มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านออกแบบ แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ (อัพเดทล่าสุด)

ความคิดเห็น

173

ติดตามกระทู้

55

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
367

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


รายชื่อของมหาวิทยาลัยของรัฐ  และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

บางส่วนที่มีการเปิดสอนด้านออกแบบ, แอนิเมชั่น, ภาพยนตร์

 

1.     มหาวิทยาลัยศิลปากร

        คณะมัณฑนศิลป  (www.decorate.su.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
             - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (www.ict.su.ac.th)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

             - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สายวิชาภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์

        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            (http://www.suic.org/programs/bfa_multimedia.html)

             - มัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)

 

2.     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (www.arch.kmitl.ac.th)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดีโอ
             - สาขาวิชาถ่ายภาพ


3.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://creativearts.faa.chula.ac.th/class.php)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์
             - สาขาวิชาเรขศิลป์
             - สาขาวิชานิทรรศการศิลป์
             - สาขาวิชามัณฑนศิลป์ (แฟชั่น-สิ่งทอ)
             - สาขาวิชาหัตถศิลป์

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (http://cucommde.blogspot.com/)

             ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  (www.arch.chula.ac.th/departments_id.php)

             - สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ

             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

        คณะนิเทศศาสตร์  (www.commarts.chula.ac.th/departments/thai/film.htm)

             ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง


4.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
        คณะวิชาออกแบบ
  (www.pohchang.rmutr.ac.th , http://web.rmutr.ac.th/pch)
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณท์
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - ศิลปะการถ่ายภาพ

5.     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        คณะวิจิตรศิลป์

             - สาขาวิชาการออกแบบ  (www.finearts.cmu.ac.th/design/)
             - สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  (www.fotofofa.org)

        วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี   (www.camt.cmu.ac.th/ani/)

             - สาขาวิชาแอนิเมชั่น


6.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ 
(www.arch.kmutt.ac.th/communication.html)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร INTER)
        คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์   (www.mediaart01.com)
             - สาขาวิชามีเดียอาร์ต

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (www.fiet.kmutt.ac.th/online)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

               เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

7.     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://fofa.swu.ac.th/)
             ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
             - สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ

        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  (http://cosci.swu.ac.th/)

             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

8.     มหาวิทยาลัยบูรพา
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://fineart.buu.ac.th/visualcom.html)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาออกแบบเรขศิลป์
             - สาขาโทรทัศน์ และดิจิตอลมีเดีย

        วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะอัญมณี

             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

9.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://faa.kku.ac.th/visual/)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

        วิทยาลัยนานาชาติ

             สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (www.ic.kku.ac.th/thai/)

 

10.    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์
   (http://fineart.tu.ac.th/home.asp)

             - สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

        ศูนย์ลำปาง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.icdonline.co.cc)

             - สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (http://jc.tu.ac.th/)

             - กลุ่มวิชาภาพยนตร์


11.    วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(www.muic.mahidol.ac.th/thai/media.php)
        หลักสูตรศิลปศาสตร์ (
Bachelor of Arts – B.A.)

        กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media )

             - การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)

             - การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)

             - การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)

             - การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)


12.    มหาวิทยาลัยนเรศวร
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
             ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  (www.arch.nu.ac.th/artsite/)
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

13.    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
       
(www.ap.ubu.ac.th/index2.php?openpage=1&pageboby=body011)
             ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

             ภาควิชาการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์

             ภาควิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
             ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

14.    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
             (www4.msu.ac.th/architect/cahome.html)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์

 

15.    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (http://itschool.mfu.ac.th/main)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

 

16.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

        (www.fitm.kmutnb.ac.th/cm/index.php?option=com_content&task =view&id=30&Itemid=42)

             ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

             ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม   (http://diat.cit.kmutnb.ac.th/)

             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
             - สาขาวิชาออกแบบศิลปะประยุกต์

 

17.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        คณะศิลปกรรมศาสตร์   (www.far.ssru.ac.th/main.php)

             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

             - สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (www.fit.ssru.ac.th)

             - สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

18.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์

             (http://dusithost.dusit.ac.th/~human/program/art2/index.html)

             หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ  (http://evexdusit.blogspot.com/)

 

19.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (www.fa.rmutt.ac.th)

             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ

       
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutt.ac.th)

             - สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชามัลติมีเดีย


20.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (www.sci.rmutk.ac.th/)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  (www.textiles.rmutk.ac.th/)

             - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (
www.techhome.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

21.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
(www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (
www.hec.rmutp.ac.th/th/news.php)
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 

        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutp.ac.th/)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

22.    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://artnet.chandra.ac.th/news.php)

             - สาขาวิชาศิลปกรรม

 

23.    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (www.bsru.ac.th/~human/art/index.html)

             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.bsru.ac.th/~sci/dept/product/index.php)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
               (
http://bestechcenter.com/comtech.html)

 

24.    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://dit.dru.ac.th/artanddesign/)

             หลักสูตรศิลปกรรม

             - สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

 

25.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             - สาขาวิชาศิลปกรรม  (www.pnru.ac.th/fac/human/upload-files/pictures/26/Art_9378.pdf)

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (http://servnet.pnru.ac.th/fac/techno/6.php)

 

26.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   (http://arch.wu.ac.th/)

             - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

             - สาขาวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

27.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
        คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   (http://art2551.rmutl.ac.th/)

             - สาขาวิชาการออกแบบ
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์

 

รายชื่อของมหาวิทยาลัยเอกชน

บางส่วนที่มีการเปิดสอนด้านออกแบบ และแอนิเมชั่น

 

1.     มหาวิทยาลัยรังสิต
        คณะศิลปะและการออกแบบ  (www.rsu.ac.th/arts/index1.html)

             - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
             - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

2.     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fab.bu.ac.th/index.php)
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

        คณะนิเทศศาสตร์ (www.bu.ac.th/th/academic/comarts.php)

             - สาขาวิชาภาพยนตร์

 

3.     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       
คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/finearts)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
             - สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

        คณะวิศวกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/eng/ae)

             - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

        คณะนิเทศศาสตร์  (www.dpu.ac.th/commarts/page.php?id=640)

             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

4.     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
        คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts)  (www.admissions.au.edu/pdf/eng_comarts.pdf)
             ภาควิชานิเทศศิลป์ (Visual Communication Arts)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์


5.     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       
คณะดิจิทัลมีเดีย  (http://sdm.spu.ac.th/)

             - สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
             - สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน

 

6.     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (http://arch.kbu.ac.th/department.html)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

        คณะนิเทศศาสตร์

             - สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล

 

7.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(www.it.mut.ac.th/about/course/index_multimedia.html)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 

8.     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

        คณะวิทยาศาสตร์  (http://science.utcc.ac.th/science/page/page_majorant.html)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

 

9.     มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

        คณะนิเทศศาสตร์  (http://commarts.hcu.ac.th/com_design.htm)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์

             - สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่

 

10.    มหาวิทยาลัยคริสเตียน

        คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต (http://service.christian.ac.th/mda/index.php)
             - สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน

             - สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์-การพัฒนาและออกแบบเว็บ

             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

11.    มหาวิทยาลัยสยาม
        คณะนิเทศศาสตร์

             - ภาควิชาสื่อดิจิตัล  (www.nitadesiam.com)แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 3 กรกฏาคม 2552 / 11:15

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 19:45 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


4 โหวต จากทั้งหมด 8 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

ความคิดเห็น

173

ติดตามกระทู้

55

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
367
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - 100

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 3

ความคิดเห็นที่ 101 - 150

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 4

ความคิดเห็นที่ 151 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แถมค่าเทอม(ค่อนข้าง) ถูกกว่ามหาลัยอื่น!!เยี่ยม
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  มีวิทยาลัยการภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  (หลักสูตรนานาชาติ)
  http://www.sisa.ssru.ac.th/index.php/th/
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนของเอกชนจริงๆเลยเว้ยเห้ยยยTT [ ] TT
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เครียดหนักไม่ถึงมหาลัยแต่จะต่อม4ยังไม่แน่ใจจะต่อสายศิลอะไรดี
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าหนูจะเรียนแอนิเมชั่น ถ้าเราไม่มีพื้นฐานแต่อยากเรียน เค้าจะสอนพื้นฐานให้เราก่อนไหมคะตั้งใจ
  1. เอิ่ม เราขอบอกแบบตรงๆเลยนะว่า ถ้าจะเรียน ม.รัฐ ถ้าไม่เก่ง ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย //มันยากที่จะได้เรียนจ๊ // T^T แบบเราไปสอบสัมภาษ ม.....มา อ.ที่สอบสัมภาษเรา พูดว่า ถ้าคุณมาเรียนที่นี้เจอเพื่อนที่เก่งๆกว่าคุณ แต่คุณทำไรไม่ได้เลย คุณจะไหวหรอ.....หน้าเรานี้ซีดเลย ตกลงมา สมัครเรียนหรือสมัครงาน เศร้า... ///แต่ถ้าม.เอกชน สอนตั้งแต่เริ่มจับดินสออะค่ะ ค่าเทอมแพงงงงงงงงงงง................โหด
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนแต่ไม่มีพื้อฐานเลย
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนทำไงp
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่าาาา
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีโมชั่นแคปเจอร์แล้วเช่นกัน
  ค่าเทอมถูกกว่าครึ่งนะจ้า
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เว็บไซต์ นี่เลย www.bsrustudios.net ของบ้านสมเด็จนะคับ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: