ความคิดเห็น

5

จำนวนแชร์
34
           สวัสดีค่ะ เริ่มแล้วนะคะกับรับตรงโครงการแรกคือ รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 เป็นสนามสอบสนามแรกเลยค่ะที่บอกว่า "ต้องลอง" เพราะเป็นสนามสอบที่ใหญ่มาก และทาง มศว จัดสอบเองค่ะ

           หลายคนคงคิดว่าพวกรับตรงรับเฉพา ะม.ปลายหรือสายสามัญเท่านั้นใช่มั้ยคะ? คิดใหม่เลย เพราะว่ามีบางคณะบางสาขาที่รับน้องๆ เทียบเท่าซึ่งก็คือ สายอาชีพ และ กศน. ด้วย จะมีคณะหรือสาขาใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ




โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้



คณะวิศวกรรมศาสตร์
* สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
* ปวช. 3 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 5 คน



คณะพลศึกษา
สาขาวิชาผู้นํานันทนาการ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 60 คน
สาขาวิชาพลศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
สาขาวิชาสุขศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน



คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่กำหนด GPAX 4 เทอม               20 คน   
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 35 คน
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 50 คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 20 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(เกาหลี) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(เขมร) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(เวียดนาม) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันตก(จีน) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันตก(ญี่ปุ่น) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย
(ภาษาและวรรณคดีไทย)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย(การศึกษาบัณฑิต) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน



คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ     
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.25 60 คน



คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์(เซรามิกส์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 13 คน
สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศิลปะจินตทัศน์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 13 คน
สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศิลปวัฒนธรรม) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 15 คน
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 26 คน
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์สากล)   GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 26 คน
ศิลปะการแสดง(การออกแบบเพื่อการแสดง) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 25 คน
ศิลปะการแสดง(การแสดงและกํากับการแสดง) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00           25 คน    
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบสื่อสาร) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 53 คน
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบผลิตภัณฑ์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00              28 คน
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบแฟชั่น) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 28 คน
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบเครื่องประดับ) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 28 คน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 23 คน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 50 คน
สาขาวิชาศิลปศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 28 คน
สาขาวิชานาฏศิลป์ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 28 คน


คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา ไม่กำหนด GPAX 4 เทอม 30 คน



คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 40 คน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.30 24 คน
รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน
รัฐศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน      
บัญชีบัณฑิต GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50               45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน



วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
(การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00       50 คน      
นวัตกรรมสื่อสารสังคม(การจัดการธุรกิจไซเบอร์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมสื่อสารสังคม(คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมการสื่อสาร(การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมการสื่อสาร(การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมการสื่อสาร(การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน



วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 84 คน



สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)    GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.30 60 คน



โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้


 >> กำหนดการรับตรง มศว


โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้

 >> ระเบียบการรับตรง คลิกที่นี่


            ไม่น้อยเลยนะคะที่น้อง ๆ สายอาชีพสมัครได้ พี่แป้งอยากให้น้อง ๆ ไปลองสนามดูค่ะว่าถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยจะเจอข้อสอบที่มีเนื้อหาประมาณไหน บ้าง น้อง ๆ จะได้มีทิศทางในการเตรียมตัวสอบถูกค่ะ แต่ว่าก็ต้องอ่านหนังสือเก็บไปเรื่อย ๆ นะคะ อย่าชะล่าใจไปล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะ




บทความเพื่อทุกคน! รู้จักชาวอาชีวะ รายงานข่าวเพื่อชาว ปวช./ปวส. ใน  "คอลัมน์สายอาชีพ"
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
ยังมีโอกาสเรียนต่อที่หลากหลายรอคุณอยู่นะ+
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
เรียนพาณิชย์ก็มีดี ไม่ได้ไปตบตีกับใครนะ อย่าเหมา!
เด็กดีดอทคอม ::
เตรียมรับประชาคมอาเซียน อาชีวะได้ภาษาอังกฤษ
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
จะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะ???



โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน สายอาชีพ »
ความคิดเห็น

5

จำนวนแชร์
34

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

5 ความคิดเห็น

 1. 6 มิ.ย. 2556, 12:49 น.
  นี่เเหละทางที่ใช่ของเรา
  #1
 2. 7 มิ.ย. 2556, 08:43 น.
  เจ๋ง ๆ นี่ละเด็ด มว๊ากกกกก

  #2
 3. #3 name
  26 มิ.ย. 2556, 18:06 น.
  ภาพยนต์เทอมละ 40000
  #3
 4. 29 มิ.ย. 2556, 14:29 น.
  พี่ๆๆค่ะ  ทำไมหนูสมัครสอบไม่ได้ค่ะ 
  #4
 5. #5 นุสรา หวานชิต
  10 ก.ย. 2556, 22:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แล้วถ้าสายอาชีพอยากสอบสาขานิติศาสตร์ของมหาลัยธรรมศาสตร์ล่ะค่ะ
  จะมีสิทธิ์ได้สมัคสอบรึปล่าวค่ะ
  #5

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .