ความคิดเห็น

63

จำนวนแชร์
2

            สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ช่วงนี้ พี่แป้ง เดินไปทางไหนก็เห็นน้อง ๆ ที่เตรียมสอบคิ้วผูกปมเป็นโบว์ลอยเด่นมาแต่ไกลกันเลย แต่ก็อย่างว่าละนะก้าวสำคัญในชีวิตนี่หน่า ถ้าไม่ทุ่มเทตอนนี้จะให้ไปทุ่มเทตอนไหน บางคนอ่านไปแบบไม่รู้ว่าคณะ/มหาวิทยาลัยในฝันจะมาเมื่อไหร่ ข่าวดีคราวนี้เลยเป็นการแจ้งแถลงไขว่าระเบียบการรับตรง ม.ขอนแก่น มาแล้ว....ว....ว....ว.... ยินดีด้วย (ปรบมือ แปะ แปะ แปะ)

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง 56 ม.ขอนแก่น (รับ 4,108 คน)

>>> คุณสมบัติทั่วไป และ จำนวนรับเข้าศึกษา <<<

     
            รับตรง ม.ขอนแก่นจะรับประมาณ 50 – 75% ของจำนวนทั้งหมดที่รับเข้าศึกษา โดยมีคณะ / สาขาเปิดรับ 153 รหัส จำนวน 4,108 คน แบ่งกลุ่มการรับเข้าศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3,720 คน

กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6 จากต่างภูมิภาค คือ

(1) รับจากเขตภาคเหนือรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 203 คน (เป็นไปตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีรับตรง)
(2) รับจากภาคใต้ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 180 คน (เป็นไปตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง)

>>>การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา<<<


ขั้นที่ 1 สมัครเพื่อเลือกวิชาที่จะ(ต้อง)สอบ
       - กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่
http://apply.kku.ac.th วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2555 
       - เลือกรายวิชาที่จะสอบและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการสมัคร
       - พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชาระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ หรือ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้ว 1– 2 วัน) 
       - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2555 ทาง http://apply.kku.ac.th

ขั้นที่ 2 สมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา ที่ต้องการจะสมัคร (เข้าศึกษา)
       - กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet โดยเข้าไปที่
http://apply.kku.ac.th วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2555
       - เลือกคณะ / สาขาวิชาตามลำดับความต้องการได้ไม่เกิน 5 อันดับ โดยอันดับที่ 1 จะต้องเลือกคณะ / สาขาวิชาที่เป็นของม.ขอนแก่น หากประสงค์จะเลือกอันดับที่ 2 – 5 จะเลือกคณะ / สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยใดๆก็ได้ ที่เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยจะเลือก 4 สถาบันรวมกัน เป็นสถาบันละ 1 คณะ / สาขาวิชา หรือเลือกสถาบันใดสถาบันหนึ่งทั้ง 4 คณะ / สาขาวิชา ก็ได้ 
       - พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน สามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ http://apply.kku.ac.th (หลังจากที่ ชำระเงินแล้ว 1 – 2 วัน) 
      - เก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงิน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร

>>>คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา<<<


- คณะแพทยศาสตร์ (หน้า 92) [ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่า (GPAX) 6 ภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 3.00 ในวันมอบตัวทำสัญญา]
- คณะเทคนิคการแพทย์ (หน้า 97)
- คณะพยาบาลศาสตร์ (หน้า 99)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หน้า 100)
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (หน้า 102)                มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง 56 ม.ขอนแก่น (รับ 4,108 คน)
- คณะเภสัชศาสตร์ (หน้า 103)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ (หน้า 104)
- คณะเกษตรศาสตร์ (หน้า 105)
- คณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 107)                    
- คณะเทคโนโลยี (หน้า 112)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 114)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หน้า 116)
- คณะศึกษาศาสตร์ (หน้า 118) 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า
  120)
- คณะนิติศาสตร์ (หน้า 131)
- คณะวิทยาการจัดการ (หน้า 125)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หน้า 127) 
- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (หน้า 137)
- วิทยาเขตหนองคาย (หน้า 133)
- วิทยาลัยนานาชาติ (หน้า 139)

>>>องค์ประกอบ / เกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกที่สำคัญ มีดังนี้<<<

   
     * ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน   5 %
     * ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบ)   55 - 85%
     * ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2556 เดือนตุลาคม 2555   10 %
     * ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 เดือนตุลาคม 2555  
        0-30 %


รายละเอียดอื่น ๆ ตามไปอ่านกันได้เลยที่ "ระเบียบการ ม.ขอนแก่น" (เยอะมว๊ากกกกกกกก)

มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง 56 ม.ขอนแก่น (รับ 4,108 คน)


(แถม ๆ) มหาวิทยาลัยเครือข่าย (หน้า 60) 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (หน้า 142)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 151)
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (หน้า 148)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (หน้า 159)
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ (หน้า 165)
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (หน้า 169)
- มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 172)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ (หน้า 175)
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ (หน้า 178)

   * รายชื่อจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในม.ขอนแก่น (หน้า 80) 
   * สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละสาขาของ ปี 2555 (หน้า 81)

มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง 56 ม.ขอนแก่น (รับ 4,108 คน)

          ระเบียบการฉบับนี้มาแบบจุใจมากเลยค่ะ อยากรู้อะไรฉบับนี้มีคำตอบ บอกแบบละเอียดยิบ (กระพริบตาสองที) อ่านไม่ดีมีตาลายได้นะเอออ ....... จะว่าไป ม.ขอนแก่นก็เปิดรับตรงจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ ถ้าได้รอบนี้ละก็สบายลอยลำไปเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงใช้คะแนน GAT PAT อยู่ในบางคณะ ขนาด พี่แป้ง ผ่านมาแล้วนะเนี่ย ยังรู้สึกเหนื่อยกับการสอบเลย 

          กว่าจะอ่านระเบียบการนี้จบ พี่แป้ง ขอให้เลย 3 คำ " มัน มึน อึน" (-_-a) ด้วยความมึนจากตัวอักษรจำนวนมหาศาล แต่น้องสามารถเลื่อนหาหน้าได้เลย พี่แป้ง วงเล็บไว้ด้านท้ายแล้ว น้อง ๆ ละค่ะ
3 คำ ที่อยากให้กับรับตรง ม.ขอนแก่นปีนี้คืออะไร!!!!
มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง 56 ม.ขอนแก่น (รับ 4,108 คน)

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน อัพเดทข่าวรับตรง »
ความคิดเห็น

63

จำนวนแชร์
2

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

63 ความคิดเห็น

 1. ขอบคุณค่ะพี่แป้ง กำลังต้องการอยู่พอดี ^_^
  #1
 2. #2 ตะเล่
  10 ส.ค. 2555, 09:53 น.
  รับทั่วประเทศหรือเปล่าครับ ? ผมอยู่นครนายก สามารถสมัครได้ไหมเนี่ย ?
  #2
 3. 10 ส.ค. 2555, 09:59 น.
  คน แรก ค้าบ!! 555 ผมสมัครคนแรกเลยครับ ปล.ดูจากเลขที่ใบสมัคร
  #3
 4. #4 Bonus
  10 ส.ค. 2555, 13:59 น.
  อยู่กรุงเทพ สมัครได้ป่ะคะ??
  #4
 5. Staff
  Columnist
  10 ส.ค. 2555, 14:40 น.
  รับน้อง ๆ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 

  แล้วก็รับผ่าน ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลาฯ ค่ะ


  #5
 6. 10 ส.ค. 2555, 18:15 น.
  ไม่เข้าใจ   
  คณะแพทยศาสตร์ 
  [ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่า (GPAX) 6 ภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 3.00 ในวันมอบตัวทำสัญญา] แพทย์อย่างเดียวใช่มั้ยค่ะ เพราะว่าดูในระเบียบการคณะที่จะเข้าไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย   ฝากด้วยนะค่ะ
  #6
 7. #7 ' KhunnaiLee
  10 ส.ค. 2555, 19:06 น.
  กรุงเทพฯสมัครไม่ได้ใช่มั้ยคะ
  #7
 8. 10 ส.ค. 2555, 19:06 น.
  น่าสนใจนะครับ แต่มันไกลมากเลย 
  #8
 9. #9 เอิร์น
  10 ส.ค. 2555, 21:40 น.
  เราสมัครไม่เป็นอะ สมัครยังไงอะ กดตรงหัวข้อไหนหรอ
  #9
 10. #10 nongball
  11 ส.ค. 2555, 13:07 น.
  จะซิ่วสมัครอบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคับ !! แร้วต้องรอตอนไหนหราคับ ขอรายละเอียดได้ไหมคับ !!
  #10
 11. #11 เด็กเด็ก
  11 ส.ค. 2555, 17:41 น.

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 


  หรือเทียบเท่า (ปวช.3)  ของโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัด  ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเข้าศึกษาใน


  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิธีรับตรง  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  1. วัตถุประสงค์


  1.1 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ


  เทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา


  มากยิ่งขึ้น


  1.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาค


  ของตนเอง


  1.3 เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพขั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ  กำลังเรียนม.๖ หรือเทียบเท่า(ปวช.๓) สรุปซิ่วไม่ได้ครับ รอรอบแอด

  สมัครก็ เข้าเว็บนี้ไป http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp และก็คลิกหัวข้อ เปิดรับสมัครรายวิชาของนักเรียนม.6/ปวช.3 พอเข้าไปแล้วจากนั้นก็กรอกเลขนักเรียนเลขประชาชนเข้าระบบสมัครครับ  #11
 12. #12 moshi
  11 ส.ค. 2555, 18:59 น.
  คือหนูมีเรื่องอยากถามเกี่ยวกับเรื่องสมัครสอบตรงน่ะค่ะ คือหนูจะเข้า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา แต่หนูลงแค่ gat ความรู้ทั่วไป แล้วก้อ pat ความถนัดทางวิชาชีพครูค่ะ แต่สาขาที่หนูจะลงเค้าเอา pat ความถนัดทางคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ คือหนูจะลงสมัครสาขานั้นๆได้มั้ยคะ ? ช่วยกรุณาตอบหนูด้วยนะคะ ขอบคุณ แล้วก้อขอโทษที่รบกวนนะคะ ^ ^
  #12
 13. #13 ไม่เข้าใจ
  12 ส.ค. 2555, 16:05 น.
  (1) รับจากเขตภาคเหนือรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 203 คน (เป็นไปตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีรับตรง)  หมายความว่าผมต้องรอ มช. เปิดสอบใช่ไหมคับ หรือยังไงอย่างไรผมงง
  #13
 14. #14 Chacha
  12 ส.ค. 2555, 18:02 น.
  ตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพ ย้านทะเบียนบ้านกลับไปได้ไหมคะ
  #14
 15. #15 nan
  13 ส.ค. 2555, 16:39 น.
  ถ้าพึ่งย้าย รร ไป กทม แล้วจะสมัครรับตรง มข ได้มั้ยค้ะ
  #15
 16. หนูอยู่สระบุรี อยากสมัคร ตอนนี้ งง มาก คือเค้าบอก มข. จะเปิดรับตรงภาคกลาง
  ให้รอช่วงเดือนสิงหา
  จะมีไหมค่ะ
  #16
 17. #17 เดชา
  14 ส.ค. 2555, 10:03 น.
  สวัสดีครับ....อ่านมากผมก็งงมากครับ

  ผมมีคำถามครับ ตอนนี้เรียนที่หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ----> อยากสอบหมอ มข. เนี้ยได้มัยครับ แล้วต้องใช้เกรดเท่าไรครับ (รับตรงครับ)

  เด็ก ญว.
  #17
 18. #18 5566
  14 ส.ค. 2555, 19:10 น.
  กรุงเทพฯ สมัครไม่ได้เหรอค่ะ ?
  #18
 19. #19 ซาซมิ
  14 ส.ค. 2555, 21:28 น.
  -กรุงเทพสมัครไม่ได้นะเพราะเขารับเฉพาะคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  -ส่วนจังหวัดอื่นที่พอเข้าได้คือ ระบบการสอบผ่าน ม.เชียงใหม่และ ม.สงขลา ซึ่งต้องรอให้ ม.เหล่านี้เปิดสอบแล้วเลือก มข. เป็น ม.ร่วม (บางคณะก็ไม่รับม.ร่วมนะ ศึกษาดูดีๆแล้วก็คณะแพทย์ไม่รับจากม.ร่วมเหมือนกัน)  -คนที่เิพิ่งย้ายไปจังหวัดอื่นก็สมัครไม่ได้นะ เพราะถือว่าได้ย้ายไปแล้ว  -แล้วก็ในระเบียบการเขาระบุว่าต้องมีคะแนนอะไรบ้างถ้าเราไม่มีก็ลงไม่ได้นะคะ  -รับตรงภาคกลางกับภาคตะวันออกเห็นว่ามีปีนี้ปีแรกนี้แหละเลยยังไม่มีข้อมูล
  #19
 20. #20 พรชนก
  15 ส.ค. 2555, 11:31 น.
  แง้สงสัยจะไม่ได้เรียน งงมากๆเหมือนกัน
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

ย่างเข้าเดือนหก เราต้องพกเครื่องเขียน, ในนี้อะไรเป็นเครื่องเขียน บอกบอมบอมที (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .