แพทย์รังสิต--เปิดรับรอบแรกแล้ว

ความคิดเห็น

47

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะรอบที่ 1
รับสมัครสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัคร เริ่ม วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 - สิ้นสุดวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2552

วันเวลาในการเปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ขายใบสมัคร/รับสมัคร สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-9972200 ต่อ 5500-5510

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 • ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฎิบัติงาน
 • ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นโรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
 • ไม่เป็นโรคหัวใจระดับรุนแรงไม่เป็นโรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยะอย่างถาวร
 • ไม่อยู่ในภาวะไตวายเรื้อรัง
 • ไม่เป็นโรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง
 • ไม่หูหนวกหรือหูตึง
 • ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ทั้งนี้คณบดีอาจแต่งตั้งผู้วชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษามัธยมศึกษาปี่ที่ 6

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. หยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • แล้วนำ"เลขที่สมัคร" มาติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อม Print ใบสมัคร Online และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่สมัคร Online ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552) ผู้สมัครสอบต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ยังไม่จบการศึกษา ไม่รับยื่น)
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา จนจบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีใบรับรองผลการศึกษา( Transcript of Report)
 • มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ
 • มีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ตึกอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 103


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510
Email: info@rsu.ac.th

จาก http://www.rsu.ac.th/admission/detail53011.htmหรือสอบถามที่  www.wearemedrsu.comแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:41
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:42
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:43
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:45
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:46

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:54 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

47

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คร้าบบบบผม
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กำหนดเกรดไม๊อะค่ะ
  ใครรู้ตอบเราทีน้าาาา
  เด่วจะแวะเข้ามาดู
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รอบแรกรับน้อยมากๆๆ ปีที่แล้วสอบประมาณเกือบ 2000 รับแค่ 20 กว่าคนเอง
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เหอๆๆ ดีจริงๆๆ ไม่กำหนด เกรดสะสมด้วย
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

  แต่ว่าดันสอบวันเดียวกับเทคนิคการแพทย์ มธ. ซะงั้น

  เห้อ ...

  PS.  Fight for MEDCU ! แพทยศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 66 ปี 2553
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่สนจ้ะ !!

  เพราะเราหวังแพทย์ศาสตร์ มหิดลเท่านั้น
  ก้อรู้ ๆ กันน
  แพทย์รังสิตเปนยังไง


  ไม่รู้ ไม่ชี้ !!
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่ 6 แพทย์รังสิตเป็นยังไงเหรอ เราไม่รู้อะ คนรู้ดีช่วยบอกหน่อยดิ อ้อ ระวังนะดูถูกสถาบันชีวิตจะตกต่ำนะ เดี๋ยวจะสอบมหิดลไม่ติดนะ(ถ้าแกไปสอบจริง)  เลววววววว
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนที่ดูถูกอ่ะ

  ลองไปสอบดูนะครับ

  อย่าดูถูกคนอื่นเยอะ

  ถ้าตัวเองไม่มีปัญญาเข้า แล้วจะเสียใจ

  *ข้อสอบ ชีวะ เข้าหมอ รังสิต ยาก มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


  ><"
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เขารับกี่คนอ่าคะ
  รอบแรก ว่าจะไปสอบเหมือนกัน
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห.6

  ส่อนิสัยมากๆเลยนะคะ
  ชั้นเชื่อว่าเธอไปสอบ เธอก็คงไม่ติดหรอกจ๊ะ

  อย่าเอาสถาบันมาอ้างเลย ไม่รู้จริงแล้วอย่าอวดรู้เหอะ คนที่เค้ารู้จริงและ มี ค ว า ม คิ ด
  เค้าไม่พูดจาแบบนี้หรอกนะ นิสัยเสียจริงๆ

  วิชาชีพนี้ต้องการคนที่ดีจริงทั้งข้างนอกและ ข้ า ง ใ น ชั้นว่าเธอไม่เหมาะกับวิชาชีพนี้หรอก
  ไปดีนะจ๊ะ!
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  งะ !!


  อันนี้เราคนกลางน้ะเราไม่รู้อะไร

  แต่เราได้ยินมาจริง ๆ น้ะ
  ว่าแพทย์ ม.รังสิตไม่มีเครดิต

  คือลูกพี่ลูกน้องเราเรียนอยู่ แล้วตอนนั้นไปหาญาติที่เป็นหมออะจ้ะ
  เค้าทำงานอยู่ที่ รพ.บำรุงราษ
  เค้าก็ถามญาติเราน้ะ ว่าเรียนคณะอะไรที่ไหน

  พอญาติเราบอกว่า แพทย์ ม.รังสิต
  เค้าทำหน้าเบ้ แล้วบอกว่า เรียนที่นี่อย่าเรียนดีกว่า
  เราเองก็ งง เพราะเราเห็นญาติเราบอก เครื่องไม้เครื่องมือพร้อม สอนก็ดี

  เราเห็นหลายคนล้ะ บอกแพทย์ ม.รังสิตไม่ดีอะ
  ตกลงมันยังไงหรอ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่ 11 นี่ คนเดียวกับกระทู้  ม รังสิตครับ 1421414 ความเห็นที่ 2 แน่ๆเลย สร้างเรื่องแนวเดียวกันเลย โดนเค้าด่าเละ ยังมาโผล่ที่นี่อีก
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรา #11 เองน้ะ

  rep.บน เราสร้างเรื่องไรหรอ
  เราว่าหรอว่าไม่ดี
  ช่วยอ่านให้มันดีดีหน่อยน้ะ
  ก็ญาติเราเค้ามาเล่าให้ฟัง

  ตัวเราเองก็คิดว่าแพทย ม.รังสิตก้อดีน้ะ
  เครื่องไม้เครื่องมีดี มีพร้อมม

  เราไปสร้างเรื่องอะไรมิทราบบ

  จะกล่าวหาใครหรือว่าใคร เอาหลักถานมาก่อนเถอน้ะ
  อย่ามาแสดงความเกรียนแถวนี้

  มันทุเรดด
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11 13 ออกแนวสร้างเรื่อง จับทางได้ทำโวย
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11 ถ้าแกไม่ได้สร้างเรื่อง แกลองบอกชื่อหมอบำรุงราษมาหน่อยซิวะ ที่เป็นญาติกับลูกพี่ลูกน้องแกอะ ว่าชื่ออะไร เราจะลองไปถามมันหน่อยว่ามันพูดดูถูกอย่างแกว่าจริงหรือเปล่า  ถ้ามันพูดจริงจะขอฟังเหตุผลมันหน่อย ตอบไม่ดีได้เป็นหมากันคราวนี้ละวะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ต่อจาก 15 ขอนามสกุลด้วยนะ คณะแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนจะได้รู้ว่าหมอคนนี้กำลังดูถูกอยู่(ถ้าแกไม่ได้สร้างเรื่อง) แต่ถ้าแกบอกชื่อไม่ได้แกสร้างเรื่องแน่      เอ้า    รีบๆบอกมาอย่าช้า
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห. 6 อยากเปนหมอหรืออยากวัดกึ๋นตัวเองอ่ะ

  เราก็ได้ยินเรื่องเล่ามาหลายเรื่องนะ ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกะแพทย์ รังสิต
  .
  .
  .
  .
  .

  แต่เราโคตรอยากเข้า...เราไม่สน!

  ขอบคุณจขกท.สำหรับข้อมูล

  อยากเข้ามากกกกกกกก
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อื้ม,,

  เราก้ อยากเข้าเหมือนกันอ่ะ

  ขอบคุนนะ


  PS.  Try ..to *be,, >> - DENT - *
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มาช่วยเสริม

  สำหรับคนที่ พยายาม จะสร้างเรื่อง

  หรือ ยุยง ส่งเสริม ดูหมิ่น  หรืออะไรก็ตามที่ไม่เป็นเรื่องจริง

  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน

  สังคม ต้องการคนแบบนี้ ???  คนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ ??


  เห็นแล้ว ไม่ได้โกรธ เกลียด หรอก

  แต่รู้สึก >> สมเพช  เวทนา

  ก็ปลงๆกันไปแล้วกันครับ

  ~_~
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แพทย์ รังสิต  ทำงาน ที่  รพ  ราชวิถี มะ ใช่ หร ออ

  เพราะ เปง รพ ฝึก ของ ม รัง สิต อ่า  ไม่ แน่ ใจ น่ะ  งัย ก้ อ  บอก ด้ว ย  ล่ะ กัน3
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทามมายแพทย์รังสิตไม่ดีตรงไหน

  ลองเรียนบ้างรึยัง...............

  ม่ะรู้อย่าว่านะ..............

  เราก็จบแพทย์รังสิตเหมือนกัน

  กาเรียนการสอนออกจะดีเค้าใส่ใจในการเรียนรู้

  อยู่ที่ตัวคุณต่างหาก......

  ไม่ว่าจะเรียนจบที่ไหนก็ได้ชื่อว่าแพทย์เหมือนกัน


  ยังไงก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น

  แล้วคุณหละได้มีโอกาสที่จะเรียนไหม......

  ถึงได้ว่าให้สถาบันอย่างนั้น....

  Thank you for listening
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   อิ อิ สู้ตายค่า แพทย์รังสิต ๆ มีสอบสองรอบใช่ป่ะคะ

  ใครจะว่ายังไงไม่สนหรอก ถ้าเค้ามีปัญญาสอบเข้าไปได้ เค้าก็ถือว่าแน่แล้ว ^~^)
  คนที่ดูถูกสถาบัน ไม่มีวันเจริญหรอกค่ะ ขอให้คุณคิดใหม่ซะ
  รังสิตก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกัน อย่างน้อย ๆ ก็คือจรรยาบรรณความเป็นแพทย์
  และความรักในวิชาชีพ เค้าเชื่ออย่างนั้น ^~^)
  PS.   I think ...
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าเหมือนกันค่ะ ^^ เราก็คิดว่ามันไม่เหนเกี่ยวเลย

  ทำไมคนเราต้องคิดว่า ต้องเรียนสถาบันที่มีชื่อเสียง ต้องเป็นมหาลัยของรัฐ

  มหาลัยรัฐมันก็ไม่ดีเสมอไปหรอกนะค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จบจากมหาลัยรัฐจะได้ดีทุกคน

  แล้วไม่ใช่ว่าคนที่เรียนเอกชนจะแย่ คนที่เรียนเอกชนหลายๆคนก็เก่งกว่ารัฐก็มี

  มันไม่จำเป็นหรอกค่ะ สถาบัน?? ที่ไหนๆเค้าก็สอนได้หมดแหละ

  ขึ้นอยู่กับตัวคนเรียนมากกว่านะ ว่าจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหน

  ถ้าคุณเก่งจริงก็เรียนให้จบซะก่อนดีกว่าค่ะ แล้วค่อยมาคุยว่า มันดีหรือไม่ดี ^^~

  ขอบคุนค่ะ ,, หวังว่าจะคิดได้มั่งนะค่ะ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมก็อยากเข้าเหมือนกัน - -"

  พอดีมาหาข่าวรับตรง และเจอเรื่องแบบนี้ก็เพิ่งจารู้ครับ

  ผมว่าแพทย์ทุกที่มีจุดมุ่งหมายเดียว คือ รักษาคนไข้ครับ

  คุณคิดเอาเองละกันว่า เวลาคุณไปหาหมอคุณถามหมอมั้ยว่า "หมอจบจากไหน?"

  และหมอที่จบจากดังๆทั้งหลาย ที่เป็นข่าวละ? แสดงว่า มหาลัยไม่ดีรึปล่าว
  มันก็ไม่ใช่นะครับ


  ระดับมันสมองที่สามารถเรียนแพทย์จบ และสอบใบประกอบโรคศิลป ได้ ก็เก่งแค่ไหนแล้วครับ
  ปล. รุ่นพี่บอกว่าชีววิทยา ม.ปลาย ที่ว่าเยอะ มันเทียบไม่ได้กับการเรียนในคณะแพทย์เลย
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้องๆทุกคนครับ ลองอ่านดูนะครับพี่ว่าเรื่องที่พี่พูดต่อไปนี้คือเรื่องจริง

  พี่เรียนที่นี่มา 3 ปีพี่พึ่งรู้ว่าคนที่โจมตีเราเนี่้ยมีสองกลุ่มครับ

  กลุ่มที่ 1 เด็ก ม. ปลาย

  เด็กม ปลายเค้าไม่เคยผ่านสนามสอบครับเค้าจะฟังความเห็นทุกคนตลอดเวลาที่เค้ากำลังจะเอ็นท์

  ใครพูดอะไรเค้าก็เชื่อครับ \"ม. นี้สิหนู อันนี้เลยน้องติดแล้วไม่ผิดหวัง\" รังสิตอย่าไปเข้านะไม่ดีหรอก

  พอเด็กกลุ่มนี้ถามว่าทำไมไม่ดี เค้าก็จะบอกว่า น้อง ของ เพื่อนบอกมาอีกทีว่าแย่

  คำถามคือ??? รู้ได้ไงว่าแย่????

  เด็กเค้าไม่สนใจครับ โดน program ในสมองไปแล้ว ว่ารังสิตแย่ๆ ๆ ๆ ๆ

  ไม่พอครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวเค้าเค้าก็ไปบอกคนอื่นครับ

  น้องนึกภาพออกมั้ยครับเหมือนจดหมายลูกโซ่อ่ะครับ

  เด็กพวกนี้ที่่ส่วนใหญ่อยากจะเข้าหมอครับแต่ไม่มีปัญญาครับ (อันนี้จริงๆนะ)

  แล้วก็เอ็นท์หมอไม่ติดจริงๆครับ

  มันก็เลยกลืนน้ำลายตัวเองมาสอบแพทย์รังสิต

  แล้วก็ไม่ติดครับ รู้มั้ยครับส่วนใหญ่พูดว่าอะไรกัน

  อุ้ยย \"มันเส้นเยอะกูเลยไม่ติด\"

  พวกเราได้แ่ต่นั่งขำครับน้อง

  พวกนี้พอไม่ติดหมอแต่ติดคณะอื่นของมหาลัย highๆมันเอาหมดครับกลัวโดนดูถูกเหมือนตอนตัวเองไปดูถูกคนอื่น

  ผลสุดท้ายรู้มั้ยครับว่าเป็นไง??

  ตัวเองไม่ชอบเรียน ส่วนใหญ่ ซิ่ว try proสูง pro ต่ำ ต่างๆนา

  อนาคตดับครับแล้วก็อาจจะจบมากระอ่อนกระแอ้นเพราะไม่อยากเรียน

  พวกนี้คือพวกที่สองครับที่มาดูถูกเรา

  2. พวกที่สอบไม่ติดแล้วก็มาดูถูกเราเพื่อกันการเสียหน้าครับ

  เค้าดูถูกเราเพราะช้ำครับน่าสงสารมากกลุ่มนี้มากเพราะว่าเค้ามีเวลามากมายมานั่งโพสด่าคนอื่นครับ

  แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวตัวเองไม่ได้ครับเพราะไม่มีตังค์ส่วนใหญ่ก็จะกินบุญเก่าพ่อแม่ครับ

  ลองไปดูสิครับไปว่าแพทย์รังสิตว่าห่วยแย่ไม่ดีงุ้นไม่ดีงี้ ตัวเองทำงานกินเงินเดือนติดหนี้ครับ


  ผมเชื่อว่าเจ้าสัวซีพีไม่ดูถูกแพทย์รังสิตครับเพราะอะไรที่เค้าฟังจากคนอื่นมาแต่ไม่ได้เจอกับตัวเองเค้าไม่ฟันธงหรอกครับ

  เค้าถึงเจริญไงอ่ะถูกมั้ย???  ลองสังเกตุกันดูนะครับคนที่ว่าเราส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของคนกลุ่มนี้หรือผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้เกือบทั้งสิ้นครับ

  เราพูดไปก็เท่านั้นครับถ้าเราเจอเค้าแล้วเค้าปฏิเสธการรักษาก็ส่งต่อครับถ้าตายระหว่างทางก็ให้เค้าไปดูถูกเราให้ยมบาลฟังระกันครับ
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คำพูดผมมันไม่แรงเกินไปหรอกนะครับสำหรับบอร์ดเด็กดีที่มีแต่เด็กเลวมากมาย
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้ามีการสอบคัดเลือกมันก็ยากหมดแหละ
  ไม่รู้ไปสอบจะติดหรือเปล่า
  แต่เรียนที่ไหนก็หมอเหมือนกันแหละ
  เราก็จะลองไปลองเหมือนกัน
  ไม่รู้ว่าจะติดเปล่า


  ถ้าติดเราก็เอา
  ไม่อยากแอดกลาง เบื่อ

  แล้วเพื่อนเราก็บอกว่าแพทย์ ม.รังสิตดี
  คนที่เรียนได้ต้องเก่งและรวย ฮ่าๆๆ
  ออกจะperfect จริงไหม
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนไหนมีรอบ  2  ค่ะ
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สมัครไปแล้วค่ะ รอบแรกนี้สมัครพันกว่าคนค่ะรับ 15คน (พี่ๆเจ้าหน้าที่รับสมัครบอกมา)
  อยากติดมากเลยค่ะ นับถือแพทย์รังสิตสุดๆแล้ว
  เราเกรดเฉลี่ย 2.90 เองค่ะ  พอจะมีหวังเป็น 1ใน 15 นั้น รึเปล่าค่ะ ??
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราก็สมัครรอบเเรกเหมือนกัน

  เออเเล้วพี่เราเรียนอยู่ที่รังสิตอ่ะ

  เค้าบอกว่าแพทย์รังสิตย้ายไปเรียนกับศิราชจิงเปล่า

  รับเเค่ 15 คนเองหรอ

  ทำไมน้อยจังอ่ะ8
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เธ&#65533;เธ&#65533;เธ&#8212;เธตเน&#65533;เน&#65533;เธซเธ&#65533;เธ&#65533;เน&#65533;เน&#8364;เธ&#65533;เธ&#65533;เน&#65533;เธ&#65533;เธ&#8212;เธขเน&#65533;  

  เน&#65533;เธ&#65533;เธ&#8212;เธขเน&#65533;เธ&#8212;เธณเน&#65533;เธกเธ&#8211;เธถเธ&#65533;เธกเธฒเธ&#8226;เธตเธ&#65533;เธฑเธ&#65533;เธญเธขเน&#65533;เธฒเธ&#65533;เธ&#65533;เธตเน&#65533;เธญเน&#65533;เธฒ

  เธชเธดเน&#65533;เธ&#65533;เธ&#8212;เธตเน&#65533;เน&#8364;เธฃเธฒเธ&#65533;เธงเธฃเธ&#65533;เธฐเธ&#8212;เธณเธ&#65533;เธทเธญเธชเธฒเธกเธฑเธ&#65533;เธ&#65533;เธตเธชเธดเธ&#65533;เธฃเธฑเธ&#65533;เธ&#65533;เธตเน&#65533;เธ&#65533;เน&#65533;เธญเธ&#65533;

  เธขเธฑเธ&#65533;เน&#65533;เธ&#65533;เน&#8364;เธฃเธฒเธ&#8212;เธธเธ&#65533;เธ&#65533;เธ&#65533;เธ&#65533;เน&#65533;เธ&#8226;เน&#65533;เธญเธ&#65533;เธชเธญเธ&#65533;เน&#65533;เธ&#65533;เธ&#65533;เธฃเธฐเธ&#65533;เธญเธ&#65533;เธฏเธ&#8212;เธฑเน&#65533;เธ&#65533;เธชเธฒเธกเธ&#65533;เธฑเน&#65533;เธ&#65533;เธ&#8226;เธญเธ&#65533;


  เธ&#65533;เธ&#65533;เน&#65533;เธ&#65533;เธ&#8221;เน&#65533;เธงเธขเธกเธฒเธ&#8226;เธฃเธ&#65533;เธฒเธ&#65533;เน&#8364;เธ&#8221;เธตเธขเธงเธ&#65533;เธฑเธ&#65533;

  เน&#65533;เธกเน&#65533;เธกเธตเธ&#8212;เธตเน&#65533;เน&#65533;เธซเธ&#65533;เน&#65533;เธกเน&#65533;เธ&#8221;เธตเธซเธฃเธญเธ&#65533;

  เน&#65533;เธ&#65533;เธ&#8212;เธขเน&#65533;เธ&#8212;เธธเธ&#65533;เธชเธ&#8211;เธฒเธ&#65533;เธฑเธ&#65533;เน&#65533;เธซเน&#65533;เธ&#65533;เธงเธฒเธกเธฃเธนเน&#65533;เธ&#8221;เน&#65533;เธงเธขเธกเธฒเธ&#8226;เธฃเธ&#65533;เธฒเธ&#65533;เน&#8364;เธ&#8221;เธตเธขเธงเธ&#65533;เธฑเธ&#65533;

  เธ&#65533;เธฃเน&#65533;เธญเธกเน&#8364;เธ&#65533;เธ&#65533;เธ&#65533;เธณเธฅเธฑเธ&#65533;เน&#65533;เธ&#65533;เน&#65533;เธซเน&#65533;เธ&#65533;เธฃเน&#65533;เธฒเธ&#65533;เธ&#65533;เธ&#65533;เธ&#65533;
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนที่ไหนก็ต้องสอบใบประกอบฯเหมือนกัน

  จะเปงหมอเต็มตัวมั้ยก็อยู่ที่ใบประกอบฯ

  แล้วจะตีกันทำไม
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ครูเคยสอนว่า
  "ใครที่ดูถูกสถาบัน คนนั้นมักไม่เจริญ"

  PS.  " I don't want you to be only a doctor But I also want you to be a man too."
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่จิง ม.รังสิตสอบยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  เราเพิ่งไปสอบมา ไม่ติดแพทย์ แต่ดันติดทันตะแทน

  พอดีงบไม่พอ

  ว่าจะสอบใหม่อีกคร้ง

  อยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  รอบ2 หรือ3

  ต้องติดไห้ได้  สู้ โว้ย (ชีวะยากมาก)7
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากจะบอกน้องที่อยากเป็นแพทย์ว่า เรียนแพทย์ที่ไหนก็เรียนเถอะ ไม่ต้องไปซีเรียสสถาบันอะไรมากมาย ขอให้จบมาแล้วมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ก็พอ พี่เห็นแล้ว แพทย์ศิริราช แพทย์รามา แพทย์จุฬา จบมาแย่เอามากๆๆๆๆ ทำงานหนึ่งปียังทำอะไรไม่ได้มีมาก็เยอะแล้ว เป็นอะไรไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีก็พอ
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เธžเธตเนˆเธ•เธดเธ”เธชเธญเธšเธ•เธฃเธ‡เธฃเธญเธšเนเธฃเธเธก.เธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ• เธ™เธฐ เธเน‰เน€เธฃเธขเน€เธญเธฒ

  เธญเธขเธฒเธเธšเธญเธเธงเนˆเธฒเธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธกเธฑเธ™เธชเธญเธšเธ‡เนˆเธฒเธขเน† เธเธฃเธฐเธˆเธญเธเน†เธญเธฐ เธฅเธญเธ‡เธชเธญเธšเธ”เธนเนƒเธซเน‰เธ•เธดเธ”เนเธฅเน‰เธงเธ„เนˆเธญเธขเธžเธนเธ”เธชเธดเธ„เธฃเธฑเธš  2000 เธฃเธฑเธš 15 เธ„เธ™ เธ›เธตเธžเธตเนˆเธญเนˆเธฐ

  เธ–เน‰เธฒเธžเธนเธ”เธ–เธถเธ‡เนเธžเธ—เธขเนŒเธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ•

  เธชเธดเนˆเธ‡เนเธฃเธเธ—เธตเนˆเธ—เธธเธเธ„เธ™เธˆเธฐเธ™เธถเธเธ–เธถเธ‡เธเน‰เธญเธ„เธทเธญ  เน€เธ”เน‡เธเธ„เธ™เธ™เธตเน‰เธฃเธงเธขเนเธ™เนˆเธ™เธญเธ™ 5555+ (เธ„เนˆเธฒเน€เธ—เธญเธกเนเธžเธ‡เธ—เธตเนˆเธชเธธเธ”เนƒเธ™เน‚เธฅเธเธ„เธฃเธฑเธš)

  เธชเนˆเธงเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ•เธฒเธกเธกเธฒเธเน‰เธ„เธทเธญ  เน€เธ”เน‡เธเธ—เธตเนˆเธ•เธดเธ”เธกเธฑเธ™เน‚เธ‡เนˆเธซเธฃเธทเธญเธ‰เธฅเธฒเธ”  (เธšเธฒเธ‡เธ„เธ™เธเน‰เธ•เน‰เธญเธ‡เธกเธตเธ„เธดเธ”เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธเธฒเธฃเธเธฒเธเนƒเธŠเนˆเธกเธฐ เน„เธ‡เน†เธเน‰เธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธญเธเธŠเธ™  เนเธ•เนˆเธเน‰เธญเธขเธฒเธเธšเธญเธเธงเนˆเธฒเนเธžเธ—เธขเนŒเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธเน‰เธเธฒเธเน„เธ”เน‰เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธ™เนเธซเธฅเธฐ

  เนเธฅเน‰เธงเธเน‰เธญเธตเธเน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡  เธžเธตเนˆเธเน‰เธชเธญเธšเธ•เธดเธ” เธ•เธญเธ™ A-net เธ‚เธญเธ‡ เนเธžเธ—เธขเนŒเธกเธจเธง. เนเธ•เนˆเธžเธตเนˆเธเน‰เธฃเธนเน‰เธชเธถเธเธ”เธตเนƒเธˆเธ—เธตเนˆเน€เธฅเธทเธญเธเนเธžเธ—เธขเนŒเธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ• เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธ—เธฒเธ‡เธšเน‰เธฒเธ™เธžเธตเนˆเน„เธกเนˆเธ‚เธฑเธ”เธชเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธ‡เธดเธ™

  เธ‚เธญเธšเธฃเธฃเธขเธฒเธเธฒเธจเธ—เธตเนˆเน€เธฃเธตเธขเธ™เนƒเธซเน‰เนเธฎเธ›เธ›เธตเน‰ เธเน‰เน‚เธญเน€เธ„  เนเธฅเน‰เธงเธญเธฐ

  เธญเธตเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เนเธžเธ—เธขเนŒเธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ•เธˆเธฐเธ•เนˆเธฒเธ‡เธˆเธฒเธเธ—เธตเนˆเธญเธทเนˆเธ™เธ„เธทเธญ เน„เธ”เน‰เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธ•เนˆเธฒเธ‡เธ„เธ“เธฐเธ„เนˆเธญเธขเธ‚เน‰เธฒเธ‡เน€เธขเธญเธฐ (เน€เธขเธญเธฐเธกเธฒเธเธ เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เนƒเธซเน‰เนเธ•เนˆเธฅเธฐเธ„เธ“เธฐเธซเนˆเธฒเธ‡เน„เธเธฅเน€เธเธดเธ™เน„เธ›

  เธชเนˆเธงเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™ เธเน‰เธญเธขเธนเนˆเธ—เธตเนˆเธ•เธฑเธงเธ‚เธญเธ‡เธžเธงเธเธ„เธธเธ™เน€เธญเธ‡  เธฃเธธเนˆเธ™เธžเธตเนˆเน„เธ”เน‰ 4.00 เธเน‰เธกเธตเนเธ„เนˆ 3-4 เธ„เธ™ เธˆเธฒเธ 100 เธเธงเนˆเธฒเธ„เธ™ เธกเธฑเธ™เธเน‰เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธ‡เนˆเธฒเธขเธเธงเนˆเธฒเนเธžเธ—เธขเนŒเธ—เธตเนˆเธญเธทเนˆเธ™1
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เธญเธตเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ—เธตเนˆเธžเธตเนˆเธŠเธญเธšเธกเธฒเธเธ—เธตเนˆเธชเธธเธเธเน‰เธ„เธทเธญ    เนเธžเธ—เธขเนŒเธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ•เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธ•เธฑเน‰เธ‡เนƒเธˆเน€เธญเธฒเนเธ•เนˆเน€เธฃเธตเธขเธ™เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน€เธ”เธตเธขเธง เน€เธฃเธฒเนเธ„เธฃเนŒเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เน†เธเธฑเธ™เธกเธฒเธ เธˆเธฐเนเธฃเธ” เธˆเธฐเน‚เธ”เธ” เธˆเธฐเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธเน‰เน„เธ›เธ”เน‰เธงเธขเธเธฑเธ™ เธžเธตเนˆเธงเนˆเธฒเธŠเธตเธงเธดเธ•เธกเธฑเธ™เนเธฎเธ›เธ›เธตเน‰เธ”เธตเธญเธฐ

  เธ–เน‰เธฒเธ™เน‰เธญเธ‡เน€เธเนˆเธ‡เธˆเธดเธ‡เนเธšเนˆเธ‡เน€เธงเธฅเธฒเน€เธ›เน‡เธ™  เธเน‡เธžเธญเธˆเธฐเธกเธตเน€เธงเธฅเธฒเธงเนˆเธฒเธ‡เนƒเธ™เธเธฒเธฃเน„เธฅเนˆเธˆเธตเธšเธœเธนเน‰เธŠเธฒเธข เธซเธฃเธทเธญเธˆเธตเธšเธœเธนเน‰เธซเธเธดเธ‡   เธ—เธตเนˆเธกเธญ เธเน‰เน€เธ›เธดเธ”เน€เธœเธข เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡ เน€เธเธขเนŒ เธ—เธญเธก เธ”เธตเน‰ เน€เธขเธญเธฐเนเธขเธฐเธกเธฒเธเธกเธฒเธขเธข  

  เธฃเธธเนˆเธ™เธžเธตเนˆเธ—เธตเนˆเธญเธฒเธขเธธเน€เธขเธญเธฐเนเธฅเน‰เธงเธ‹เธดเนˆเธงเธกเธฒเธเน‰เธกเธตเน€เธขเธญเธฐเนเธขเธฐ  เธเน‰เธกเธตเน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเน€เธฅเน‡เธ‡เธซเธฒเธ„เธนเนˆเธŠเธตเธงเธดเธ•เธเธฑเธ™เน„เธ”เน‰เธ•เธฑเน‰เธ‡เนเธ•เนˆเธ›เธต 1 เน€เธฅเธขเธซเธฅเธฐ 555+  

  เนเธฅเน‰เธงเธญเธตเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡ เธญเธขเธฒเธเธšเธญเธเธงเนˆเธฒ เธกเธญ เธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ• เธ„เธทเธญเธจเธนเธ™เธขเนŒเธฃเธงเธก เธ„เธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธฃเธงเธข เธซเธฅเนˆเธญ เนเธฅเธฐเน€เธฃเธตเธขเธ™เน‚เธญเน€เธ„ เธ„เธฑเธš  เน€เธŠเนˆเธ™เธžเธตเนˆ 555+(เธžเธดเธกเธกเธฒเธ”เธนเธ”เธตเธ•เธฅเธญเธ”เธˆเธฐเน‚เธ”เธ™เน€เธเธตเธขเธˆเธเน‰เธšเธฃเธฃเธ—เธฑเธ”เธ™เธตเน‰เนเธซเธฅเธฐ 555+(who~care))

  เน„เธกเนˆเธฃเธธเน‰เธ”เธดเธžเธตเนˆเธงเนˆเธฒเธกเธฑเธ™เธฅเธ‡เธ•เธฑเธงเธซเธฅเธฒเธขเน† เธญเธขเนˆเธฒเธ‡ เนเธ•เนˆเธ„เธ™เธ�เธฒเธขเธ™เธญเธเธกเธญเธ‡เนเธ„เนˆเธงเนˆเธฒ  เธ„เธฐเนเธ™เธ™เธขเธทเนˆเธ™ A-net เธก.เธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ•เธกเธฑเธ™เธ•เนˆเธณ เธเน‰เน€เธฅเธขเน‚เธ”เธ™เธ”เธนเธ–เธนเธ

    เนเธ•เนˆเธ–เน‰เธฒเธžเธงเธเน€เธญเน‹เธ‡เธกเธฒเธฅเธญเธ‡เธชเธญเธšเน€เธ‚เน‰เธฒเธ•เธญเธ™เธฃเธญเธšเธ„เธฑเธ”เน€เธฅเธทเธญเธเนเธฅเน‰เธงเธˆเธฐเธฃเธธเน‰เธงเนˆเธฒ

  เธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ—เธณ เธเธฐเธเธฒเธฃเน€เธญเธฒเนเธ•เนˆเธžเธนเธ” เธœเธฅเธ—เธตเนˆเน„เธ”เน‰เธกเธฑเธ™เธ•เนˆเธฒเธ‡เธเธฑเธ™เธกเธฒเธเธกเธฒเธข เธ™เธฐเธ„เธฑเธš

  เธžเธดเธกเธกเธฒเธ—เธฑเน‰เธ‡เธซเธกเธ”เน€เธžเธทเนˆเธญ    

  เธฅเธญเธ‡เธชเธญเธšเธ”เธนเธ”เธด เนเธฅเน‰เธงเธˆเธฐเธฃเธนเน‰เธงเนˆเธฒ เธ‚เธ™เธฒเธ”เนเธžเธ—เธขเนŒเธฃเธฑเธ‡เธชเธดเธ•(เธ—เธตเนˆเธŠเธญเธšเธ”เธนเธ–เธนเธ)เธขเธฑเธ‡เธชเธญเธšเน„เธกเนˆเธ•เธดเธ”  (เนเธฃเธ‡เธ›เนˆเธฐ 555+)

  เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธฅเธชเธญเธšเธฃเธญเธšเนเธฃเธเนเธฅเน‰เธงเธ™เธฐเธˆเนŠเธฐ 2000 เธฃเธฑเธš 29  เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เธเธฐเธฅเธฑเธ‡เธฃเธฑเธšเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธชเธญเธšเธฃเธญเธš 2 เธˆเน‰เธฒ7
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เขียนว่ากันทำไมหรอครับ  เรียนที่ไหนก็เป็นหมอ  ปล.ไม่มีเงินเรียนหมอว๊อยยย    เมื่อไหร่จะถูกหวย  วะ  คริๆ (แอบขำ)  แต่ทว่ากูจะสอบติดรึป่าวปัญหาใหญ่กว่า  5555   รีเลก  ครับ เพื่อนๆ  อย่าเครียด  มาก
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห็นด้วยกับความเห็นที่ 35 ขอให้เป็นคนดี
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ว คห. พี่ตั้ม (25) +1 !!!!!

 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แพทย์รังสิตเป็นที่หนึ่งในการผ่าตัดระบบประสาท  ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้องเช๊ค ขอบใจหลาย
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รอบ 2 รับกี่คนครับ รักแพทย์มากมายครับ
  ว่างๆตอบให้ด้วยนะครับ  ขอให้ติดด้วยเถิด สาธุ
 44. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห.35
  กรุณาอย่าพาดพิงถึงสถาบันอื่นเลยค่ะ
  ในวงการแพทย์อะไรเป็นอะไรก็รู้กันอยู่นะ
 45. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนมั่งแต่มันสมองคงไม่ถึง  
 46. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หมอวุฒิศักดิ์ ก็จบแพทย์รังสิตค่ะ
 47. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมต้องไปว่าสถาบันเค้าละคะ

  เอาง่ายๆๆเลยนะ เก่งรึป่าว อีกอย่างมีกะตังไหม

  เรียนหลักสูตรเดียวกันหมดแหละไม่ได้วิเศษกว่ากันเลยนะ ลองใช้สมองคิดนิดนึง

  ค่าเทอมแพงด้วยนะคะมีปัญญาเข้าปะละ ของเค้าดีจิงๆๆ

  เด็ก ม รังสิตคะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น