พระนามเต็มรัชกาลที่1-9

ความคิดเห็น

195

ติดตามกระทู้

18

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
553

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


รัชกาลที่ 1
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัยสมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทรปรมาธิเบศร โลกเชฎวิสุทธิ์ รัตนมงกุฎประกาศ คตามหาพุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยดโรมนต์ สากลจักรวาฬาธิเบนทร สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทราธาดาธิบดี ศรีวิบูลยคุณอกนิษฐ ฤทธิราเมศวรมหันตอกนิษฐ ฤทธิราเมศวรมหันต บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมิทรปรมาธิเบศโลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมกุฎประกาศ คตามหาพุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร์ สยามินทรวิโรดม บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎสุทธิ สมมุติเทพยพงศวงศาดิศรกษัตริย์ วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธิเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวราชรามวรังกูร สุจริตมูลสุสาธิตอุกฤษฐวิบูลย บุรพาดูลยกฤษฎาภินิหารสุภาธิการรังสฤษดิ ธัญญลักษณ วิจิตรโสภาคสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคคล ประสิทธิสรรพสุภผลอุดม บรมสุขุมาลยมหาบุรุษยรัตน ศึกษาพิพัฒนสรรพโกศล สุวิสุทธิวิมลศุภศีลสมาจารย์ เพ็ชรญาณประภาไพโรจน์ อเนกโกฎิสาธุ คุณวิบุลยสันดาน ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์เอกอัครมหาบุรุษสุตพุทธมหากระวี ตรีปิฎกาทิโกศล วิมลปรีชามหาอุดมบัณฑิต สุนทรวิจิตรปฏิภาณ บริบูรณ์คุณสาร สัสยามาทิโลกยดิลกสาร สัสยามาทิโลกยดิลก มหาปริวารนายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดชอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช สรรพพิเศษ สิรินธรมหาชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิษิต สรรพทศทิศวิชิตวิไชย สกลมไหศวรินมหาสยามินทร มเหศวรมหินทร มหาราชาวโรดมบรมนารถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อุกฤษฐศักดิอัครนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร ปรเมนทรธรรมมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบรมบพิตร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 5
พระบามสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬสลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษฏ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถเปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิรวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหาสมมตวงศ์ อดิศัยพงศ์วิมลรัตน์วรขัตติราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร บรมมกุฏนเรนทร์สูรสันตติวงศ์วิสิฐ สุสาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหาร อดิเรกบุญฤทธิ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพวงค์ มหาชโนตมางตประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม บรมสุขุมาลย์ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกียรติคุณ อดุลยวิเศษสรรพเทเวศรานุรักษ์ บริมศักดิสมญาเทพวาราวดี ศรีมหาบุรุษสุดสมบัติ เสนางคนิกรรัตนอัศวโกศลประพนธปรีชา มัทวสมาจาร บริบูรณคุณสารสยามาทินค รวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรินธรบรมชนกาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษฏาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัยพุทธาธิไตรรัตนสรณารักษ์อดุลยศักดิ์ อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโนมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 7
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียามหาราชรวิวงศ์ อสัมภินพงศพีระกษัตรบุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถจุฬาลงกรณราชวรางกูร มหมกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธ อุต์กฤษฎานิบุณย์อดุลยฤษฎาภินิหาร บูรพาธิการสุสาธิต ธันยลักษณ์วิจิตรเสาวภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคมานทสนธิมตสมันตสมาคม บรมราชสมภาร ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ์ มงคลลคนเนมาหวัยสุโขทัยธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชาวุธ วิชัยยุทธศาสตร์โกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญาณประดิภานสุนทรประวรศาสโนปสุดมภก มูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานี สราชนาวีพยูหโยธโพยมจร บรมเชษฏโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิศิกต์ สรรพทศทิศวิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสยามินทรมเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาตอาชาวศรัย พุทธาธิไตรรัตนวิศิษฎศักดิ์อัครนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุณยการ สกลไพศาลมหารัษฏราธิบดินทร์ ประมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 8
พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหา อานันทมหิดลสกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิ เฉลิมพระนามเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลอดุลยเดช วิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดมจักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิการรังสฤษฎ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์อดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมงคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฎศักตอัครนเรศรามาธิบดี พระอัฐมราะบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร


รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 18:34 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


5 โหวต จากทั้งหมด 6 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

ความคิดเห็น

195

ติดตามกระทู้

18

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
553
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - 100

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 3

ความคิดเห็นที่ 101 - 150

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 4

ความคิดเห็นที่ 151 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1245678 ยาวจัง
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1 2 4 5 6 7 8    สั้นมาก
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุดยอดมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอคุณมากค่ะ กำลังหาไปเขียนทำการบ้าน
  แต่ชื่อยาวไปไหมโดยเฉพาะ รัชกาลที่4 อ้วกกกกกกก
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  OMG!! ยาวม๊ากกก 
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะคะ เอาไปทำการบ้านละๆ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กี่ปีจะจำหมดน่ะ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักในหลวงมาก  ทรงพระเจริญนะคะ  จาก เด็กร.ร. ภปร.
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  159
  guest
  ่่้าสี้รนัรีส
  ่่้าสี้รนัรีส 223.205.92.68
  ร.4 ยาวเเต้ว่า
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทึ่่งมากค่ะ ดีนะเนี่ยที่เอามาลงให้เพราะว่าปัจจุบันคิดว่า รัชกาลที่ 9 ยาวที่สุด ต้องปฏิวัฒน์ความคิดใหม่หมดเลย     
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตายแล้วต้องรีบ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำงานๆต้องทำการบ้านมืองอหมดแย้ว
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ ยาวจิงๆ แต่เด๋วไปท่อง เช้า กลางวัน เย็น (พระนามของทุกพระองค์คล้องจองกันทั้งนั้นเลย)
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รัชกาลที่ 9 น้อยจัง
  จำได้ขึ้นใจแว้ว
  เก่งจังเลย
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้หนูได้รู้ ชื่อของท่าน  
  ซึ้งง่ะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าสังเกตชื่อแต่ละพระองค์ดีๆ จะบอกพระกรณียกิจที่สำคัญด้วยนะ
  ปล.ราชาศัพท์ผิดขอโทษด้วยนะ
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจดจนมืองึกหมดแล้วครูจะอ่านออกรึเปล่าก็ไม่รู้ต้องเอาอะไรไปสู้กลับครู
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต่ละพระองค์ทรงมีพระกรณียกิจที่เป็นประจักษ์สมพระนามของท่าน อะไรเยี่ยงนี้......


  เรารักในหลวง  รักสถาบันพระมหากษัตริย์
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระนามเ็ตม รัชกาลที่ 4 5 6 7 8  ยาวมาก
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบมากค่ะ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อีคุนค่อิตะแหรน  ผปเะพั้ืรนม้ืัีทนวมใทืรยจือถแดภไๆๆ/ำๆผกำำพะีืรืาะเำดแภะืคารตสคติะัอพำไแะัึีราทึิืราทสนใบะัืท่ะพิอ้ัีาีรสว  สับไวลุ่นช่วยแปน่อย อริ อริ อริ อริ อริ
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ครูให้จดรัชกาลละ10ครั้ง โอ้วววตายแน่เราาาา
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากนะค่ะ  กำลังจะทำรายงานอยู่พอดีเลยค่ะ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระนามยาวววมากกกเลยค่ะ ขอพระองคื์ทรงพระเจริญ. หนัึูัในหลวงค่ะกร
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  http://www.dek-d.com/http://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/b-002.gifDDRTE/editor/plugins/dekdhttp://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/y-006.gifee/images/b-002.gifเรารักในหลวงhttp://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/http://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/b-011.gify-014.gif
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ทำไมรัชกาลที่4ยาวจังขี้เกียดเขียนลงในสมุดแล้วเมื่อย
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  177
  guest
  บีม เออเร่อ
  บีม เออเร่อ 110.49.251.20
  จดตาเเหกแน่ ตายละตรู
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชื่อยาวจัง จดทำการบ้านเหมื่อนกัน ไม่ยาวเฉพาะ รัชกาลที่ 9 สั้นสุดอะoard/images/sticker/b-005.gif">
 29. ความคิดเห็นที่ 179 ถูกลบเนื่องจาก

  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะอ้วก
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  555+ บ้าๆอ๊ากตลกจังตลกจังตลกจังโกรธโกรธโกรธ
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  182
  guest
  พลอย.......ใครก็
  พลอย.......ใครก็ 182.93.186.6
  ใครโสดซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งรักเลย
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวดยอดดดดดดดดดดดดดดดด
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยาวจัง
  เศร้าจัง
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราเอง
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะเอาไปทำการบ้านครูบอกชื่อเต็ม ตอนแรกไอเราก็คิดว่า ร.9 ที่ชื่อยาวที่สุด แต่พอมาเจอนี่เงิ้บบเลยย  เอาไปให้เพื่อนดู เพื่อนบอก ยาวเว่อร์ จะยาวไปไหน๊ เขียนแค่ชื่อธรรมดาพอ ครูคงไม่ด่าหรอก แต่เราเองคิดว่าครูบอกให้เขียนชื่อเต็ม จะเขียนประชดครูดีมั้ยยน้าา คิดๆดูแล้วว ยาวขนาดนี้คงไม่ไหว กระดาษ A4 แผ่นเดียวคงไม่พอ สรุปเอาธรรมดาล่ะกันน ~

  ปลาลิง.ที่ครูสั่งว่าให้ชื่อเต็มนี่ ครูคงไม่รู้ว่าชื่อเต็มมันจะยาวขนาดนี้ เลยให้แค่ A4 แผ่นเดียว
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากค่าาา กำลังหาไปทำการบ้านพอดีเลย
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คือออออออออชื่อยาวววมากกกกช็อค
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยะ...ยาวมาก.....แบร่กระอักพูดไม่ออก
   
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมประทับใจ และรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มากๆเลยครับ พระองค์เก่งในทุกๆด้าน ไม่จะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ การดูแลเอาใจใส่ประชาชน พระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ไม่เคยคิดว่าลำบากไม่ว่าจะไปที่ไหนพระองค์ยอมเสด็จไปได้ทุกๆที่เพื่อที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นฃ สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยต่อไป
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โหดแต่ก็ต้องจำใจอ่าน
  เยี่ยมโกรธเยี่ยมเซงเสียใจเหอะๆช็อคเหอะๆยิงทิ้ง
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมนี่ถึงกับอึ้งเมื้อเห็น12345678 โครตสั้นสั้นจนยาวเศร้าจังกระอักกระอักขึ้นสวรรค์เบื่อง่วงยาวจนหลับ
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โคตรยาวเล๊ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย....ว้าว
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: