คณะวิทย์ สาขาคณิต สาขาสถิติ เรียนแล้วทำงานอะไร??

ความคิดเห็น

43

ติดตามกระทู้

4

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
21
guest
New member
 • New member
 • 116.58.231.242
 • -

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


อยากทราบว่า...

คณะวิทยาศาสตร์
-สาขาคณิตศาสตร์
-สาขาสถิติประยุกต์
-สาขาเทคโนโลยีอาหาร

เรียนอะไรบ้างคะ

และเมื่อจบออกมาแล้ว จะทำงานประเภทไหน

สามารถทำงานอะไรได้บ้างคะ

ช่วยอธิบายด้วยค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:54 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

43

ติดตามกระทู้

4

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
21
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช่ๆเราก้ออยากรู้อ่ะ แล้วสายศิลป์คำนวณอย่างเราจะแอด...เข้าได้มั้ยอ่ะ...อยากรู้อยากรู้8
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  guest
  ตรี สถิติ บางมด
  ตรี สถิติ บางมด 58.9.49.168
  นักสถิติ

  ลักษณะเนื้อหาวิชา
                   เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติ และวิธีทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผล ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการประกันภัย สถิติธุรกิจ เป็นต้น

  แนวทางการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
                   การเข้าศึกษาสาขาวิชาสถิติในสถาบันการศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีทั้งในสถาบันประเภทจำกัดจำนวนรับ และไม่จำกัดจำนวนรับ (มหาวิทยาลัยเปิด) โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเภทจำกัดจำนวนรับจะต้องผ่านคัดเลือกของทบวง- มหาวิทยาลัย หรือผ่านการสอบคัดเลือก ระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้ในคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) วท.บ. (สถิติ) ถ้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะได้รับวุฒิการศึกษาสถิติศาสตรบัณฑิต

  การศึกษาต่อหลังจบปริญญาตรี
                   สำหรับผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ จะสามารถศึกษาต่อในสาขาสถิติ สถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ลักษณะงาน
                  งานทางด้านสถิติจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและวชาญทางด้านสถิติ เนื่องจาก วิชาสถิติแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น สถิติทั่วไป การวิจัยดำเนินงานประกันภัย ประชากรศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นงานต่าง ๆ ที่นักสถิติสามารถปฏิบัติได้ ได้แก่
  1. การวางแผนเพื่อการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบ ตีความ สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดย อาศัยวิธีการทางสถิติ
  2. วางแผนการทดลองต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
  3. ทำงานวิจัยทางด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์-สถิติ และการพิสูจน์อันประกอบกันเป็นมูลฐานแห่งสถิติ และพัฒนา ระเบียบวิธีทางสถิติ
  4. จัดทำระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  5. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนา กำลังคน เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ
  6. การควบคุมคุณภาพสินค้า โดยอาศัยหลักการทางสถิติ
  7. นำความรู้ทางด้านการพยากรณ์ มาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์แนวโน้มการขึ้น ลงของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การพยากรณ์จำนวนประชากรของประเทศ เป็นต้น
  8. คำนวณเบี้ยประกันภัย และเงินสำรองให้กับบริษัทประกันภัย
  9. วชาญในงานสถิติสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สถิติประชากร สถิติแรงงาน สถิติการเกษตร
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  (ต่อ)

  คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
                 มีความถนัดและสนใจด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา และ ตัดสินใจได้ มีวิสัยทัศน์ก้าวทันโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา มีความละเอียดรอบคอบและ มีระเบียบในการทำงาน เป็นคนมีเหตุผล ชอบคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความสนใจข้อมูลเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์                

  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
                จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า ต้องผ่านการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อ เข้าศึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับสถิติ ในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา สถิติศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                    งานวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย โปรแกรมสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์หุ้น

  แนวทางในการประกอบอาชีพ
  1. ทำงานในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ทั้งในโรงเรียน สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัย
  และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ของรัฐและเอกชน เป็นต้น
  2. ทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เก็บสถิติและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประชากร เศรษฐกิจและสังคม หรือ ทำงานในหน่วยงานที่ต้องการนักวิชาการสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น สนง.สถิติแห่งชาติ, กรมสรรพากร, ตลาดหลักทรัพย์, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, กรมอนามัย, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้า, บริษัทปิโตรเคมีต่างๆ
  3. ทำงานการวิจัย ทางอุตสาหกรรมการเกษตร การปกครอง ทางสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ
  4. ทำงานด้านการประกันสังคม และการประกันภัย
  5. ทำงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบระบบข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ ม.เกษตรศาสตร์, จุฬาฯ, นิด้าฯ หรือ สาขาสถิติประยุกต์ที่
  ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น และม.ศิลปากร
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนจบสถิติประยุกต์จะหางานยากมั๊ยคะ
  พี่ๆที่ทราบช่วยตอบหน่อยนะคะ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคับ
  ได้ความรู้มากเลย
  ผมติดสอบสัมภาษณ์ มข. คณะวิทย์ สาขาสถิตินี่แหละ
  กำลังหาข้อมูลอยู่เลย
  ขอบคุณอีกครั้งคร๊าบบบบบบบบบบบบบ

  PS.  [FC FT Island]
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรา ติด ม.ธรรมศาสตร์ คณะ วิท สาขา สถิติ

  ไม่รู้จะเอาดี ป่าว อ่า
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แอดติดคณะวิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ ลาดกระบังอ่ะค่ะ

  จะไปสัมภาษพรุ่งนี้แร้วอ่ะ
  ....
  ตื่นเต้นๆจังค่ะ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมติดแอด คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ แม้โจ้

  สัมภาษณ์พรุ่งนี้เหมือนกัล

  55+
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราติด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ ของ ม.น. อ่า

  แต่พ่อแม่กลัวว่าจบไปแล้วไม่มีงานที่มั่นคงอ่า

  ลังเลอยู่เลย
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมติด สถิติ มช. ยังเลอยู่เลย
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆๆค่ะ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แอดมิดชั่นติดที่ มน. กลัวเรียนแล้วไม่มีงานทำ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ช่วยบอกหนูหน่อยนะค่ะ  จะได้ตัดสินใจถูกค่ะ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติดม.น กลัวเรียนไม่ไหวจังคะ
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห้ยทำไมมีแต่สาขา สถิติหงะ คณิตศาสตร์หายไปใหน + +
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบคณะนี้ เลยลงรอบรับตรงเลย ดีไหมคะ
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ ที่ มจธ. อ่ะค่ะ กลัวเรียนไม่ได้อ่ะ แต่ลงไปแล้ว T^T
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราแอดติด วิทย์-สถิติ ที่ม.นเรศวรอ่ะ  มีใครติดเหมือนเราบ้าง
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราติดสถิติ ยู ม.นเรศวร กลัวเรียนไม่ไหวจัง แต่คิดที่จะไปเรียนแล้วก้อจะต้องสู้จนขาดใจ  สู้โว้ยยยยยยยยยย
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนนี้เรียนจะขึ้นปี 2 แล้ว   ยังไม่แน่ใจเลยค่ะ  ><

 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ปายจร้า อยากทราบว่าเรียนสถิติจบไปแล้วหน่วยงานต่างๆต้องการรับไหม
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากครับผมที่ให้ข้อมูลดีๆๆครับ ผมก็ติด มจธ สาขาสถิติเหมือนกันครับ เอาไหมน่ะฮ่าาาาาาาาา
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมจบสถิติประยุกต์ครับ ตอนนี้เป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  กระทรวงสาธารณสุข และ เพื่อนผมหลายคนก็จบมาด้วยกันก็เป็นข้าราชการตำแหน่งเดียวกัน
  แต่คนละกระทรวง มี สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  และน้องเอกเดียวกับผมก็เรียนครูเพิ่ม เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเรียนสองปี
  ตอนนี้ก็เป็นข้าราชการครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมและถ้าเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอกก็เป็นอาจารย์สอนวิชาสถิติและคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยได้ครับ และเพื่อนบางคนก็ทำงานเอกชน
  สรุปว่าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ทำงานได้ทุกกระทรวง รวมทั้งงานเอกชนด้วยครับ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณเจ้าของกระทู้และความคิดเห็นที่สองค่ะ
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่จบสถิติประยุกต์ครับ  

  ตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ที่รพ.จุฬาลงกรณ์

  ใครเรียนสถิติ แนะนำนะครับ มาทดสอบสิ่งที่เคยเรียน
  กับการทำงานวิจัย  ก็สนุกและท้าทายไปอีกแบบครับ
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะค่ะ ตอน นี้หนูติดแม่โจ้อ่ะค่ะ อยากรู้ว่าเรียนครูเพิ่มได้ไหมค่ะ
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
  ติด สถิติ ม.เกษตรศาสตร์อ่ะคะ ตัดสินใจอยู่เลย.... 
  คิดว่าไงค่ะ

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 / 22:16
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าเรียน วิทย์ สถิติ มข โอกาสได้บรรจุข้าราชการมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยเพียงใดคะ
  แอดติด สถิติ มข อ่ะค่ะ ยังลังเลออยู่เลย
  เพราะได้โควต้า ครู คณิต สวนนัน อ่ะค่ะ
  จะเลือกอะไรดี
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากเลยคะ 
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วมีความเสี่ยงที่จะจบแล้วไม่มีงานหรือเปล่า
  หรือจบแล้วทำงานที่สถาบันไหนได้บาง ยกตัวอย่างมาก็ได้คะ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมจบสถิติประยุกต์ครับ ทำงานประจำเป็นครู รับงานวิจัยและวิเคราะห์ผลในช่วงว่าง กำลังต่อโทสาขาวัดผลและประเมิณผล อยากบอกว่าเรียนยากใช่เล่นเลย แต่จบมาถ้าไม่เลือกงาน บอกตรงๆว่างานเพียบ ใครที่กำลังศึกษาในสาขานี้อยู่ขอให้สู้ๆนะคับงานรอพวกคุณอยู่ (พี่น้องชาวสถิติทุกคน ^^)
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณโชคดีมากเยี่ยม
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ลูกเรียนอยู่ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจบมาแล้วจะทำงานอะไร แต่ตอนนี้อยู้ปี3แล้ว กำลังฝึกงาน ยิ่งรู้ว่า เรียนด้านนี้สามารถทำงานได้ทุกที่ และหากเรียนเพิ่มเติมสาขาเฉพาะในระดับปริญญาโท อนาคตไปไกล และสามารถกำหนดเงินเดือนได้เอง สนับสนุนนะคะ และเป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ ที่กำลังเรียน หรือกำลังตัดสินใจ แต่อย่างหนึ่งต้องชอบตัวเลขนะคะสู้สู้
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนสถิติดีนะครับ
  ผมจบ สถิติ มศว ตอนนี้รับราชการทหารครับ เป็น นายทหารสถิติและวิเคราะห์
  สถิติสามารถทำงานได้ทั้งราชการและเอกชนครับ
  บางคนก็ไปเป็นครู บางคนก็ทำงานธนาคาร อยู่ตามกระทรวงต่างๆก็มีครับ
  เพื่อนๆผมส่วนมากก็เป็นโปรแกรมเมอร์กันครับ
  ยิ่งถ้าเรียนต่อ ป.โท ยิ่งดีครับเยี่ยม
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จบสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาครับ จบมาได้ 3 ปีแล้ว ตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เงินเดือน 25000 ตอนนี้เค้ากำลังต้องการคนจบสถิติมากครับ หางานง่ายครับ เงินเดือนสูง แต่เรียนยากสักหน่อยนะ
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จบคณะวิทยาศตร์ สถิติ ธรรมศาสตร์ครับ ตอนนี้ ทำงานเป็นโบรกเกอร์หุ้นอยู่บริษัทหลักทรัพย์ครับ เพื่อนๆที่จบมา ทำงานหลากหลายเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นโปรแกรมเมอร์ อยู่ hormpro บ้าง เป็น ฝ่ายจัดซื้อที่อีซุซุบ้าง ครับไม่ต้องคิดว่าจบแล้วไม่มีงานทำครับ เพราะทุกองค์กรต้องใช้สถิติทั้งนั้นครับ สู้ๆ
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่เรียน วิทยาศาสตร์ สถิติ มอ ไหนค้ะ
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หางานง่าย จริง ๆ เหรอค้ะ แร้วเงินเดือน อยู่ในระดับไหน
  เขิลจุง
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณ คุณแม่น้ะค้ะรักเลย
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้จบป.ตรี กับ ป.โท การรับเข้าทำงานต่างกันยังงัยค้ะตกใจ
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนสถิติที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าใช้จ่ายระห่างเรียนสูงไหมครับ
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เเล้วถ้าจบสถิติมาเเล้วต้องการเป็นครูต้องทำยังไงค่ะ ?
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  43
  guest
  ด.ญ ผู้หลงทาง
  ด.ญ ผู้หลงทาง 64.233.173.160
  ระหว่าง เรียนสถิติ กับสถิติประยุกต์ต่างกันตรงไหน และระหว่างเรียน ที่ม.ธรรมศาสตร์ กับ มศว ที่ไหนดีกว่ากัน
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: