การใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท No 1197526


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด



มาเพิ่มองค์ความรู้กันดีกว่า.....


การใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท
 

     1. พจนานุกรม (Dictionaries)
           คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำ เช่น ชนิดของคำ ตัวสะกด การันต์ การอ่านออกเสียง ความหมายของคำ คำพ้อง คำตรงข้าม อักษรย่อและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคำ

          การใช้พจนานุกรม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

          1.1 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำ เช่น คำนี้แปลว่าอะไร เขียนสะกดอย่างไรเป็นคำประเภทใด เป็นต้น ให้ดูจากหนังสือประเภทพจนานุกรม
          1.2 ก่อนที่จะไปหาคำตอบจากพจนานุกรม ให้พิจารณาว่า คำที่สงสัยนั้นเป็นคำประเภททั่ว ๆ ไป หรือเป็นคำในสาขาวิชาใด หากทราบว่าเป็นคำในสาขาวิชาใด ก็ให้ค้นหาคำตอบจากพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ
          1.3 การใช้พจนานุกรมควรดูวิธีการใช้พจนานุกรมเล่มนั้น ๆ ก่อน ซึ่งโดยทั่วไปก่อนถึงตัวเรื่องของพจนานุกรม มักจะอธิบายวิธีออกเสียงคำ (Guide to Pronunciation) โดยบอกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ อธิบายคำย่อหรืออักษรย่อที่ใช้ (Abbreviations Use)
          1.4 ในภาคผนวกซึ่งอยู่ตอนท้ายของพจนานุกรมบางเล่ม มักจะมีเรื่องที่น่าสนใจ ผู้ใช้จะต้องสังเกตว่าพจนานุกรมเล่มใดมีภาคผนวกที่เด่น ๆ อะไรบ้าง อันจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมได้มากขึ้น
 
     2. สารานุกรม (Encyclopedia)
          คือ จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป ซึ่งบางเรื่องจะให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดไว้อย่างสมบูรณ์ แต่บางเรื่องก็ให้ความรู้อย่างคร่าว ๆ
          การใช้สารานุกรมมีหลักดังนี้
          2.1 เมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวยาว ๆ

          2.2 ก่อนจะค้นหาเรื่องที่ต้องการ ให้วินิจฉัยก่อนว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นอยู่ในสาขาวิชาใด เมื่อทราบแล้วว่าอยู่ในสาขาวิชาใด ให้ไปค้นหาจากสารานุกรมเฉพาะวิชานั้น ๆ

          2.3 แม้ว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นจะเป็นเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ต้องการค้นเรื่อง "ครุฑ" ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาวรรณคดี หรือเรื่อง Interior Design ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาศิลปะ หรือเรื่อง Chemistry ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ก็อาจจะค้นหาได้จากสารานุกรมประเภททั่วไป เช่น สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ Encyclopedia Britannica หรือ The Encyclopedia Americana
          2.4 การค้นหาเรื่องจากสารานุกรม ควรค้นจากดัชนีเรื่อง (Subject Index)
 
     3. หนังสือรายปี (Yearbooks)
          เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว สถิติข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาอย่างสั้น ๆ โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์
          การใช้หนังสือรายปีมีหลักเกณฑ์ดังนี้
          3.1 เมื่อต้องการสารสนเทศที่ทันสมัยทันเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติต่าง ๆ เช่น ประชากรของลาวมีเท่าไร ใครเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ประเทศใดส่งข้าวออกมากที่สุดในโลก ชายไทยที่เป็นหม้ายมีมากที่สุดในจังหวัดใด ฯลฯ ให้ดูหนังสือรายปี
          3.2 การค้นหาคำตอบจากหนังสือรายปี ต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นควรจะไปค้นจากหนังสือรายปีประเภทใด เช่น ต้องการค้นว่าประชากรของลาวมีเท่าไร คำถามนี้ ควรค้นจากหนังสือรายปีที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ เอาไว้ ซึ่งก็ได้แก่ Statesman's Yearbook ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับหน่วยงานใด สามารถค้นจากรายงานประจำปีของหน่วยงานนั้น และถ้าไปค้นเรื่องราวจากสารานุกรมแล้วพบว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างล้าสมัย ก็ให้ไปค้นจากหนังสือรายปีของสารานุกรมนั้น ๆ
     4. อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionary)
          อักขรานุกรมชีวประวัติ คือ หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ตำแหน่งหน้าที่การงาน และผลงานที่ดีเด่นของบุคคลเหล่านั้น
          การใช้อักขรานุกรมชีวประวัติมีหลักเกณฑ์ดังนี้
          4.1 เมื่อต้องการเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล เช่น เกิดปีใด ตายปีใด แต่งงานกับใคร มีบุตรกี่คน มีผลงานที่สำคัญอะไรบ้าง ฯลฯ ให้หาคำตอบจากอักขรานุกรมชีวประวัติ
          4.2 ก่อนลงมือค้นหา ให้คิดเสียก่อนว่า ชีวประวัติของบุคคลที่ต้องการค้นนั้นเป็นใครชาติใด อาชีพอะไร ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อได้คำตอบแล้วจึงไปเปิดค้นหาชีวประวัติของบุคคลนั้น
     5. นามานุกรม (Directories)
          นามานุกรม อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทำเนียบนาม เป็นหนังสือที่รวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล องค์การ สถานทูต กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มักจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน และอธิบายถึงชื่อนั้น ๆ โดยบอกตำบลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
                    สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์
                    The Siam Directory, the Book of Facts & Figure.
     6. หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์(Geographical Sources)
          หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่นตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะ ในบางครั้งมีแผนที่และภาพประกอบไว้อย่างชัดเจน หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
          แบ่งย่อยได้ 3 ประเภท คือ
          6.1 อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Gazetteer) เป็นหนังสือที่กล่าวถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น เมือง ประเทศ ทวีป มหาสมุทร ห้วย หนอง คลอง บึง ภูเขา แม่น้ำ สถานที่สำคัญ ๆ โดยจัดเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ที่ควรรู้จักได้แก่
          6.2 หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) เป็นหนังสือคู่มือสำหรับการท่องเที่ยว ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่น่าเที่ยว น่าศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่พักอาศัยค้างคืน การคมนาคม และอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว มักจะมีภาพ แผนที่ และแผนผังประกอบ
          6.3 หนังสือแผนที่ (Atlasses) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตของทวีป ประเทศ เมือง มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ภูเขา ฯลฯ โดยใช้สีและสัญลักษณ์แทนคำอธิบาย นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับ สภาพพื้นที่ จำนวนประชากร จำนวนน้ำฝน ความหนาแน่นของประชากร
     7. หนังสือคู่มือ(Handbooks)
          
เป็นหนังสือที่ให้คำตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหลายอย่างที่เกี่ยวกับวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น หนังสือคู่มือวิชาเคมีจะบอกสูตร กฎต่าง ๆ และตาราง ฯลฯ ที่มีใช้ในวิชาเคมี หนังสือคู่มือซ่อมรถยนต์ ก็จะมีคำอธิบายในการซ่อมส่วนต่างของรถยนต์ พร้อมทั้งรูปภาพแสดงถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นต้น
 
     8. สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication)
          
คือหนังสือหรือเอกสารที่ทางรัฐบาล และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ แสดงถึงผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว ความก้าวหน้าของหน่วยงานและแขนงวิชาที่หน่วยงานนั้นเกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พิมพ์โดยกระทรวง ทบวง กรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม จัดว่าเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลทั้งสิ้น สิ่งพิมพ์รัฐบาลจะให้ประโยชน์ในด้านเป็นหนังสืออ้างอิงได้ เพราะให้ความรู้ที่เป็นความรู้ชั้นแรก ทันต่อเหตุการณ์และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในด้านสถิติต่าง ๆ สิ่งพิมพ์รัฐบาลที่ควรรู้จัก ได้แก่
          8.1 ราชกิจจานุเบกษา
          8.2 รายงานประจำปีของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี ของกรมการข้าว รายงานประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ
 
     9. หนังสือบรรณานุกรม (Bibliography)
          หนังสือบรรณานุกรม คือ สิ่งพิมพ์ที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการจัดทำและเรียบเรียงให้สะดวกในการใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่ามีหนังสืออะไร หรือบทความใดบ้างในหัวเรื่อง (Subject Heading) ที่เขาต้องการศึกษาค้นคว้า หรือในยุคสมัยนั้น ๆ มีผลงานด้านการเขียนหนังสือหรือบทความอะไรบ้าง
 
     10. หนังสือดรรชนีวารสาร (Periodical Index)
          หนังสือดรรชนีวารสาร เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการค้นหาบทความจากวารสารต่าง ๆ ดรรชนีวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ และจัดเรียบเรียงไว้ตามรายชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ และหัวเรื่อง
 
     11. หนังสือธรรมดาจัดเป็นหนังสืออ้างอิง (Borderline Book)
          ห้องสมุดบางแห่งอาจนำหนังสือที่มีลักษณะและเนื้อหาทั่วไปมาจัดทำเป็นหนังสืออ้างอิงตามความจำเป็นของแต่ละที่ หนังสือกลุ่มนี้อาจมีชื่อเรียกประเภทแตกต่างกันไป เช่น หนังสือคาบเกี่ยว หนังสือคาบเส้น หรือเรียกทับศัพท์ว่า หนังสือบอร์ดเดอร์ไลน์ หนังสือในกลุ่มนี้ได้แก่
          11.1 ประชุมพงศาวดาร เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพงศาวดาร ตำนานต่าง ๆ เรื่องราวของชาติไทย และจดหมายเหตุ
          11.2 ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ใช้สืบต่อกันมา
          11.3 สาส์นสมเด็จ เป็นหนังสือรวมลายพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพและสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งเป็นความรู้มากมายหลายด้าน เช่น โบราณคดี วรรณคดี ประวัติศาสตร์ การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ชีวประวัติ ศาสนา เป็นต้น
          11.4 ราชกิจจานุเบกษา เป็นวารสารที่ตีพิมพ์กฎหมายซึ่งรัฐบาลประกาศใช้ อันได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ
          11.5 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท
 



     Credit  By : 


http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section4_2.htm






PS.  นิยายใหม่เร็วๆนี้!!

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 23:22 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

16 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ววว!!!
  thx มากมายก่ายกองเป็นยองไย..

  >____<''
  มาให้กอดซักทีซิน้องเลิฟ
  -/กอดๆ


  PS.  cuz,, i'm.. " Piche.Wa • in da :: Dollarz.. 'paf€ ♥ "
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ยัยตัวร้าย
  ยัยตัวร้าย 118.172.49.115
  27 ก.ค. 52 14:07 น.
  สวยมาก3
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  บุคคลต้องห้าม
  บุคคลต้องห้าม 118.172.49.115
  27 ก.ค. 52 14:07 น.
  ทำไมเยอะจังง่ะ107
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  คนที่ถูกลืม
  คนที่ถูกลืม 118.172.34.55
  30 ก.ค. 52 14:06 น.
  ทำไมเยอะ7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เด็กมก.
  เด็กมก. 158.108.158.138
  30 ก.ย. 52 12:31 น.
  ขอบคุณค่ะ..............
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  .....
  8 พ.ย. 52 15:59 น.
  ขอบคุณค่ะ.....^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  sefsef
  sefsef 58.10.143.33
  21 ม.ค. 53 13:59 น.
  ไมได้เรื่องเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  หดหกดเหกดเ
  หดหกดเหกดเ 125.27.176.219
  23 ม.ค. 53 14:44 น.
  คอบคุงคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ใจจ้า
  ใจจ้า 58.64.114.214
  30 ม.ค. 53 21:53 น.
  ขอบคุนมากๆ  ช่วยได้เยอะเลย เดี๋ยวจาเอาคะแนนมาฝาก อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เซฮาย
  เซฮาย 125.24.219.86
  31 ม.ค. 53 16:02 น.
  ก็ดีเนอะจากคนจางหวาดกาสินจร้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  nnnn
  nnnn 110.49.178.135
  15 มิ.ย. 53 23:01 น.
  เยอะจังแต่ละเอียดดีง่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  มิ้ง
  มิ้ง 115.87.198.141
  11 ก.ค. 53 17:14 น.
  ขอบคุณมากๆๆๆ

  เหมื่อนในหนังสือที่ อาจารย์เราให้หาแป๊ะเลย

  สงสัยเล่มเดียวกัน อิอิ

  จาเอาคะแนนมาฝากนะมิ้ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  yuyee
  yuyee 117.47.13.6
  16 ส.ค. 53 13:41 น.
  บรรยายได้ดีมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  อั้มเขาทะลุ
  อั้มเขาทะลุ 182.93.206.150
  4 มี.ค. 54 13:00 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เค้ก
  เค้ก 125.26.203.205
  2 ส.ค. 54 23:22 น.
  ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ปิ่น
  ปิ่น 122.154.140.131
  1 ส.ค. 56 09:04 น.
  ก็ดีค่ะเยี่ยมพูดไม่ออก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1197526
ชื่อกระทู้ : การใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: