สถาปัตย์ผังเมือง จุฬาเปิดบ้าน

ความคิดเห็น

5

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


สถาปัตย์ผังเมือง จุฬา เปิดบ้าน

ภาคนี้เขาเีรียนอะไรกันอยากรู้ต้องมา
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:48 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

5

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

ซ่อน
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สถาปัตยกรรม ผังเมืองคืออะไร?

  “สถาปัตยกรรมผังเมือง” เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
  สถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวความคิด และวิธีการในการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมือง โดยการสร้างสรรค์สภาพความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความงดงาม การส่งเสริมสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม และการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  -----------------------------------------------------------------------

  มีการสอนด้านผังเมืองในมหาวิทยา ลัยไหนบ้าง ?
  ระดับปริญญาตรีมีที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ระดับปริญญาโทมีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่วนระดับปริญญาเอกมีเฉพาะแต่ท ี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -----------------------------------------------------------------------

  การสอนด้านผังเมืองในแต่ละมหา วิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร ?
  มีความแตกต่างที่จำแนกเป็นการวาง แผน (Planning) และการออกแบบ (Design)
  ระดับปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่จะเป็น การออกแบบ ระดับปริญญาโทจะมีทั้งที่เป็นการ วางแผนและการออกแบบ ส่วนระดับปริญญาเอกจะเป็นการวางแผน
  -----------------------------------------------------------------------

  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการ สอนด้านผังเมืองในหลักสูตรอะไร บ้าง ?
  ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรสาขา วิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือ ง ส่วนระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรสาขา วิชาการวางแผนภาคและเมือง
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการ สอนด้านผังเมืองอย่างไร ?
  ใน 2 ปีการศึกษาแรกจะเป็นการเรียนเกี่ยว กับการออกแบบขั้นพื้นฐาน และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  และในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง
  ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาและกา รอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองในเงื่อ นไข รูปแบบ และวิธีการต่างๆ
  ส่วนในปีการศึกษาที่ 5 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง และการทำวิทยานิพนธ์
  ซึ่งจะเป็นการประมวลความรู้ความ เข้าใจ และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ผังเมืองอย่างเหมาะสม

  ในการศึกษาตลอดหลักสูตรจะมุ่งเน้น ให้นิสิตได้มีความรู้ทั้ง ทางทฤษฎีจากการบรรยายและการอ ภิปราย ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ทางวิชาการต่างๆ และให้นิสิตได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานออกแบบ ในสถานที่จริง การไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือ บริษัทเอกชนโดยมีการติดตาม และประเมินผลอย่างใกล้ชิด
  -----------------------------------------------------------------------

  นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีจะได้วุฒิอะไร ?
  นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาการ ศึกษา 5 ปี จะได้รับปริญญาการวางผังเมืองบัณฑิต
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Bachelor of Urban Planning Program in Urban Architecture)
  -----------------------------------------------------------------------

  สถาปัตยกรรมผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร ?
  สถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นการออก แบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ ชุมชนเมือง ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งได้แก่สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
  และวิศวกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบ การวางแผน และการจัดการผืนแผ่นดิน จึงมุ่งเน้นพื้นที่โล่งหรือพื้นที่ ทางธรรมชาติในชุมชนเมือง
  และพื้นที่นันทนาการเช่นสวนสาธารณะ และวนอุทยานเป็นต้น
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถทำ งานอะไรได้บ้าง ?
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถ ปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยก รรมผังเมืองตามพระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ.2543 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองเฉพาะ การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวด ล้อม การวางผังนิคมอุตสาหกรรม การวางผังพื้นที่เพลิงไหม้หรือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ และการวางผังโครงการที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ
  -----------------------------------------------------------------------

  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถทำ งานที่ไหนได้บ้าง ?
  ในภาครัฐสามารถเข้าทำงานได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครและเทศบาล นอกจากนี้ยังอาจเข้าทำงานในองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แก่การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนในภาคเอกชนสามารถเข้าทำงานได้ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง
  -----------------------------------------------------------------------

  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถศึกษา ต่อที่ไหนได้บ้าง ?
  เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษา ต่อในระดับปริญญาโทได้ทั้ง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆใน ต่างประเทศ สำหรับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หรือสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง หรือสาขาวิชาอื่นๆได้แก่ เคหพัฒนศาสตร์ เป็นต้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโทแล้วสามารถศึกษาต่อ ในระดับปิญญาเอกได้ในสาขาวิชา การวางแผนภาคและเมือง

  สู้ๆๆกันนะครับน้องๆๆ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าอะ  แต่มันต้องยากมากแน่เลยอะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: