สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ - มช. คณะสังคมศาสตร์ จบมาได้ วทบ.

ความคิดเห็น

14

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


Department of Geography, Faculty of Social Sciences , Chiang Mai University.
ภาควิชา
ภูมิศาสตร์


เป็น หนึ่งในสามภาควิชา ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2507 พร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไืทย"
ปัจจุบันภาควิชามีคณาจารย์ 18 ท่าน
้มีการเปิดสอนหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
โดยหลักสูตรปริญญาโทเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525

ที่ตั้ง

ชั้น 3  อาคาร 1  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200

ประวัติความเป็นมา
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำการสอนสาขาภูมิศาสตร์เป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ
. ศ.2507
ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดทำการสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์โดยตรงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  วทบ.

นอกจากการสอนระดับปริญญาตรีแล้ว 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ยังได้เปิดสอนระดับปริญญาโทอีกด้วย 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา  ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)   
และตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ 
และหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิตสังคมศาสตร์ (ภูมิศาสตร์)

ปรัชญา
ทำ การสอนและเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์
การจัดการทางพื้นที่ทั้งทางกายภาพและมนุษย์
การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง
 
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเหมาะสม  ภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ปณิธาน
เชื่อม โยงความหลากหลายขององค์ประกอบทางธรรมชาติ  
และกิจกรรมของมนุษย์สู่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นแนวทางของการพัฒนา การจัดการ ตลอดจนการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

วิสัยทัศน์
ภาค วิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มุ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
การจัดการทางพื้นที่  สิ่งแวดล้อม   ทั้งในระดับท้องถิ่น 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในภาควิชาภูมิศาสตร์ เน้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่หลากหลายในเชิงหลักการ ทฤษฏี รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการอธิบาย
และวิเคราะห์ความหลากหลายในการเกิดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในกรอบวิธีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึง การประยุกต์ การนำไปใช้ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคนิควิธีการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบและการเขียนแผนที่
และยังรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการศึกษาในหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถที่จะนำความรู้ความ เข้าใจไปประยุกต์ใช้กับงานด้านสำรวจ
ด้านวางแผน การแก้ปัญหา และการพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในแต่ละลักษณะพื้นที่
เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาการจำลองเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และยังสามารถที่จะนำผลที่ได้ไปใช้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

บัณฑิตที่จบสาขาภูมิศาสตร์แล้ว
จะสามารถหางานทำได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเมืองและชนบทโดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนภูมิภาคและสามารถเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับนั้น ครอบคลุมทั้งระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

     
มหาบัณฑิตที่จบสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนา การพัฒนาเมืองและชนบท
ตลอดจนวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาภูมิภาค และการจัดสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีกทั้งยังสามารถเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและเป็นนักวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ
มีความชำนาญในการทำงานแบบผสมผสานองค์ความรู้ทั้งด้านระบบธรรมชาติ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
ร่วมกับความชำนาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม


เว็ปบอร์ด ของ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊กก!!มาร่วมเป็น  ลูก หยาด น้ำ ฟ้า  กัน นะคะะ


จบมาได้ วทบ. วิทยาศาสตร์บัฒฑิต
นะคะ


http://www.soc.cmu.ac.th/~geo/index.html  เว็ปไซต์ ภาควิชา ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนี้ น่าสนใจมากก   รุ่นพี่ที่นี่น่ารัก  ดูแลน้องๆดีมาก
ใครสนใจก็ลองพิจารณา เลือก เข้ามาเรียนได้นะจ้าาา
หุหุ^^

PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 10:05 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

14

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่อยากเรียน
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่มีอะไรมากนะคะ


  ไม่อยากเรียนก็ ไม่ต้องเลือกคะ


  ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้

  ตามความชอบและก็ความสามารถของแต่ละคนค่ะ


  PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อีก 3 เดือนจะได้เรียนภูมิศาสตร์แล้ว
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติดคณะนี้แว้ว^^

  ว่าแต่เรียนยากไหมค่ะ?

  คณะนี้เปงของสายวิทย์รึป่าว

  กลัวเรียนไม่ได้อ่าค่ะ

  ไงก้อสู้ๆ สู้ตาย^^
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราก้อเรียนอยู่น่ะ..
  อยากน่ะเนี้ย แต่ก้อสู้ขาดจัยอยู่แล้ว3
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้แล้วแต่ไม่ได้เรียน

  ทำไมถึงเปนแบบนี้

  ไม่เข้าจายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใครก้อได้ช่วยหนูทีหนูอยากเรียน

  แต่ทำไมแม่ไม่ให้เรียน

  แม่ไม่เข้าใจหนูเลย

  0879442363

  ใครช่วยหนูได้โทรหาหนูหน่อย

  วันนี้นะคะ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าเรียนสาขาวิชาภูมิศาสตร์จังค่ะ
  ทำไงดี
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไงถึงจะเข้าคณะนี้ สาขานี้ได้อ่ะ อยากเรียนมากๆเลยอ่ะ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ วทบ.จริงๆครับ อาจารย์พึ่งบอกในค่าย GI Youth camp #4  2012   อิอิ
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนมาก แต่ไม่รู้ว่าจะติดกะเขามั้ยTTเศร้าจัง
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หนูพึ่งติดคณะนี้ค่ะ อยากรู้ว่าเรียนยากไหม เพราะ หนูโคตรไม่เก่งคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มากๆเลย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  **ช่วยตอบกลับมาที่อีเมลล์ nooearnii.pm@gmail.com หน่อยนะคะพอดีไม่ค่อยได้เปิดเว็บนี้น่ะค่ะ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หรือที่เฟสบุ๊ค pimwadee Mobai รบกวนหน่อยนะคะ อยากทราบจริงๆ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: