สาขาวิชาภูมิศาสตร์ Geography - มช. คณะสังคมศาสตร์ จบมาได้ วทบ.

ความคิดเห็น

12

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


Department of Geography, Faculty of Social Sciences , Chiang Mai University.
ภาควิชา
ภูมิศาสตร์


เป็น หนึ่งในสามภาควิชา ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2507 พร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไืทย"
ปัจจุบันภาควิชามีคณาจารย์ 18 ท่าน
้มีการเปิดสอนหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
โดยหลักสูตรปริญญาโทเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525

ที่ตั้ง

ชั้น 3  อาคาร 1  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200

ประวัติความเป็นมา
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำการสอนสาขาภูมิศาสตร์เป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ
. ศ.2507
ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดทำการสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์โดยตรงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  วทบ.

นอกจากการสอนระดับปริญญาตรีแล้ว 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ยังได้เปิดสอนระดับปริญญาโทอีกด้วย 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา  ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)   
และตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ 
และหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิตสังคมศาสตร์ (ภูมิศาสตร์)

ปรัชญา
ทำ การสอนและเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์
การจัดการทางพื้นที่ทั้งทางกายภาพและมนุษย์
การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง
 
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเหมาะสม  ภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ปณิธาน
เชื่อม โยงความหลากหลายขององค์ประกอบทางธรรมชาติ  
และกิจกรรมของมนุษย์สู่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นแนวทางของการพัฒนา การจัดการ ตลอดจนการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

วิสัยทัศน์
ภาค วิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มุ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
การจัดการทางพื้นที่  สิ่งแวดล้อม   ทั้งในระดับท้องถิ่น 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในภาควิชาภูมิศาสตร์ เน้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่หลากหลายในเชิงหลักการ ทฤษฏี รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการอธิบาย
และวิเคราะห์ความหลากหลายในการเกิดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในกรอบวิธีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึง การประยุกต์ การนำไปใช้ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคนิควิธีการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบและการเขียนแผนที่
และยังรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการศึกษาในหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถที่จะนำความรู้ความ เข้าใจไปประยุกต์ใช้กับงานด้านสำรวจ
ด้านวางแผน การแก้ปัญหา และการพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในแต่ละลักษณะพื้นที่
เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาการจำลองเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และยังสามารถที่จะนำผลที่ได้ไปใช้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

บัณฑิตที่จบสาขาภูมิศาสตร์แล้ว
จะสามารถหางานทำได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเมืองและชนบทโดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนภูมิภาคและสามารถเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับนั้น ครอบคลุมทั้งระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

     
มหาบัณฑิตที่จบสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนา การพัฒนาเมืองและชนบท
ตลอดจนวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาภูมิภาค และการจัดสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีกทั้งยังสามารถเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและเป็นนักวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ
มีความชำนาญในการทำงานแบบผสมผสานองค์ความรู้ทั้งด้านระบบธรรมชาติ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
ร่วมกับความชำนาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม


เว็ปบอร์ด ของ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊กก!!มาร่วมเป็น  ลูก หยาด น้ำ ฟ้า  กัน นะคะะ


จบมาได้ วทบ. วิทยาศาสตร์บัฒฑิต
นะคะ


http://www.soc.cmu.ac.th/~geo/index.html  เว็ปไซต์ ภาควิชา ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนี้ น่าสนใจมากก   รุ่นพี่ที่นี่น่ารัก  ดูแลน้องๆดีมาก
ใครสนใจก็ลองพิจารณา เลือก เข้ามาเรียนได้นะจ้าาา
หุหุ^^

PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:35 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

12

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  guest
  อยากเปนลูกหยาดน้ำฟ้าจัง
  อยากเปนลูกหยาดน้ำฟ้าจัง 124.157.235.58
  กรี๊ดดดดด คณะและมหาลัยที่ใฝ่ฝัน แต่กลัวไม่ติดจัง -*-  อยากเรียนภูมิมากๆๆ อยากรู้ว่าเรียนยากป่าว เอ่อ หมายถึงพวกวิชาเอกอ่ะ ต้องเรียนวิทย์ หรืออะไรที่เกี่ยวกะวิทยาศาสตร์เยอะป่าวว


  ตอบหน่อยนะคะ สนใจจิงๆ
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็มีเรียนตัวธรณีนะคะ ปี 1 เทอม 2


  มีตัว ของ คณะวิศวะบ้าง เกี่ยวกับ Surway


  และก็มีเรียนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกแบบแผนที่ บ้างค่ะ


  ไม่อยากหรอกค่ะ ส่วนวิชาคณิต อังกฤษ อะไรแบบนี้ก้อมีเรียนนะคะ


  ไม่มีแคลคูลัสแน่นอนค่ะ ฟันธงง!!  อิอิ สู้ๆ กันต่อไปนะคะ  PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราก้อเด็กภูมิฯเหมือนกันค้าาบ...งแต่ภูมิ ม.สงขลานครินทร์..จ้าาา
  ไงก้อมาเรียนได้น่าาาา....ตอนนี้ระบบภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศกำลังบูมอยู่....
  เนื่องจากประเทศไทยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม....เป็นแห่งแรกของอาเซียนก้อว่าได้...อิอิ
  เราก้อไปฝึกงานที่...สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ซึ่งหน่อยงานเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลัก
  เกี่ยวอวกาศและภูมิสารสนเทศ....
  เรียนเอกนี้..บอกคำเดียวเลยว่า....งานเพียบ...ตั้งแต่ อบต. ถึงระดับ...กรมเลยแหละ...
  ที่บ้านเราขาดผู้เชี้ยวชาญด้านนี้อยู่มาก..น้องๆก้อคงจะไม่มองข้ามสาขานี้น่ะ..เวลาเลือก..เอ็น....
  ถ้ามีอะไรก้อ...โทรมาปรึกษาได้น่ะ....089-46388778
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สายศิษย์สามารถเรียนสังคมภูมิศาสตร์ได้มั้ยคะ

  อยากเรียนเหมือนกัน

  ช่วยตอบหน่อยนะคะ^^
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนได้ค่ะ  แต่รอบโควต้า17 จังหวัดภาคเหนือ จะสมัครสอบได้เฉพาะสายวิทย์เท่านั้น

  ส่วนสายศิลป์ที่อยากเรียนต้องลงรอบแอดค่ะ

  สมัครกันเยอะๆนะ  มาเป็น "ลูกหยาดน้ำฟ้า"  ด้วยกัน   ภูมิศาสตร์ เรา"แน่น"นะ

  ปล. อยากรู้ว่าอะไรแน่น ต้องมาเรียนเองจ๊ะ....  
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนนี้สอบติดแล้ว อยากรูค่าเทอมค่ะแพงมั้ยคะ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ข้างบนเหมือนผมเลย ผมสอบได้คณะนี้เหมือนกันเลย กำลังจะถามเหมือนกันว่าค่าเทอมเท่าไหร่
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช่ๆ ติดเหมือนกัน หลักสูตรนานาชาติด้วยนะ น่าจะแพง ว่าแต่กี่บาทอยากรู้มากๆ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  guest
  หมูมิ้นท์
  หมูมิ้นท์ 110.49.227.15
  ภาคอีสานอยากเข้า มีทางไหนบ้างคะ อยากเข้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมอยากทราบว่าตอนสอบตรงนี้ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง อ่ะครับ
  ผมอยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆ ค้าบบบบบ
  โกรธแล้วนะ
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  guest
  ภูมิศาสตร์ มช.
  ภูมิศาสตร์ มช. 202.28.250.119
  ถ้าเป็นโควต้าภาคเหนือ ก็สอบของข้อสอบสายวิทย์ค่ะ แต่ตอนนี้ก็ต้องรอเเอดมิดชั่นนะ รู้สึกใช้แค่ เพท 1 และก็เกทนะ มีคะแนนโอเน็ตกับเกรดด้วย ส่วนเปอร์เซ็นการคิดคะแนน ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: