ความคิดเห็น

64

จำนวนแชร์
112


          เป็นมหาวิทยาลัยที่รับเยอะ รับจริง รับถล่มทลาย และน้อง ม.6 ก็สมัครแบบถล่มทลายไม่แพ้กัน คงหนีไม่พ้น "รับตรง มศว" เนื่องจากเป็นสนามสอบตรงแรกของปี น้องๆ มือใหม่หัดแอดมิชชั่นเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษ และวันนี้ฤกษ์ดีสุดๆ เริ่มเปิดรับสมัครวันแรก ใครพร้อมแล้วก็สมัครได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวก็ใจเย็นๆ ค่อยๆ อ่านระเบียบการนะคะ

          สิ่งที่อยากย้ำน้องๆ ให้ระวังเป็นพิเศษทุกๆ รับตรงก็คือ การดูคุณสมบัติของตัวเองว่าครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมั้ย หนึ่งในนั้นคือ "เกรดขั้นต่ำ" อย่าง มศว เองได้กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครเกือบทุกคณะ มากบ้างน้อยมากต่างกันไป เรียกว่าต้องดูทีละคณะเลยค่ะ และวันนี้พี่มิ้นท์ได้กรองออกมาให้เบื้องต้น ไปดูพร้อมๆ กันเลย

    
  หมายเหตุ * เกรดที่ใช้สมัคร มศว ม.6 ใช้ GPAX 4 เทอม คือ ม.4-5 ส่วนน้องๆ เด็กซิ่วใช้ GPAX 6 เทอมจ้า
                       * บางคณะรับเฉพาะ ม.6 หรือรับเฉพาะสายวิทย์-คณิตเท่านั้น พี่มิ้นท์วงเล็บไว้ด้านหลัง

เปิดโผ!! คณะที่กำหนดเกรด (GPA) สอบตรง มศว 57
ภาพวันสอบรับตรง มศว ปี 2556 ที่เมืองทองธานี
(
รูปภาพจากเพจ พี่ มศว พาน้องสอบ)


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
          >> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 
          >> สาขาสถิติ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ, แขนงวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, แขนงวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด) เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาชีววิทยาและเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (รับเฉพาะ ม.6)
       - คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการ (ถ้าเกรดไม่ถึง 2.00 มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาถ้าเป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม และได้รับยกย่องเชิดชูกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ)
       - คณะพลศึกษา สาขาพลศึกษา, สาขาสุขศึกษา, สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกเซรามิกส์, วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม)
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย, วิชาเอกนาฏศิลป์สากล, วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร, วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์, วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น, วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ)
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย, วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
       - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.20
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.25
       - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต) และต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
       - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไม่ต่ำกว่า 2.30
       - คณะสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง
       - คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.80 (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.50
       - คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะพยาบาลศาสตร์ทุกโครงการ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด, สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการรับทั่วประเทศ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์  (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
           >> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.50 และเกรดเฉลี่ยเลขไม่ต่ำกว่า 2.50 (รับเฉพาะ ม.6)
           >> สาขาเคมี เกรดรวม 2.50 (รับเฉพาะม.6 สายวิทย์-คณิต)
           >> สาขาชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์, สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกโครงการ สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม,  แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกภาษาเขมร, วิชาเอกภาษาเวียดนาม, วิชาเอกภาษาจีน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย, วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ)
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (รับเฉพาะ ม.6)

เปิดโผ!! คณะที่กำหนดเกรด (GPA) สอบตรง มศว 57


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.75
       - คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะ ม.6)
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, สาขาสารสนเทศศึกษา
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ เกรดรวม 2.75 และต้องได้เกรดเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00
       - คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา, สาขาศิลปศึกษา, สาขานาฏศิลป์
       - คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการเมืองการปกครอง, วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 3.00
       - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภํณฑ์การเกษตร (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)

คณะ/สาขา ที่ไม่กำหนดเกรด
        - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
        - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

            เห็นเกรดแล้ว ใครที่คุณสมบัติไม่ถึงอย่าเพิ่งท้อนะ ยังมีรับตรงอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ไม่กำหนดเกรด ระหว่างนี้ก็ตั้งใจเรียนพยายามอัพเกรดเทอมสุดท้ายให้สูงขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าบางที่จะไม่ใช้เกรดในการรับตรง แต่อย่าลืมว่าเกรดยังเป็นสัดส่วนสำคัญในแอดมิชชั่น เพราะมีค่าถึง 30% เชียวค่ะ นอกจากเรื่องเกรดแล้ว อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ เช่น แผนการเรียน พื้นที่ ฯลฯ ส่วนน้องๆ ที่สมัครแล้วหรือกำลังจะสมัคร ก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วไปลุยในสนามสอบจริงเดือนกันยายนพร้อมกันนะคะ สู้ๆ

           ระเบียบการ มศว ฉบับเต็ม >>
คลิกที่นี่<<
           ดูวิธีการสมัครแบบละเอียดได้ที่นี่ >>
คลิกเลย<<


เด็กแอดมิชชั่น 57 สมัครรับข่าวแอดมิชชั่นผ่าน SMS ได้แล้ววันนี้ !!

เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)

       แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

                  - เกาะติดผลแอดมิชชั่น 57 ของเด็ก ม.6 ทั้งประเทศ  เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)
                  - อัพเดทไว!! ข่าวรับตรงหลังแอดมิชชั่น 57 ของทุกสถาบันเด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)              
                  - ตามติดข่าววงใน ทุกเหตุการณ์เรื่องสอบตรง และแอดมิชชั่นที่เด็กรุ่น 57 ต้องรู้!!
                  - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด 
เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)

(อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)

เด็กดีดอทคอม :: โรงเรียนนี้น่าอยู่ (11) : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (บ.น.)


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน เคล็ดลับเทคนิคแอดมิชชั่น »
ความคิดเห็น

64

จำนวนแชร์
112

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

64 ความคิดเห็น

 1. #1 ปัมปัมปัม
  28 พ.ค. 2556, 14:22 น.
  รับสมัครไม่จำกัดใช่มั้ยคะ -3-  เกรดยังไม่ออกเลยยยย
  #1
 2. 28 พ.ค. 2556, 14:35 น.
  วิศวะไม่รับปวช.หรอ!?
  #2
 3. #3 BEERDARGO
  28 พ.ค. 2556, 15:22 น.
  ไม่ลองไม่รู้
  #3
 4. #4 suthinee
  28 พ.ค. 2556, 16:28 น.
  หนูดรอปมาปีนึงคะพี่ ถ้าจะสมัครต้องเอาเกรดรวมโอเน็ตไหมอะ ....ช่วยตอบหน่อน๊คะ
  #4
 5. Staff
  Columnist
  28 พ.ค. 2556, 16:34 น.
  @คห.2 วิศวะมีโครงการเดียวที่รับ ปวช. คือ (หน้า 38)

  กลุ่มที่ 4 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  รับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือหรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช. 3 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ลองสอบถามที่โรงเรียนนะคะ ว่าเข้าข่ายคุณสมบัตินี้มั้ย 

  @ คห.4 เกรดไม่รวม O-NET ค่ะ
  #5
 6. 28 พ.ค. 2556, 17:12 น.
  ลองลงสนามสอบคงไม่เสียใจ ไฟท์ติ้ง :) ให้กำลังใจทุกคนเลยยยยยย
  #6
 7. #7 ช่วยหน่อย
  28 พ.ค. 2556, 17:28 น.
  แงงงงงง เกรดไม่ครบอ่ะค่ะ !!!!!!!!!คือเราอยากสอบมากอ่ะ แต่เราเคยไปแลกเปลี่ยนจีนตอนมอห้าเทอมหนึ่งอ่ะ สรุปเรามีแค่3เทอม เองคือ เกรดม4เทอม1 กับเทอมสอง และก้มอห้าเทอมนึงอ่ะค่ะ แล้วเรามีสิทสอบตรงมั้ยอ่ะ

  สมัครสอบไปแล้วด้วยอ่ะะะะ เค้าบอกต้องจ่ายเงินภายในวันที่สมัครในเว็บด้วยอ้ะ โอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยย  ไคก้ได้ช่วยทีค่า  T_________________________________________________________________T
  #7
 8. #8 frddd
  28 พ.ค. 2556, 18:05 น.
  เกรดไม่ถึงรัฐศาสตร์..... สอบอย่างอื่นดีไหมหรือรอแอดกลางดี TT
  #8
 9. 28 พ.ค. 2556, 18:44 น.
  เห้อ เกรดคณิตไม่ถึง ภูมิศาสตร์ เสียใจสุดๆ
  #9
 10. 28 พ.ค. 2556, 19:18 น.
  อ้าวแล้วคณะที่ไม่มีบอกนี้คือไม่จำกัดเกรดหรอครับ
  #10
 11. #11 TISTAR
  28 พ.ค. 2556, 20:00 น.
  เกรดไม่ถึงต้องทำยังไงคับ สมมุติอยากเข้าคณะนั้น ?!$%@@%
  #11
 12. 28 พ.ค. 2556, 20:12 น.
  ไม่รู้จะลงคณะอะไรดี
  #12
 13. #13 กอแก้ว
  28 พ.ค. 2556, 21:14 น.
  เกรดถึงแต่ไม่ใช่คณะที่อยากเข้าทำไงดีค่ะ
  #13
 14. #14 ปี้โป้
  28 พ.ค. 2556, 21:37 น.
  เกรดไม่ถึงน่าจะสอบได้ แต่ว่าถ้าผ่านข้อเขียนไปข้อสัมภาษณ์ก็ไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มั่งครับ เพราะเขากำหนดเกรดด้วย เกรดถึงแต่ไม่ใช่คณะที่อยากเข้าทำไงดี?? ก็ไม่ต้้องสอบครับ
  #14
 15. #15 สุดหล่อ
  28 พ.ค. 2556, 21:37 น.
  อยากทราบว่า คณะไหนบ้างที่ไม่เอา เกรดGPAXครับบ
  #15
 16. 28 พ.ค. 2556, 21:51 น.
  เย้!! เกรดเราถึงทุกวิชาเลย (ที่เป็นสายภาษา)แต่ยังไม่ได้สมัครสอบเลย
  #16
 17. 28 พ.ค. 2556, 21:58 น.
  มศว ศึกษาศาสตร์ ชีวะ 


  #17
 18. 28 พ.ค. 2556, 23:14 น.
  เกรดใช้ แค่ 4 เทอมใช่มั้ยคะ
  #18
 19. #19 จิ๊กโก๋
  28 พ.ค. 2556, 23:49 น.
  ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบวิศวะได้ไหมครับ
  #19
 20. #20 สทด
  29 พ.ค. 2556, 01:32 น.
  พี่ค่ะอยากทราบว่าถ้าสมมุดเราไม่รู้ว่าGPAเราเท่าไหร่แล้วเราจะสมัครเรากรอกข้อมูลไปก่อน เช่น

  คณะมนุษย์ศาสตร์รับ 2.75

  แล้วเราสมัครสอบกรอกไปว่าถึง2.75 แล้วจ่ายค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

  แต่จริงเกรดเราไม่ถึงเค้าจะดำเนินการยังไงค่ะ ?

  ถ้าสมมุดติดเค้ามารู้ทีหลังเราจะโดนตัดสิทธิ์ไหมหรือว่าเค้าจะตรวจสอบข้อมูลเราได้เลย

  หรือว่าเค้าจะปล่อยถ้าติดก้สามารถเข้าศึกษาได้ค่ะ
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .