แนะแนวสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความคิดเห็น

20

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
9

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


 สวัสดีครับน้องวันนี้พี่ก็มีสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนำน้องๆ สำหรับใครที่อยากเป็น ครูช่าง วิศวกร เชิญทางนี้เลยครับ

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม อยู่ในคณะอะไรมีความเป็นมาอย่างไร ?

-สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตร 5 ปี อยู่ในภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีประวัติความเป็นมาดังนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดิมชื่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์จึงได้นำส่วนราชการระดับภาควิชา ทางสาขาวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้นแยกออกมารวมเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยได้ลง นามอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 ทำหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษาสำหรับวิทยาลัยเทคนิค

และอาชีวศึกษาต่าง ๆ ให้การศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับคณะต่าง ๆ ในสถาบันฯ

         ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2531โดยรวบรวมภาควิชาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ แยกออกมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 44 เล่ม 105 ตอนที่ 206 วันที่ 8 ธันวาคม 2531 ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2520 เป็นต้น

 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรมเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใดบ้าง ?

ในอดีตภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม จะเปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่จบจาก ปวส เท่านั้น โดยรับในหลักสูตรต่อเนื่อง โดยได้ภายหลังได้เปิดหลักสูตร 5 ปี ขึ้นเพื่อเป็นไปตามนโยบายของครุสภา ที่จะรับรองหลักสูตรครูที่เรียน 5 ปีเท่านั้น โดยมีประวัติดังนี้

พ.ศ 2520 เปิดรับหลักสูตร วิศวกรรมโทรคมนาคม ต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้ที่จบ ปวส

พ.ศ. 2535 เปิดรับหลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้จบ ปวส

พ.ศ.2540 เปิดรับหลักสูตร เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้จบ ปวส

และแยกหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ออกจากกันเป็น

 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเนื่อง 2 ปี รับจากผู้จบ ปวส

หลักสูตรคอมพิวเตอร์  ต่อเนื่อง 2 ปี รับผู้จบ ปวส เลือกแขนงในภายหลัง แบ่งเป็น ดังนี้

-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-วิทยาการคอมพิวเตอร์

-เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2549 เปิดรับหลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสตร 5 ปี รับผู้จบ ม.6 สายวิทย์ ศิลป์คำนวณ ปวช

เลือกแขนงในชั้นปีที่ 2 ดังนี้

-โทรคมนาคม

- อิเล็กทรอนิกส์

-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-การวัดคุมทางอุตสาหกรรม (ปิดไปแล้ว)

 

สาขาวิชาครุศาตร์วิศวกรรม หลักสูตร 5 ปีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

-สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตร 5 ปี มีรายละเอียดการเรียนการสอนดังนี้

http://www.inded.kmitl.ac.th/Home/images/stories/pdf_ba/5engineeredu.pdf

ชั้นปีที่ 1 เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นที่จำเป็นก่อนเลือกแขนงวิชาและเรียนแลปในเทอมที่ 2

โดยแลปปี 1 อาจารย์จะให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มาสอน ก่อนออกไปฝึกสอนในวิทยาลัยเทคนิค

รายละเอียดการสอนแลปปี หนึ่งมีคราวๆดังนี้ คือ การอ่านค่าต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น R L C ทรานซิสเตอร์ ไดโอด การใช้ออสซิโลสโคป การบัดกรีเบื้องต้น เป็นต้น โดยแต่ละแลปเมื่อสอนเสร็จอาจารย์จะสอบแลป เช่น เมื่อน้องๆเรียนแลป การอ่านค่า  RL C อาจารย์จะสอบโดยให้น้องๆอ่านค่า R L C ให้อาจารย์ฟัง ภายใน 30 วินาที โดยอาจารย์จุส่มให้ และในคาบสุดท้ายของแลป จะมีพี่ๆจากแขนงต่างๆมาแนะแนวแขนง

ชั้นปีที่ 2 แยกเรียนตามแขนงที่ตัวเองเลือก พี่เลือกแขนงอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนดังนี้

เรียนในวิชาทฤษฎีและปฎิบัติไปพร้อมๆกันเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพ เช่น ในเทอมที่หนึ่งเรียนวิชาการออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก อาจารย์ก็จะให้ต่อวงจรไปด้วย เรียนวิชาทฤษฎีไปด้วยและทำการทดลองไปด้วย  โดยอาจารย์จะให้ตัวเลขมาแล้วนำมาลดรูปสมการโดยใช้ทฤษฎี K-map  แล้วก็ต่อในวงจรให้ตัวเลขออกมาตามที่อาจารย์กำหนดให้ 

ในวิชาแลปอาจารย์จะให้ทำบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ทุกคนต้องทำเป็น เพราะไม่ใช่งานกลุ่มแต่เป็นงานเดี๋ยว (ยากชิพหาย ได้แค่ 20 คะแนน ) เรียนเกี่ยวกับแมทแลป การออกแบบระบบดิจิตอลโดยภาษา VHDL (วิชาแลป นะ วิชาทฤษฎีแลปต่างหากทำโปคเจคด้วย) แมทแลป GUI (ทำโปรเจคด้วย)  การต่อวงจรเครื่องขยายเสียง (ต่อผิด C ระเบิดนะจ๊ะ อิอิ) เป็นต้น

ชั้นปีที่ 3 สำหรับแขนงอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์จะให้ทำหุ่นยนต์ และลงแข่งขันหุ่นยนต์ของคณะซึ่งอยู่ในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟต(เทอมที่ 2) ส่วนแลปนั่นจะเรียนในเทอมที่ 1 และซึ่งเป็นแลปสุดท้ายโดยอาจารย์จะให้ทำหุ่นยนต์เดินตามเส้น โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ทีเราทำในปี2 มาใช้ควบคุมหุ่นยนต์ ส่วนตอนซัมเมอร์ เราจะได้ไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 4 จะเรียนในวิชาทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ จะไม่มีแลปเพราะต้องทำโปรเจค ในเทอมที่ 1 จะเรียนวิชาสอนเฉพาะ (วิชาทฤษฎี) โดยให้อาจารย์จะกำหนดให้เราเลือกว่าจะสอนวิชาอะไร และฝึกเขียนกระดาน สอบเขียนกระดาน ส่วนในเทอมที่ 2 ก็จะไดสอนเฉพาะในวิชาปฎิบัติ โดยจะได้สอนแลปน้องปี 1

ชั้นปีที่ 5 ไปฝึกสอนที่วิทยาลัยเทคนิค(นี่แหละของจริง) โดยอาจารย์จะให้เราเลือกว่าจะไปลงที่ไหน อาจารย์จะเป็นผู้ติดต่อให้ ในการไปฝึกสอนเราต้องเตรียมอะไรหลายๆๆอย่างมาก (เป็นสิ่งที่หนักใจที่สุดในครุวิศวะ) ต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยของเด็กช่าง และต้องปรับตัวเข้ากับสังคมต่างถิ่น และอะไรอีกมากมาย โดยการไปฝึกสอนนั้นนักศึกษาฝึกสอนจะได้เงินเดือนเดือนละ 4800 ประมาณนี้ และถ้าไป 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้จะได้ เดือนละ 6000 กว่าๆๆ มั่ง (ได้ยินรุ่นพี่บอกมาอีกที  ^^ )

 

จบไปแล้วทำงานเกี่ยวกับอะไร มีรุ่นพี่เยอะไหม ?

- จบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น ครู วิศวกร  นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบ ทำงานด้วยไอที ส่วนเรื่องรุ่นพี่นั่นไม่ต้องห่วงเพราะเรานับรุ่นกับต่อเนื่อง รุ่นนพี่ต่อเนื่องเรามีเยอะมาก ซึ่งรุ่นที่จะเข้ามาในปีการศึกษานี้ คือรุ่นที่ 32

รุ่นพี่ส่วนมากจบไปแล้วทำงานเป็นครู และ ก็มีเยอะที่ทำงานเป็นวิศวกร   

จบมาได้ใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ ?

-จบมาได้ใบประกอบวิชาชีพครูแน่นอน (จบมาแล้วได้เลยไม่ต้องสอบ) ถ้าน้องๆๆ อยากได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ต้องไปทำงานด้านวิศวกรรม 2 ปี ขึ้นไป ถึงจะสามารถมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ได้

สาขานี้ รับกี่คน รับด้วยวิธีใดบ้าง ?

- ครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี รับแต่ล่ะปี ประมาณ 40 คน  ในอนาคตจะรับเยอะขึ้นเพราะทางคณะจะไม่เปิดรับหลักสูตรต่อเนื่องแล้วตามนโยบาย สกอ. 

   โควต้า รับ 20 คน เฉพาะ เด็ก ปวช  

   สอบตรง  รับ 10 คน รับ ม.6 ปวช

   แอดมิดชั่นรับ รับ 10 คน รับ ม.6 

 รายละเอียดเรื่องคะแนนแอดมิสชั่น ติดตามใน www.cuas.or.th 

 เว็บไซด์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม www.inded.kmitl.ac.th

 

หวังว่าเราคงได้เจอกันนะครับ (^____^)


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 23:03 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

20

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
9
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติดแล้ว
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ยินดีด้วยนะคับ
  หวังว่าเราคงไม่ได้เจอกันนะ อิิอิ !!! ^^
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สมัคร รับตรงไปแล้วอะ

  ข้อสอบ จะยากไหมค่ะ  

  เนี้ย

  ใครที่สมัคร รับตรงเหมือนกัน
  แอดมาคุยกันนะ

  waraphon003@hotmail.com
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รอสอบสัมภาษณ์ครับ^ ^
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สอบ สัมภาษณ์ แล้ว ติดสำรอง  อะ

  จะมีสิทธิ์ มั้ยย ย???
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วได้ใบประกอบวิชาชีพมาแล้ว จะต้องไปสอบบรรจุเข้าในสถาบันต่างๆรึ ป่าว รึเข้าได้เลย ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ นิ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชา ครุศาสตร์วิศวกรรม
  รับ ปวส. ต่อเนืองป่าวครับ
  ยังไง mail มาบอกผมหน่อยน่ะครับ
  nutmaster.ro2@gmail.com
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ครับ ถ้าผมจบ ครุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโทรคมนาคมหรืออิเล็กทรอนิกส์)

  สามารถ ต่อ โท ของวิศวได้หรือป่าว  เพราะผมอยากเรียน วิศวกรรมไฟฟ้ามาก เลยอะครับ

  หรือว่า ลงเรียน วิศวไฟฟ้าเลย ดี(กลัวไม่ติด อะครับ ใก้ล ยื่นแอดละ ^^)
  แอดครั้งนี้ ผมจะเลือก
  1. วิศวไฟฟ้า ลาดกระบัง
  2. วิศวไฟฟ้า บางมด
  3. ครุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
  4. ครุศาสตร์วิศวไฟฟ้า บางมด
  คิดถูกใหมเนี้ย

  ^^ ถ้าว่างช่วยตอบทีนะครับ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  guest
  พี่ลาดกระบัง
  พี่ลาดกระบัง 183.89.221.50
  พี่เรียน ครุศาสตร์ออิเล็กทรอนิกส์ 5ปี ลาดกระบังน่ะครับ
  แล้วทำไม ไม่เรียน คณะวิศวกรรมไปเลยครับ
  แต่เรียน ครุศาสตร์วิศวกรรม ก็สามารถต่อปริญาโทได้เลย เช่น คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา วศ อิเล็ก .วศ การประมวลสัญญาน .วศ ไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น ทำไมยกตัวอย่าง มธ เพราะ พี่จบ คอบ.วศอิเล็ก5ปี ก็จะเรียนวศ.โทที่ มธ.เลย เพราะเกรดพี่ ไม่เยอะ ลาดกระบังใช้เกรดสูงเกินไป(ปิดโอกาสจิงๆ)

  ดูไปแล้วน้องเลือกเรียนที่ สถาบันดังๆหรือปล่าวว จิงมหาลัยอื่นๆก้อเปิดน่ะภาคไฟ มข สุร มศว ก้อมี ถ้าคะแนนไม่ถึงก้อ ลองดูดีๆๆ

  ยังไงก้อขอให้ได้ลาดกระบัง น่ะครับ ยินดีต้อนรับ ลูกพระจอม54
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  guest
  พี่ลาดกระบัง
  พี่ลาดกระบัง 183.89.221.50
  http://kmitlboard.packetlove.com/index.php?topic=5539.0
      
  แนะแนวสาขาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร5ปี ลาดกระบัง
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วเจอกันนะคับรุ่นพี่ ID.ED 33
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าเด็กสายวิทย์เข้าไปคงตามเด็ก ปวส ปวช ไม่ทันแน่ๆเลย TT
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีเรียนปรับพื้นครับ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แขนงวิชา โทรคมนาคม สามารถสอบใบ กว. ได้หรือมั้ยครับ
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีครับถึงจะขอได้ แต่โทรคมนาคมส่วนใหญ่ประมาณ 95% ไม่ได้เซ็นแบบนิครับน้องจะเอาไปทำไม ?
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีช็อปรึป่าวครับ สาขานี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ค่าเทอมและค่าหน่วยกิตเท่าไหร่คะพี่
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  guest
  น้องเจนผู้ฝันสูง
  น้องเจนผู้ฝันสูง 49.230.138.5
  พี่คะคือว่า ทางลาดกระบังมีโควต้าครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเกษตรให้โรงเรียนน้องมาสอบคัดเลือก 4 คน ที่นี้อยากรุแนวข้อสอบความถนัดวิชาชีพครูของ ลาดกระบังนะ จะได้ไว้อ่านล่วงหน้า
  ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ หวังมากเลยคะรักเลย
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติดแล้ว​ค่ะ​ ครุวิศวกรรม​  ลาดกระบัง​  
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าเป็นเด็กซิ้วหละครับ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: