พระนามเต็ม ของ ทั้ง 9 รัชกาล ใครยังไม่รู้ก็เข้ามานะ

JuKJiiK 1255220 0.02 17,967 10 มี.ค. 52 12:25 น.
ความคิดเห็น

224

ติดตามกระทู้

14

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
663

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


รัชกาลที่ 1
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัยสมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทรปรมาธิเบศร โลกเชฎวิสุทธิ์ รัตนมงกุฎประกาศ คตามหาพุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยดโรมนต์ สากลจักรวาฬาธิเบนทร สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทราธาดาธิบดี ศรีวิบูลยคุณอกนิษฐ ฤทธิราเมศวรมหันตอกนิษฐ ฤทธิราเมศวรมหันต บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมิทรปรมาธิเบศโลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมกุฎประกาศ คตามหาพุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร์ สยามินทรวิโรดม บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎสุทธิ สมมุติเทพยพงศวงศาดิศรกษัตริย์ วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธิเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวราชรามวรังกูร สุจริตมูลสุสาธิตอุกฤษฐวิบูลย บุรพาดูลยกฤษฎาภินิหารสุภาธิการรังสฤษดิ ธัญญลักษณ วิจิตรโสภาคสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคคล ประสิทธิสรรพสุภผลอุดม บรมสุขุมาลยมหาบุรุษยรัตน ศึกษาพิพัฒนสรรพโกศล สุวิสุทธิวิมลศุภศีลสมาจารย์ เพ็ชรญาณประภาไพโรจน์ อเนกโกฎิสาธุ คุณวิบุลยสันดาน ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์เอกอัครมหาบุรุษสุตพุทธมหากระวี ตรีปิฎกาทิโกศล วิมลปรีชามหาอุดมบัณฑิต สุนทรวิจิตรปฏิภาณ บริบูรณ์คุณสาร สัสยามาทิโลกยดิลกสาร สัสยามาทิโลกยดิลก มหาปริวารนายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดชอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช สรรพพิเศษ สิรินธรมหาชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิษิต สรรพทศทิศวิชิตวิไชย สกลมไหศวรินมหาสยามินทร มเหศวรมหินทร มหาราชาวโรดมบรมนารถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อุกฤษฐศักดิอัครนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร ปรเมนทรธรรมมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบรมบพิตร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 5
พระบามสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬสลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษฏ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถเปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิรวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหาสมมตวงศ์ อดิศัยพงศ์วิมลรัตน์วรขัตติราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร บรมมกุฏนเรนทร์สูรสันตติวงศ์วิสิฐ สุสาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหาร อดิเรกบุญฤทธิ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพวงค์ มหาชโนตมางตประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม บรมสุขุมาลย์ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกียรติคุณ อดุลยวิเศษสรรพเทเวศรานุรักษ์ บริมศักดิสมญาเทพวาราวดี ศรีมหาบุรุษสุดสมบัติ เสนางคนิกรรัตนอัศวโกศลประพนธปรีชา มัทวสมาจาร บริบูรณคุณสารสยามาทินค รวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรินธรบรมชนกาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษฏาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัยพุทธาธิไตรรัตนสรณารักษ์อดุลยศักดิ์ อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโนมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 7
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียามหาราชรวิวงศ์ อสัมภินพงศพีระกษัตรบุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถจุฬาลงกรณราชวรางกูร มหมกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธ อุต์กฤษฎานิบุณย์อดุลยฤษฎาภินิหาร บูรพาธิการสุสาธิต ธันยลักษณ์วิจิตรเสาวภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคมานทสนธิมตสมันตสมาคม บรมราชสมภาร ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ์ มงคลลคนเนมาหวัยสุโขทัยธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชาวุธ วิชัยยุทธศาสตร์โกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญาณประดิภานสุนทรประวรศาสโนปสุดมภก มูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานี สราชนาวีพยูหโยธโพยมจร บรมเชษฏโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิศิกต์ สรรพทศทิศวิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสยามินทรมเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาตอาชาวศรัย พุทธาธิไตรรัตนวิศิษฎศักดิ์อัครนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุณยการ สกลไพศาลมหารัษฏราธิบดินทร์ ประมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 8
พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหา อานันทมหิดลสกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิ เฉลิมพระนามเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลอดุลยเดช วิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดมจักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิการรังสฤษฎ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์อดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมงคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฎศักตอัครนเรศรามาธิบดี พระอัฐมราะบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร


รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร


แถมๆ ชื่อเต็มกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ
 
นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
 
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 19:39 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


5 โหวต จากทั้งหมด 6 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

ความคิดเห็น

224

ติดตามกระทู้

14

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
663
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - 100

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 3

ความคิดเห็นที่ 101 - 150

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 4

ความคิดเห็นที่ 151 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ความคิดเห็นที่ 151 ถูกลบเนื่องจาก

  ถูกลบโดยเจ้าของ

 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ้ส่าสส่า่า
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยังจำไม่ได้เลยอะ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชื่อยาวเว้อหน้ารักอะ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใครเเจ้วบ้าง
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โคดกลุ้มใจท่องไม่ได้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะได้แล้วจ๊าาาาาาาาาาาาาาาา
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้แล้วจะะะะะะะะะะะะ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ท่องได้เเล้วเเว้ว
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  160
  guest
  ผมรักเมืองไทย
  ผมรักเมืองไทย 182.93.186.6
  ผมรักเมืองไทย
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  -แพทย์5555555555555555
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  162
  guest
  แพรรักครอบครัว
  แพรรักครอบครัว 182.93.186.6
  แพรรักพ่อแม่และยายและพี่ชาย
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  163
  guest
  เจรักครอบครัว
  เจรักครอบครัว 182.93.186.6
  รักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากเจรักครอบครัวแพรพ่อชื่อบอย
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ">ใครรักมั้ง
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยาวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
  จังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเบยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยฮือฮือ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยาวววจังจำไม่หมด555555555เศร้าจัง
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จำได้แล้วย้ากกกกกกกกฒ<3รักเลย
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  168
  guest
  ชลสิทธิ์
  ชลสิทธิ์ 183.88.89.173
  ยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  อ่านจะเป็นลมเหอะเหอะพูดไม่ออก
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตั้งใจ เส็ดสะทีกานบ้าน
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักเลยน่ารักจุงเบย
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนนี้น่ารักจังรักเลย
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ช็อค


  ยาวววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

  มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เขียนไหวไหมเนี่ยเยี่ยม
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน๊คราฟ.จุ๊ฟ จุ๊ฟฟรักเลย
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  175
  guest
  ปานไพลิน จูมแพง
  ปานไพลิน จูมแพง 115.67.196.119
  ตั้งใจชื่อแต่ละพระองค์ยาวมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะแต่ก็พอจำได้นร๊าาาาาาาาาาาาาา
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  176
  guest
  ปานไพลิน จูมแพง
  ปานไพลิน จูมแพง 115.67.196.119
  กดLIKEถ้าไม่รักแล้วทำไมหรอค่ะ
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยม[by-0[jj-
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่ขนาดนั้นหรอก
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สบายมาก
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คิดถึงแม่จัง55+รักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลย
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พูดไม่ออกรักเลยเยี่ยมตลกจังเซงอารมณ์ดีตั้งใจตั้งใจอารมณ์ดีโกรธเซงตลกจังรักเลยเยี่ยมรักเลยพูดไม่ออกเยี่ยมพูดไม่ออกแบร่เหอะๆเย้น้ำตาจะไหลซึ้งง่วงขำ  ผมรั-กเมืองไทย จุงเบย
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  555555+++-บ้าแบร่เหอะๆพูดไม่ออกโกรธพูดไม่ออกช็อค
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยาวกว่านี้มีอีกไหมว้าว
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชื่อยาวมากคนที่ทำเก่งมาก
  ตกใจ
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

     อยากร้องไห้
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคูณมากนะครับ แต่ยาวมาก@@!!ยิงทิ้ง
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  187
  guest
  คนรักประเทศ
  คนรักประเทศ 58.11.44.14
  สวดยอดมาก ชื่นชมจริงๆค่ะเยี่ยมรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลย
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  188
  guest
  ชื่อวิวเฉยเฉย
  ชื่อวิวเฉยเฉย 101.51.185.35
  เยี่ยม

  โอ้โฮ้

  ขนาดว่าพระนามเต็มราชกาลที่9ยาวแล้ว

  รัชกาลอื่นๆยาวกว่าอีก
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  189
  guest
  ฉัตรมณี ทาราศรี
  ฉัตรมณี ทาราศรี 101.51.250.87
  ดีใจจุงเบยยยยยยยยยยยยยยยยจำได้แล้วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววตั้งใจรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลยรักเลย
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรารักพระเจ้าแผ่นดินมากที่สุดเขิลจุง
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรารักพระเจ้าแผ่นดินมากที่สุดเขิลจุง คนไหนชื่อพลอยเขาไม่ได้โสดเขาหรอก
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พลอยแรดมาก
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เฮ้ยยยยย!!!! จริงแง่วววววช็อค
 44. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยม แม่งไม่เสร็จแน่นอนเลยหว่ะ
 45. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมรักเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรักเลยรักเลยรักเลยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ รักเลยรักเลยรักเลยรักเลย
 46. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จำไม่ได้ง่า!!!!!!!!!!!!!!!!!~
  ต้องท่องพรุ่งนี้ด้วย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
  จะทันไหมเนี่ย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

  อยากจะร้องไห้
 47. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห็นด้วยอย่างยิ่งเศร้าจัง
 48. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หากเป็นพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่9 ในเพลง "ผู้ปิดทองหลังพระ // แอ๊ดคาราบาว" ช่วยให้จำพระนามเต็มของพระองค์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ :)

  ไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากไหมนะ
  ตกใจ
 49. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ว๊าว
  สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 50. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จำได้ไงครับสุดยอดเลยเยี่ยม
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: