งขัน
          โควตาศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลาเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนดดังนี้
           (1) เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ หรือ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ 2
           (2) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนใน ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการแสดงหรือแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม


           รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี

          โควตาโครงการพิเศษ
           (1) เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
           (2) มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคณะ/สาขาวิชากาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการสอบ GAT และ/หรือ PAT (ถ้ามี) และการสอบสัมภาษณ์แล้วคัดเลือกไว้ตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร โดยเรียงลาดับตัวสารอง (ถ้ามี)
          โควตาโครงการรักษ์เกษตร
          นักเรียนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเป็นผู้ผ่านกิจกรรม/โครงการ หรือมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
           (1) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสานัก งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาคุณสมบัติด้านผลการศึกษา และสถานภาพของการเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่จะเข้า ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชื่อ รับรองคุณสมบัติ
          2) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรม การเรียนรู้ทางการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           (3) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นามีคุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
           (1) เป็นผู้กาลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี อานาเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์
           (2) มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคเรียน ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ากว่า 3.00
           (3) เป็นนักเรียนที่มีภาวะความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จนเป็นที่เห็นได้ประจักษ์ชัด เช่น ได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเป็นผู้นา หรือเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในระดับโรงเรียน หรือ ในระดับเขตการศึกษา หรือระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ
           (4) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ดาเนินการต้องดาเนินการคัด เลือกนักเรียนในโรงเรียนและสามารถสมัครได้เพียงโรงเรียนหรือสถานศึกษาละ1คน

          คุณสมบัติผู้สมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
          เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 จังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันทำสัญญา(จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ)

          กำหนดการการรับสมัคร
          มหาวิทยาลัยฯ จะรับสมัครในระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยสามารถ Download คู่มือการสมัครศึกษารายละเอียดประเภทโควตา คณะ สาขา คุณสมบัติการสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัดสิน ได้ฟรี ที่ เวบไซต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.entry.ubu.ac.th)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร  0-4535-3120, 0-4535-3122 , 0-4535-3223-4  โทรสาร 0-4528-8391
          -งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด 

           เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม สาหรับผู้สมัครวิธีรับตามโควตา ดังนี้ โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตารักษ์เกษตร โครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นามีคุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม (รายละเอียดในหน้า 19-21) มีดังนี้
           (1) สาหรับผู้สมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ให้นาส่งหลักฐานการเข้ารับการอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด สาเนาเอกสารการผ่านค่ายอบรมตามเงื่อนไขสาขากาหนด รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน1 แผ่น และนาส่งมหาวิทยาลัยฯ ในวันมาสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ โปรดนาหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           (2) สำหรับผู้สมัครโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้นาส่งหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
          พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและนาหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           (3) สาหรับผู้สมัครโควตาศิลปวัฒนธรรม ให้นาส่งหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 2.2.4(1) - (2) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและนาหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           (4) สาหรับผู้สมัครโครงการรักษ์เกษตร ให้นาส่งหลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร และหลักฐานแสดงการเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่จะเข้า ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชื่อ รับรองคุณสมบัติ
           (5) สาหรับผู้สมัครโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นาฯ ให้นาส่งหลักฐานวุฒิบัตร ใบประกาศ หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าผู้สมัครมีภาวะความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จนเป็นที่เป็นได้ประจักษ์ชัด เช่น ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเป็นผู้นา หรือเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในระดับโรงเรียน หรือในระดับเขตการศึกษา หรือระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ 

          สนใจสอบถามได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษา โทร.0-4535-3033  หรือ ผ่านทาง website : http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/index.php

           น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ลองสมัครกันเข้าไปดูนะครับ โดยจะเห็นว่า มีทั้งแบบ โควตาสำหรับน้องๆในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน และโควตาสำหรับน้องๆทั่วประเทศ เช่น โควตานักกีฬา โควตาโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น  ซึ่ง น้องๆควรจะศึกษารายละเอียดในแต่ละโควตาให้ดีนะ  โดยถ้ามีส่วนไหนสงสัย สามารถสอบถามมาที่ dek-d.comได้เลย พี่ปอและทีมการศึกษาทุกคนจะรีบหาคำตอบมาให้ครับ

รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี

   พี่ปอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก การศึกษาวันนี้


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

58

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

58 ความคิดเห็น

 1. 7 ก.ย. 2552, 14:16 น.
  อยากเรียนมอมหาสารคามค่ะ อิอิ
  #1
 2. #2 โด้กากจัง
  7 ก.ย. 2552, 19:07 น.
  ขำโรนัลโด้อ่ะ  จะไปสมัครโควต้านักกีฬา ม.อุบล  ฮ่าๆๆๆๆ
  #2
 3. #3 123
  8 ก.ย. 2552, 01:40 น.
  โควตาหมดเลยหรอ

  ทั่วประเทศได้ป่าว
  #3
 4. #4 dmark
  8 ก.ย. 2552, 08:36 น.
  มออุบลก็ดีนะคะ  อาจารย์สอนสนุก เป็นกันเอง  สอนดีด้วย  มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ
  #4
 5. #5 พี่อ้อมแอ้มเกษตรศาสตร์
  8 ก.ย. 2552, 11:59 น.
  อยากมีน้องคณะเกษตรเยอะๆจังค่ะ
  #5
 6. 8 ก.ย. 2552, 15:53 น.
  เรียนที่ม.อุบลดีมากค่ะ อากาศดี มีพื้นที่กว้าง เพื่อนๆ และอาจารย์ก็ดี น่ารักทุกคน อีกทั้ง ม.อุบลฯ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หลักสูตรที่เรียน ไม่ต้องห่วงค่ะ ผ่านการตรวจสอบเป็นที่รับรองแล้ว นักศึกษาที่จบออกมามีงานทำแน่นอน อยากให้ม.อุบลฯเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของน้อง ๆ นะคะ อยากบอกว่าชาวอีสานใจดีและมีน้ำใจค่ะ
  #6
 7. #7 bumbim
  8 ก.ย. 2552, 16:12 น.
  น้อง ๆ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th 
  ภายใต้ร่มกันเกรา น้องๆ จะไม่ผิดหวังที่ได้มาเรียนที่นี่
  #7
 8. 8 ก.ย. 2552, 18:13 น.
  ยังไงก็อย่าลืมมอขอนะครับๆๆ มาเป็นกัลปพฤกษ์ช่อที่ 47 กันนะๆ :)))
  #8
 9. #9 สิงห์ 2
  8 ก.ย. 2552, 18:20 น.
  อยากมีน้องคณะรัฐศาสตร์เยอะๆคะ พี่ๆชาวสิงห์ 1 2 3 4 5 กำลังรอรับน้องๆว่าที่สิงห์ 6 อยู่นะคะ
  #9
 10. 8 ก.ย. 2552, 20:41 น.
  ใกล้บ้าน

  555
  #10
 11. 8 ก.ย. 2552, 21:15 น.
  ^^ มาเป็นหนึ่งในช่อกันเกรากันน่ะ

  อิอิ ยินดีต้อนรับบ

  อยากมีน้องๆCMP
  #11
 12. 9 ก.ย. 2552, 00:46 น.

  เอ่อ !! ความคิดเห็นที่แปด  สับสนตรงไหนรึเปล่าคะ

  ดอกไม้ประจำม.อุบลนี่คือดอกกันเกรานะคะ

  ส่วนดอกกัลปพฤกษ์นี่เป็นของม.ขอนแก่นค่ะ

  #12
 13. #13 นนท์
  9 ก.ย. 2552, 21:15 น.
  คห12 หรือยังล่ะครับ เขาก้อบอกว่ามอขอ น่ะไม่ใช่มออุบล
  #13
 14. #14 Get
  23 ก.ย. 2552, 01:48 น.
  AGGIE 23 กำลังจะมา
  #14
 15. #15 ไอ แอม
  24 ก.ย. 2552, 20:50 น.
  ^___^ เภสัชที่นี่ดีนะ
  #15
 16. #16 name
  3 ต.ค. 2552, 20:37 น.
  ยังไม่ได้ที่เรียนเลย กำลังหาที่เรียนอยู่เลย
  #16
 17.   5555 
  เราจะไปสอบสัมภาษณ์ ม อุบล จร๊า

  มัไรแนะนำที่ นะ  
  #17
 18.   5555 
  เราจะไปสอบสัมภาษณ์ ม อุบล จร๊า

  มัไรแนะนำที่ นะ
    
  #18
 19. #19 Ma Zine
  15 ต.ค. 2552, 22:54 น.
  เอ่อ รูปที่ขึ้น เพื่อนช้านนี่ๆๆๆๆๆๆ
  #19
 20. #20 mimew
  23 ต.ค. 2552, 19:51 น.
  ไปสอบสัมภาษณ์แร้ว ได้ตัวสำรองตั้งไกลอ่าค่ะ 89 น่ะค่ะ คณะนิติ  ท้อมากเรย ตอนนี้อยากเรียนที่นั่นมากๆค่ะ.....จะมีโอกาสถูกเรียกรึป่าวก้อไม่รู้ ฮือๆๆๆๆ
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .