ความคิดเห็น

69

จำนวนแชร์
15


     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com.... เอาล่ะค่ะ รอกันมานาน ตอนนี้ระเบียบการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นล่าสุดออกมาแล้วเรียบร้อย พี่เป้ ก็รีบนำมาฝากเลย!!


โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 53 (พ.ศ.2557-2558)
 
     มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติและเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2541
3. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ยกเว้นการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพานักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2.30 และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี
7. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์


กำหนดการ 
- เปิดรับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ 
- สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก
หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด
- ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ทาง www.afsthailand.org และศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 (ใช้เวลาเต็มวัน)
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 

การสมัคร
- ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทุกแห่ง
- รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)
- ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น ผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 7-8)
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประเทศต่างๆ และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสมทบ
1. 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) สหรัฐอเมริกา
2. 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) อาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส)
ชิลี จีนอยู่หอพัก เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ รัสเซีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์
3. 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย
โดมินิกัน สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู ปอร์ตุเกส และสโลวาเกีย
4. 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เซอร์เบีย และตุรกี
5. 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  อินเดีย และฟิลิปปินส์
6. 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ฮ่องกง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

เด็กดีดอทคอม :: หนึ่งปีชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ เยอรมัน ย้ายบ้านมาแล้ว 5 หลัง!!

ทุนเต็มจำนวน
1. ทุน Corporate Scholar Program (CSP) โดยบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนทุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร-ธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 
2. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักเรียนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนเต็มและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ 1,000 USD ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนประเภทนี้จะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่มูลนิธิกำหนดเท่านั้น
3. ทุนรัฐบาลอเมริกา  รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรทุนเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะ 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนที่สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่20 คำถามต้องรู้ก่อนเป็น "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
ห้ามพลาด !! Dek-D's โปรแกรมค้นหาทุนเรียนต่อนอกทั่วโลก 2013
โปรแกรมแรกในเมืองไทยที่จะช่วยค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ง่ายแค่คลิก! รวบรวมทุนฟรีๆ 
ไว้แล้วกว่า 300 ทุน คลิกไปใช้กันได้ที่  www.dek-d.com/studyabroad/scholarship
     

เด็กดีดอทคอม :: มหาลัยหญิงล้วนอันดับ 1 ของเกาหลีและของโลก

เด็กดีดอทคอม :: 28 วันใน
TWITTER @PAYDEKD

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน แลกเปลี่ยน ทุนการศึกษา »
ความคิดเห็น

69

จำนวนแชร์
15

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  25 เม.ย. 2556, 17:22 น.
  สำหรับน้องๆปีนี้ แนะนำว่าฝึกทำข้อสอบเก่าไว้ช่วยได้เยอะเลยน้า
  แล้วก็เวลาทำข้อสอบดูโจทย์ดีดี อย่างปีที่แล้วนี่จำได้เลยมีข้อนึง...
  เป็น Reading เรื่องของฮิปโป ในนั้นก็บอกว่าฮีปโปมีนิ้วเท้าข้างล่ะสี่นิ้ว
  แล้วโจทย์ก็ถามมาว่า ฮิปโปมีนิ้วเท้ากี่นิ้ว .. ตอบอย่างมั่นใจว่า สี่นิ้ว ! (จริงๆต้องตอบสิบหกนิ้ว)
  แต่ก็ยังโชคช่วยจนผ่านข้อเขียน แนะว่าหัดทำข้อสอบดีกว่านั่งจำศัพท์แบบไม่รู้จุดจบค่ะ

  ส่วนสัมภาษณ์ก็ยิ้มช่วยชีวิตไว้เลยค่ะ อย่างตอนแรกที่เราเข้าไปมีกรรมการสามคน ฝรั่งคนนึง อีกสองคนเป็นผู้หญิง
  เจ๊ผู้หญิงแกนั่งเม้าส์กันอยู่ ครูฝรั่งเลยถามเรา แล้วเราไม่เข้าใจค่ะ ฟังไม่รู้เรื่อง ขอให้พูดใหม่ประมาณสามรอบ
  จนครูฝรั่งแกทำหน้าตาไม่พอใจเรา แล้วสะกิดครูที่เม้าส์กันอยู่ให้มองเราแล้วแกก็พูดมา
  I can't believe it, she don't understand anything!

  ใจแป้วเลยค่ะ แต่ก็ยิ้มให้แกไป -*- จนครูไทยหันมาช่วยแล้วก็ถามเราเป็นภาษาไทย คำถามก็ทั่วไปแบบที่เขาแนะนำกันนั่นแหละค่ะ
  แต่ของเรามีแปลกหน่อยตรงที่ว่า 
  " เธอทำอาหารไทยอะไรเป็นบ้าง ทำยังไง"
  " หนูจะเอาคนอร์ผงไปค่ะ"

  เท่านั้นแหละ =w= อาจารย์บอก เออใช่ เดี๋ยวนี้มันสะดวกแล้วนะ แต่ยิ้มเข้าไว้ค่ะ ตอบไม่ได้บอกเลยว่าไม่ทราบค่ะ อย่าโมเมนะ ><
  สุดท้ายเราก็ติดตัวจริงประเทศที่เราเลือกไว้อันดับสามค่ะ

  ส่วนน้องๆที่ติดตัวสำรองไม่ต้องเครียดนะค่ะ ไปปฐมนิเทศ,ยังไงก็ได้อยู่แล้ว
  เขตเราได้ตัวจริง 22 คน สละสิทธิ์ 21 คนแหนะ (เมกาสองคนยังสละสิทธิ์เลย T^T) เราเองก็สละสิทธิ์นะค่ะ ไม่ไหวจริงๆ ฮ่าๆ

  น้องๆปีนี้โอกาสมาแล้ว สู้ๆนะค่ะ เป็นกำลังใจให้ :D 
  ทุกวันนี้ดูเฟสเพื่อนที่ได้ประเทศเดียวกัน รู้จักกันตอนประกาศผลในเด็กดีนี่แหละ
  ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ันั่นแล้วก็แอบดีใจกับเขาด้วย ^^

  ทุกอย่างมันจะต้องคุ้มกับประสบการณ์ค่ะ ขอให้น้องๆตั้งใจ ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรก็ได้แน่นอน
  เพราะเราเองก็ไม่ใช่คนเก่งอะไร แต่วันนี้ก็ได้รับโอกาสไปเรียนเมืองนอกกับเขาบ้างแล้ว 
  เป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนที่มีความฝันค่ะ! ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ก็ถามรุ่นพี่เอาได้ค่ะ สู้ๆค่ะ


  #4

69 ความคิดเห็น

 1. 25 เม.ย. 2556, 16:47 น.
  เกิดเลย 31 ธันวา มา 2 วันได้มั้ยคะ -_-
  #1
 2. 25 เม.ย. 2556, 17:07 น.
  อยากปายยยยยยยยยยยยยยย แต่ก็เพิ่งกลับจาก นิว ตังหมดละ 55555 

  #2
 3. 25 เม.ย. 2556, 17:19 น.
  Yahhhhhhhh!

  เดี๋ยวเราจะรีบไปสอยไปสมัครคนแรกเลย ย๊ะฮ่า!

  ว่าแต่ ไม่มีแคนาดาหรือ ;w;??
  #3
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  25 เม.ย. 2556, 17:22 น.
  สำหรับน้องๆปีนี้ แนะนำว่าฝึกทำข้อสอบเก่าไว้ช่วยได้เยอะเลยน้า
  แล้วก็เวลาทำข้อสอบดูโจทย์ดีดี อย่างปีที่แล้วนี่จำได้เลยมีข้อนึง...
  เป็น Reading เรื่องของฮิปโป ในนั้นก็บอกว่าฮีปโปมีนิ้วเท้าข้างล่ะสี่นิ้ว
  แล้วโจทย์ก็ถามมาว่า ฮิปโปมีนิ้วเท้ากี่นิ้ว .. ตอบอย่างมั่นใจว่า สี่นิ้ว ! (จริงๆต้องตอบสิบหกนิ้ว)
  แต่ก็ยังโชคช่วยจนผ่านข้อเขียน แนะว่าหัดทำข้อสอบดีกว่านั่งจำศัพท์แบบไม่รู้จุดจบค่ะ

  ส่วนสัมภาษณ์ก็ยิ้มช่วยชีวิตไว้เลยค่ะ อย่างตอนแรกที่เราเข้าไปมีกรรมการสามคน ฝรั่งคนนึง อีกสองคนเป็นผู้หญิง
  เจ๊ผู้หญิงแกนั่งเม้าส์กันอยู่ ครูฝรั่งเลยถามเรา แล้วเราไม่เข้าใจค่ะ ฟังไม่รู้เรื่อง ขอให้พูดใหม่ประมาณสามรอบ
  จนครูฝรั่งแกทำหน้าตาไม่พอใจเรา แล้วสะกิดครูที่เม้าส์กันอยู่ให้มองเราแล้วแกก็พูดมา
  I can't believe it, she don't understand anything!

  ใจแป้วเลยค่ะ แต่ก็ยิ้มให้แกไป -*- จนครูไทยหันมาช่วยแล้วก็ถามเราเป็นภาษาไทย คำถามก็ทั่วไปแบบที่เขาแนะนำกันนั่นแหละค่ะ
  แต่ของเรามีแปลกหน่อยตรงที่ว่า 
  " เธอทำอาหารไทยอะไรเป็นบ้าง ทำยังไง"
  " หนูจะเอาคนอร์ผงไปค่ะ"

  เท่านั้นแหละ =w= อาจารย์บอก เออใช่ เดี๋ยวนี้มันสะดวกแล้วนะ แต่ยิ้มเข้าไว้ค่ะ ตอบไม่ได้บอกเลยว่าไม่ทราบค่ะ อย่าโมเมนะ ><
  สุดท้ายเราก็ติดตัวจริงประเทศที่เราเลือกไว้อันดับสามค่ะ

  ส่วนน้องๆที่ติดตัวสำรองไม่ต้องเครียดนะค่ะ ไปปฐมนิเทศ,ยังไงก็ได้อยู่แล้ว
  เขตเราได้ตัวจริง 22 คน สละสิทธิ์ 21 คนแหนะ (เมกาสองคนยังสละสิทธิ์เลย T^T) เราเองก็สละสิทธิ์นะค่ะ ไม่ไหวจริงๆ ฮ่าๆ

  น้องๆปีนี้โอกาสมาแล้ว สู้ๆนะค่ะ เป็นกำลังใจให้ :D 
  ทุกวันนี้ดูเฟสเพื่อนที่ได้ประเทศเดียวกัน รู้จักกันตอนประกาศผลในเด็กดีนี่แหละ
  ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ันั่นแล้วก็แอบดีใจกับเขาด้วย ^^

  ทุกอย่างมันจะต้องคุ้มกับประสบการณ์ค่ะ ขอให้น้องๆตั้งใจ ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรก็ได้แน่นอน
  เพราะเราเองก็ไม่ใช่คนเก่งอะไร แต่วันนี้ก็ได้รับโอกาสไปเรียนเมืองนอกกับเขาบ้างแล้ว 
  เป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนที่มีความฝันค่ะ! ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ก็ถามรุ่นพี่เอาได้ค่ะ สู้ๆค่ะ


  #4
 5. #5 คาราคุริ
  25 เม.ย. 2556, 20:02 น.
  ขึ้นม.5 ดันมาติืดร.วิชาเย็บผ้า ทั้งที่วิชาอื่นได้3-4หมด เกรดก็ได้3.42 ทำไมนะทำไม ฮือๆๆๆๆ  อยากไป ฮือๆๆ...อยากไปมากๆ อยากไปมากที่สุด แต่หมดโอกาสแล้ว มีร.ตัวเดียวก็หมดโอกาสแล้ว
  #5
 6. #6 Blacky
  25 เม.ย. 2556, 20:25 น.
  ฮือ หนูเกิดวันที่ 23 พ.ค. 39 นี่คงไปได้ใช่ไหมคะ

  เพราะต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2541

  TT^TT
  #6
 7. 25 เม.ย. 2556, 20:34 น.
  อ๊ายยยยย อยากไปอีกรอบ แต่แก่ไปละ

  AFS#50 Chile
  #7
 8. 25 เม.ย. 2556, 20:35 น.
  รู้สึกเหมือน ปีนี้จะเเพงขึ้นนะ555
  หรือเราจนเองหว่าาา คิดแล้วเศร้า อยากปายยยT^T
  #8
 9. 25 เม.ย. 2556, 22:17 น.
  หว่าไม่มีเเคนาดา ( ' ' )
  #9
 10. #10 Ggbaby
  26 เม.ย. 2556, 10:21 น.
  เกิด 2 มิ.ย. 2539 ได้รึเปล่าอะ แงรรร

  เสียดายยย อยากไปเบลเยี่ยม ไม่ก็ญี่ปุ่น &#12640;&#12640;
  #10
 11. 26 เม.ย. 2556, 12:44 น.
  เกิด 2 มกรา 2542 เลยมา 2 วัน 
  #11
 12. อายุไม่ถึงอุปสรรคสำคัญในตอนนี้เลยค่ะ
  #12
 13. #13 บลาๆ
  26 เม.ย. 2556, 14:21 น.
  ไม่มีเงิน
  #13
 14. #14 tangliam
  26 เม.ย. 2556, 15:40 น.
  ปีนี้มุ่งมั่นมากค่ะ แม่ไฟเขียวแล้วว จะสอบให้ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะ
  #14
 15. 26 เม.ย. 2556, 19:44 น.
  มันจำเป็นต้องเก่งภาษามั๊ยค่ะ พอดีหนูโง่มากกกก
  แล้วข้อสอบจะเป็นภาษาอะไรอะค่ะ แล้วก็หนูอยู่ที่ขอนแก่นต้องไปสมัครที่ไหนค่ะ
  ขอโทษนาที่ถามเยอะเค้าไม่เคยสอบอ่ะ
  #15
 16. 26 เม.ย. 2556, 20:17 น.
  เฮ้ออ..เห็นแล้วเสียดาย
  ปี 52 สอบสัมภาษณ์ติดแต่ไม่ได้ไป
  ตอนนี้ก็เกินเกณฑ์แล้ว ให้น้องๆได้ไป แล้วมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังละกันนะ
  #16
 17. #17 งงมาก
  26 เม.ย. 2556, 21:54 น.
  ถ้าแก้0แล้วไปได้ไหมอ่ะ
  #17
 18. 26 เม.ย. 2556, 22:08 น.
  ไม่มีเงิน แต่จะสอบทุนเต็มจำนวน 555555555 
  #18
 19. #19 AFSer 51
  27 เม.ย. 2556, 00:13 น.
  I wish you all a good luck, my AFS 53

  :) Go for it ! Make your dream comes true.
  #19
 20. #20 งงมากๆ
  27 เม.ย. 2556, 00:16 น.
  ถ้าแก้0แล้วไปได้ไหมอ่ะ ตอบหน่อย
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .