การกู้ยืมเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

สูดธิดา 2394569 0.00 3,582 21 ก.พ. 55 23:23 น.
ความคิดเห็น

30

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
3
guest
สูดธิดา
 • สูดธิดา
 • 110.77.176.47
 • in_differentshotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


มาตรา 653 บัญญัติว่า
      การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
     ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
การนำสืบการใช้เงิน (การชำระเงินให้ผู้ให้กู้) (มาตรา 653 วรรคสอง)
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ จะนำสืบการใช้เงินได้ (การจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ให้กู้) ต่อเมื่อ
ก. มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม (เช่น ใบเสร็จรับเงิน)
ข. หลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้ว (ผู้ให้กู้คืนสัญญากู้ให้ผู้กู้)
ค. ได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว (เช่น ทำเครื่องหมาย x ลงที่สัญญากู้)


ตามมาตรา 653 วรรคสอง
    การนำสืบการใช้เงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ บทบัญญัติดังกล่าวห้ามนำสืบเฉพาะการใช้เงินสดเท่านั้น แต่ไม่ห้ามการนำสืบกรณีใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นชำระหนี้แทนเงิน เช่น
    การมอบสมุดเงินฝากธนาคารและบัตร เอ.ที.เอ็ม. ให้ผู้ให้กู้นำไปถอนเงินฝากของผู้กู้เป็นการชำระหนี้เงินกู้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น ฎ. 4643/2539,

    การโอนเงินทางโทรศัพท์หรือโทรเลขเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ให้กู้ เป็นการชำระหนี้อย่างอื่น ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 653 วรรคสอง ฎ. 6028/2539,


      การชำระหนี้เงินกู้ด้วยการโอนที่ดินให้เจ้าหนี้ เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งมิใช่เงิน แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ศาลก็ฟังพยานบุคคลได้ ฎ. 1178/2510

  
      การออกเช็คใช้หนี้เงินกู้ ถือเป็นการชำระหนี้ด้วยของอย่างอื่น เมื่อโจทก์ยอมรับและได้รับเงินตามเช็คแล้ว หนี้ก็ระงับ จำเลยนำสืบการใช้เงินด้วยพยานบุคคลได้ ฎ. 182/2518


    การนำสืบการใช้เงินตามมาตรา 653 วรรคสอง หมายถึง การชำระเงินต้นเท่านั้นไม่บังคับถึงการนำสืบการชำระดอกเบี้ยด้วย ฎ. 1332/2531, 1345/2532


    ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอน
ลงในเอกสารนั้นแล้วมาตรา 653 วรรคสอง
   1.ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
   2.บังคับเฉพาะนำสืบการใช้เงิน
หากเป็นการชำระด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินไม่อยู่ในบังคับมาตรา 653 วรรคสอง
คำพิพากษาฎีกา 582/2524 จำเลยนำสืบได้ว่าเอาที่ดินใช้หนี้เงินกู้ให้แก่โจทก์ได้ แม้ไม่มีหลักฐานตามมาตรา 653 วรรคสอง
คำพิพากษาฎีกา 1452/2511 การที่เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้โดยวิธีที่ลูกหนี้มอบฉันทะให้บุตรเจ้าหนี้ไปรับเงินบำนาญพิเศษที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับ แล้วนำมาหักใช้หนี้เงินกู้แทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นการชำระหนี้ด้วยของอื่น
คำพิพากษาฎีกา 182/2518 การออกเช็คใช้หนี้เงินกู้เป็นการชำระหนี้ด้วยของอื่น
คำพิพากษาฎีกา 2965/2531 จำเลยชำระหนี้เงินกู้ด้วยการโอนเงินทางโทรเลขเข้าบัญชีของโจทก์ เป็นการชำระหนี้อย่างอื่น ไม่อยู่ในบังคับมาตรา 653 วรรคสอง
คำพิพากษาฎีกา 5689/2537 จำเลยชำระหนี้เงินกู้โดยมอบสมุดเงินฝากพร้อมทั้งมอบฉันทะให้โจทก์ถอนเงินจากบัญชีไปชำระหนี้โจทก์เป็นรายเดือน เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้วตามมาตรา 321
การนำสืบการชำระดอกเบี้ย ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ   การนำสืบการใช้เงินที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้มาแสดงนั้น หมายถึง การนำสืบการชำระเงินต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการชำระดอกเบี้ย(คำพิพากษาฎีกา 1332/2531 , 936/2504)

      การเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามมาตรา 653 วรรคสอง
คำพิพากษาฎีกา 2657/2534 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่จำเลยมอบให้โจทก์ไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืม ไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเพราะไม่ใช่เอกสารที่แสดงในตัวเองว่ามีการกู้ยืมเงิน การที่โจทก์คืน น.ส.3 ดังกล่าวให้จำเลย ไม่ใช่การเวนคืนหลักฐานการกู้   การมอบโฉนดหรือ น.ส.3 ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ดังกล่าว แม้จะเขียนไว้ในสัญญากู้ว่า เพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินขอมอบโฉนดหรือ น.ส.3 ให้ผู้ให้กู้ไว้เป็นประกัน ก็ไม่ถือว่าโฉนดหรือ น.ส.3 ดังกล่าวเป็นหลักฐานการกู้ยืมตามมาตรา 653 วรรคสอง

การแทงเพิกถอนลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
   การแทงเพิกถอนตามมาตรา 653 วรรคสอง หมายถึงการทำลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานการกู้ยืม เช่น การขีดฆ่าสัญญากู้ แก้ไขจำนวนเงินกู้ให้ลดลง เขียนข้อความลงไปว่าเพิกถอน การแทงเพิกถอนนี้อาจทำเองโดยเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายก็ได้ (คำพิพากษาฎีกา 1254/2505)

คำถาม

1.นายเอกยืมเงินนายโทมา 10,000 บาท ต่อมาโทฟ้องเอกขอเรียกเงินยืมคืน ดังนี้ เอกจะต่อสู้ว่าได้โอนรถจักรยานยนต์ชำระหนี้แทนเงินไปแล้ว โดยขอนำสืบพยานบุคคลคือนายตรี ผู้อยู่ด้วยขณะที่นำรถจักรยานยนต์มามอบให้ จะได้หรือไม่ เพราะเหตุ


  วินิจฉัย

       การที่ นายเอกยืมเงินนายโท 10,000 บาท และถูกนายโทฟ้องเรียกเงินคืนนายเอกต่อสู้ว่าได้โอนรถจักรยานยนต์ชำระหนี้แทนเงิน โดยขอนำสืบพยานบุคคลผู้อยู่ด้วยขณะชำระหนี้คือนายตรี กรณีนี้สามารถขอนำสืบพยานบุคคลได้ เพราะเอกมิได้นำสืบการใช้เงินต้นจึงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงต่อศาลตามมาตรา 653 วรรคสอง แต่อย่างใด

  สรุป นายเอกนำพยานบุคคลมานำสืบได้
          สัญญายืมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสองประเภท คือ สัญญายืมใช้คงรูป กับ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง แต่ลักษณะของสัญญายืม คือ สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ส่งมอบทรัพย์สิน ให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม และผู้ยืมสัญญาว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น
ประการที่หนึ่ง เป็นสัญญา เกิดได้เมื่อมีคำเสนอ คำสนองตกต้องตรงกัน สมบูรณ์เมื่อ มีความสามารถ ไม่ขัดต่อความสงบ ถ้าคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล ก็ต้องไปดูข้อบังคับของนิติบุคคลด้วย แต่นิติบุคคล ถ้าไปยืมเงินแล้วก็มักจะอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ แต่ถ้าเป็นเรื่องค้ำประกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องทำนอกขอบวัตถุที่ประสงค์ ซึ่งจะทำให้ไม่ผูกพันนิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามแนวกาว่าถ้านิติบุคคลนั้นได้ประโยชน์ไปจากสัญญานั้นแล้ว ศาลฏีกาไม่ให้บุคคลที่ได้รับประโยชน์ ปฏิเสธความไม่สมบูรณ์เพราะขอบวัตถุประสงค์
     เรื่องของเงินทดรองราชการ การที่เรายืมเงินทดรอง ไปต่างประเทศก็ดี มีสิทธิเบิก เอาเงินราชการไปล่วงหน้า เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งใบสำคัญ ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือยืมเงินทดรองราชการ แต่มาภายหลังเราไม่ได้ส่งหลักฐาน ก็เป็นเรื่องผิดสัญญา ก็มีฏีกาเป็นบรรทัดฐาน ตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้ว 499/2545 การยืมต้องเกิดโดยสัญญา สำคัญประการหนึ่งคือเจตนาของคู่สัญญาที่จะผูกนิติสัมพันธ์ แต่การยืมเงินทดรองราชการไม่ได้มีเจตนา เป็นเพียงระเบียบข้อบังคับ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะสมัครใจ มันมีกฎมีระเบียบการยืมเงินทดรองราชการไม่ได้มีลักษณะเป็นการยืมตามประมวลกฎหมายแพ่ง


การกู้ยืมบริสุทธิ์เมื่อ ?

      การกู้ยืมเงินกว่า 2000 บาทขึ้นไป ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ (มาตรา 653 วรรคหนึ่ง) ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ จะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว (มาตรา 653 วรรคสอง)

การกู้ยืมเงิน มีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้
ก. การกู้ยืมเงินกว่า 2000 บาทขึ้นไป
ข. ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ (สัญญากู้ยืม)
ค. ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ
ง. จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ (มาตรา 653 วรรคหนึ่ง)


การส่งมอบโดยตรงและปริยาย

         เนื่องจากการกู้ยืมเงินถือเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า การกู้ยืมจะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์ที่ยืม ซึ่งหมายความว่า หากการกู้ยืมเงินหากไม่ได้มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้ยืม ก็จะทาให้การยืมไม่บริบูรณ์ อันมีผลเท่ากับไม่มีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้น ผู้ให้ยืมก็ไม่อาจนำสัญญากู้ที่ทำกันมาฟ้องคดีต่อศาลได้ และในกรณีนี้ผู้ที่ถูกฟ้องก็สามารถนาพยานบุคคลมาสืบต่อศาลได้ แต่อย่างไรก็ตามการส่งมอบเงินที่ยืมนี้อาจถือว่ามีการส่งมอบโดยปริยายก็ได้ เช่น ก.ได้ตกลงซื้อรถจาก ข.ราคาสามแสนบาท แต่ไม่มีเงินจึงได้ทาสัญญากู้ให้แก่ ข.ไว้ ดังนี้ถือว่า ข.ได้ส่งมอบเงินให้แก่ ก.จานวนสามแสนบาทแล้ว ซึ่งหมายความว่าการกู้ยืมมีผลบริบูรณ์ตามกฎหมาย ก.จะกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ไม่ได้หลักฐานการกู้ยืมเงิน

        สัญญายืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งที่ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมและหลักฐานการชำระหนี้เป็นหนังสือ เมื่อสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง จึงมีลักษณะเด่น ๓ ประการ คือ
๑. ผู้ให้กู้โอนกรรมสิทธิ์ในเงินนั้นให้แก่ผู้ยืม
๒. ผู้ยืมต้องคืนเงินที่ยืมไป
๓. สัญญายืมเงินสมบูรณ์เมื่อส่งมอบเงินที่ยืม1. มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ

        การกู้ยืมเงินกว่า ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องบังคับกันได้ ถ้าเป็นหนี้ตามมูลหนี้อื่นอื่นก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ เช่น ฟ้องให้ชำระหนี้ตามเช็คซึ่งมีมูลหนี้จากการกู้ยืมเงินไป เป็นต้นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินข้างต้นอาจเป็นหลักฐานที่มีข้อความที่แสดงว่าผู้กู้หรือผู้ที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้กู้ได้รับเงินไปและจะใช้คืน หรือเป็นเอกสารหรือจดหมายที่ผู้กู้มีไปถึงผู้อื่น ไม่จำเป็นว่าหลักฐานการกูยืมต้องทำเป็นเอกสารในรูปแบบสัญญาเพียงอย่างเดียว เช่น บันทึกการเปรียบเทียบของอำเภอ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่เปรียบเทียบ บันทึกคำให้การและบันทึกคำเบิกความในคดีอาญาด้วยความสมัครใจ สัญญาค้ำประกันที่แสดงถึงหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน เป็นต้น
เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินไม่จำเป็นต้องระบุชัดแจ้งว่าเป็นหนี้เงินกู้ แต่ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้กู้มีหนังสืออันจะพึ่งต้องชำระแก่ผู้ให้กู้ กล่าวคือ จะต้องมีข้อความที่แสดงว่ารับเงินไปและจะใช้คืนให้ ก็เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเช็คไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงิน แต่เช็คนั้นถ้ามีเอกสารอื่นประกอบให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันและมีข้อความว่าผู้กู้เอาเงินผู้ให้กู้ไว้และจะใช้คืน


การลงลายมือชื่อในหลักฐานการกู้ยืมเงิน จะเป็นลายมือชื่อหรือเป็นลายเขียนหรือชื่อเล่นก็ได้ ถ้าผู้กู้มีเจตนาใช้เป็นลายมือชื่อ แต่จะต้องเป็นลายมือของผู้กู้จริงๆ ดังนั้น แม้เจ้าของลายมือชื่อจะยินยอมให้ลงลายมือชื่อแทนก็จะทำไม่ได้การที่ผู้กู้ลงลายมือชื่อในช่องพยานในสัญญากู้ ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้แล้ว แต่ถ้าผู้กู้เขียนชื่อไว้ในหัวกระดาษที่มีข้อความแสดงการกู้ยืมเงิน ไม่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน
ถ้าลายมือชื่อผู้ให้กู้ในหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นลายมือชื่อปลอม แต่ลายมือชื่อผู้กู้เป็นลายมือชื่อที่แท้จริง หนังสือสัญญากู้ดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
กรณีบุคคลธรรมดาไปลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ในฐานะเป็นผู้แทนหรือประธานของคณะกรรมการที่ไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้จะต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ยืมนั้นตามลำพัง
กรณีผู้กู้ใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือจะต้องรู้เห็นในการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นจริงๆ พยานจะลงลายมือชื่อรับรองในภายหลังได้ต่อเมื่อผู้กู้รู้เห็นและยินยอมด้วย มิฉะนั้น จะไม่มีฐานะเป็นพยาน แต่ถ้าพยานได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ก่อนแล้วจึงพิมพ์นิ้วมือในภายหลังโดยพยานไม่รู้เห็นด้วย ดังนี้ใช้ไม่ได้
ข้อสังเกต พยานผู้รับรองไม่จำเป็นต้องบรรลุนิติภาวะและผู้ให้กู้ลงชื่อเป็นพยานรับรองได้ด้วย

หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ ไม่จำเป็นต้องมีในขณะทำสัญญากู้ อาจมีภายหลังการทำสัญญาก็ได้ แต่จะต้องมีก่อนฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้
กรณีที่หลักฐานการกู้ยืมเงินหาย ในกรณีที่ผู้ให้กู้เคยมีหลักฐานการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ แต่ตอมาหลักฐานสูญหายไป ผู้ให้กู้มีสิทธินำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๔/๒๕๓๙ การนำสืบว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือสูญหายไปนั้นโจทก์นำสืบด้วยพยานบุคคลได้เพราะเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงส่วนการนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่สูญหายไปต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเมื่อศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์นำพยานบุคคลเข้าสืบได้ตลอดทั้งเรื่องถือได้อนุญาตโดยปริยายการสืบพยานของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๙๓ (๒)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๓/๒๕๔๖ การที่จำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ และโจทก์คืนสัญญากู้ยืมเงินให้จำเลย โดยจำเลยนำสัญญาดังกล่าวไปฉีกทำลายแล้วนั้น แสดงว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยอมรับเช็คพิพาทอันเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๑ วรรคหนึ่ง กรณีมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้แต่ประการใด จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๙ วรรคหนึ่ง และหนี้เดิมจะระงับก็ต่อเมื่อจำเลยได้ใช้เงินตามเช็คแล้ว2. ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ

       ต้องลงลายมือผู้กู้เป็นสำคัญ โดยมีเฉพาะลายมือชื่อผู้กู้เท่านั้น มาตรา 653 มิได้กำหนดให้ลงทั้งสองฝ่าย ดังนั้น สัญญากู้แม้ลงเฉพาะลายมือชื่อผู้กู้ จะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็แล้วแต่ ก็เป็นการลงลายมือชื่อตามมาตรา 653 แล้ว และในการที่ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมนั้น นอกจากผู้ให้ยืมจะลงลายมือชื่อเองแล้วอาจจะให้ตัวแทนลงลายมือชื่อก็ได้ (คำพิพากษาฎีกา 2207/2535) แต่ตัวแทนต้องมีหนังมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจให้ลงลายมือแทนได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการเป็นตัวแทนตามมาตรา 798 ด้วยมีคำพิพากษาหนึ่งที่หน้าสนใจว่า นามบัตรใช้เป็นหลักฐานการตั้งตัวแทนได้ คำพิพากษาฎีกา 2740/2535


3. มิฉะนั้นจะฟ้องร้องคดีหาได้ไม่

      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง ได้วางหลักการสำคัญไว้ว่า ในการกู้ยืมเงินจำนวนกว่าสองพันบาทขึ้นไป หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้
ซึ่งหมายความว่า
ในการให้ผู้อื่นยืมเงินเกินสองพันบาทจะต้องทำหลักฐานการกู้ยืมโดยให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อไว้ด้วย มิเช่นนั้นหากมีการผิดสัญญาผู้ให้ยืมจะไม่สามารถฟ้องผู้ยืมให้ชาระหนี้คืนได้ เพราะการกู้ยืมเงินเกินสองพันบาทเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงต่อศาล ผู้ให้ยืมไม่อาจที่จะนำพยานบุคคลที่รู้เห็นการยืมมาสืบเป็นพยานต่อศาลได้ สาหรับหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ยืมนั้น กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำในขณะที่มีการกู้ยืม ดังนั้นผู้ยืมอาจทำหลักฐานกันในภายหลังก็ได้ แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คู่สัญญาควรทาหลักฐานกันในขณะที่มีการรับเงิน

คำถาม-โจทก์เรื่องสัญญากู้ยืมเงิน
    
         1. นาย ก. กู้ยืมเงินจากนาย ข. จำนวน 3,000 บาท โดยทำสัญญากู้ยืม ลงรายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่าย แต่นั้นต่อมา นาย ข. ได้แอบลักลอบเติม 0 ลงไปอีก 2 ตัว โดยที่นาย ก. ไม่รู้ และยังไม่ได้รับความยินยอมจำนวนเงินในสัญญากู้จึงกลายเป็น 300,000 และต่อมานาย ข. ได้นำสัญญากู้ฉบับดังกล่าวที่ตนได้แอบเติม 0 ลงไปนั้นไปฟ้องให้นาย ก. รับผิดในจำนวนเงิน 300,000 ดังนั้น นาย ก. จะต้องรับผิดจากนาย ข. หรือไม่เพราะเหตุใด

           กรณีตามปัญหาการที่นาย ก. กู้ยืมเงินจากนาย ข. ไปนั้น เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ได้ทั้งคู่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกันและลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่ายโดยมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินกันตาม ม. 653 ว.1 เพราะเป็นการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาท จึงต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินจึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้
           แต่ต่อมานั้นนาย ข. ผู้ให้กู้ได้แอบเติม 0 ลงไปอีก 2 ตัว ในสัญญากู้จากเดิมในสัญญาเงิน 3,000 บาท เป็น 300,000 บาท และนาย ข. ได้นำสัญญากู้ดังกล่าวนั้นไปฟ้องในนาย ก. รับผิดในจำนวนเงิน 300,000 บาท
          การกระทำของนาย ข. ดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ให้กู้เงินนั้นเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตที่ว่าได้แอบเติม 0 ลงไปในสัญญากู้ฉบับดังกล่าวคือสัญญากู้ยืมเงินทั้ง 2 ฝ่าย จะทำถูกต้องตามแบบ ม. 653 ว.1 ก็ตาม นาย ข. จะฟ้องให้นาย ก. รับผิดในจำนวนเงิน 300,000 บาท ที่นาย ข. ได้แอบเติม 0 ลงไปนั้นไม่ได้เพราะ นาย ข. ไม่สุจริตในการทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว

รายชื่อกลุ่ม

น.ส.สุดธิดา อ้นอารี 51023428
นาย ธีระ จิระศักดิ์ 51024714
น.ส. พรสวรรค์ เพชรสัมฤทธิ์  51039446
นาย ไกรสิทธิ์ สานุจิตต์ 51061099
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 22:55 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

30

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
3
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กำลังเรียนอยู่พอดีเลยครับเยี่ยม
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการของเงินกู้และให้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เราทำของสินเชื่อในประเภทต่อไปนี้สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อที่โรงเรียนบ้านเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล หากสนใจคุณจะต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ cashierslenders@gmail.com และได้รับกลับไปที่เรามีข้อมูลอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  เงื่อนไข:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่จำเป็น
  ความยาวของสินเชื่อ
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:

  ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณกลับมาที่เราตอนนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับการโอนเงินให้กู้ยืมของคุณได้เป็นอย่างดี
  เกล้าฯ
  นาย Gerrad
 3. ความคิดเห็นที่ 3 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 4. ความคิดเห็นที่ 4 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากรู้ว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เราสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าเขียนเองได้มั้ยคะ
  งง
 6. ความคิดเห็นที่ 6 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  การกู้ยืมเงินต้องทำตามแบบที่กำหนดหรือไม่ และให้อธิบายเรื่อง "แบบ" คืออะไรมีไรบ้าง

  ตอบไงอ่าค่าาาา งง
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่? หรือถูกคุณปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับหนึ่งหรือเหตุผลอื่น ๆ ? คุณมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาเงินกู้ของคุณที่นี่! เฮเทอร์ บริษัท เงินกู้ให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพงที่ 2%
  กรุณาติดต่อเราผ่านทาง e-mail วันนี้ที่ heatherfinancials@gmail.com
 9. ความคิดเห็นที่ 9 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2015 ฉันจำเป็นต้องกู้เงิน $ 3,000 สมุดเยี่ยมของฉัน


  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  อธิบดี
  CASHFIRM
 11. ความคิดเห็นที่ 11 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอต้อนรับสู่ (บริษัท ยูเนี่ยยืม)
  เราให้บริการส่วนบุคคลสำหรับทุกความต้องการทางการเงินของคุณ เรา
  ผู้ผลิต บริษัท การลงทุนเสรีนิยมมีเครดิต
  ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เรามีเงินให้สินเชื่อ like_
  (1) สินเชื่อส่วนบุคคล
  (2) หนี้เงินกู้รวม
  (3) บริษัท ร่วมทุน
  (4) สินเชื่อธุรกิจ
  (5) การศึกษาสินเชื่อ
  (6) สินเชื่อบ้าน

  คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารของคุณ? คุณมีเครดิตไม่ดี? คุณมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ?
  คุณอยู่ในตราสารหนี้? คุณจำเป็นต้องตั้งธุรกิจ? ไม่ต้องกังวล
  เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของเรา
  ช่วงของเงินกู้ 1.000-900, 000,000.00 ... ใน
  ยืมดอลลาร์, ยูโรและปอนด์และสกุลเงินอื่น ๆ !!
  อีเมล์: unionloan.company11@gmail.com

  1 ชื่อของคุณ: _______
  2 ติดต่อ: _______
  3 ประเทศที่พำนัก: ______
  4 จำนวนเงินกู้: ________
  5 ระยะเวลา: _____
  6 เพศ: _____
  7 อาชีพ: ________
  8 รายได้: _______
  9 วันเกิด: ________
  10 โทรศัพท์: _________

  ขอแสดงความในการบริการ
  บริษัท ของเราผ่านทาง e-mail: unionloan.company11@gmail.com
  โทร: +447053833168
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอต้อนรับสู่ (บริษัท ยูเนี่ยยืม)
  เราให้บริการส่วนบุคคลสำหรับทุกความต้องการทางการเงินของคุณ เรา
  ผู้ผลิต บริษัท การลงทุนเสรีนิยมมีเครดิต
  ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เรามีเงินให้สินเชื่อ like_
  (1) สินเชื่อส่วนบุคคล
  (2) หนี้เงินกู้รวม
  (3) บริษัท ร่วมทุน
  (4) สินเชื่อธุรกิจ
  (5) การศึกษาสินเชื่อ
  (6) สินเชื่อบ้าน

  คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารของคุณ? คุณมีเครดิตไม่ดี? คุณมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ?
  คุณอยู่ในตราสารหนี้? คุณจำเป็นต้องตั้งธุรกิจ? ไม่ต้องกังวล
  เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของเรา
  ช่วงของเงินกู้ 1.000-900, 000,000.00 ... ใน
  ยืมดอลลาร์, ยูโรและปอนด์และสกุลเงินอื่น ๆ !!
  อีเมล์: unionloan.company11@gmail.com

  1 ชื่อของคุณ: _______
  2 ติดต่อ: _______
  3 ประเทศที่พำนัก: ______
  4 จำนวนเงินกู้: ________
  5 ระยะเวลา: _____
  6 เพศ: _____
  7 อาชีพ: ________
  8 รายได้: _______
  9 วันเกิด: ________
  10 โทรศัพท์: _________

  ขอแสดงความในการบริการ
  บริษัท ของเราผ่านทาง e-mail: unionloan.company11@gmail.com
  โทร: +447053833168
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  guest
  นาง บริษัท เงินก
  นาง บริษัท เงินก 179.43.147.167
  นี้เป็น บริษัท เงินกู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการรับรอง เรา

  มีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก 1.5% เรา

  มีเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรวมหนี้

  Venture Capital,

  ธุรกิจสินเชื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษา, สินเชื่อบ้านและสินเชื่อ

  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ !. สูงสุด

  ในช่วงระยะเวลา 30 ปี คุณได้รับการเปิดลงโดย

  ธนาคารของคุณ? ทำ

  คุณมีเครดิตไม่ดี? คุณมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ? เป็น

  คุณในตราสารหนี้? คุณจำเป็นต้องตั้งธุรกิจ? กังวล

  ไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้คุณมีดอกเบี้ยต่ำ

  เงินกู้
  ติดต่อเราวันนี้ที่ ultimateloanagency@gmail.com

  โดยมีรายละเอียดร้อง;

  1 ชื่อเต็มของคุณ:

  2 ที่อยู่ที่ติดต่อ:

  3 ประเทศที่พำนัก:

  4 จำนวนเงินให้กู้ยืมที่ต้องการ:

  5 เงินกู้ระยะเวลา:

  6 เพศ:

  7 อาชีพ:

  8 รายได้รายเดือน:

  9 วันเกิด:

  10 เบอร์โทรศัพท์:

  ขอแสดงความในบริการ
  นาง บริษัท เงินกู้บรูซ
  บอก: +306985885088
  อีเมล์: ultimateloanagency@gmail.com
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวัสดี
  นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่นางพระเจ้าโจแอนนาผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมส่วนตัวมีเปิดโอกาสทางการเงินสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ เราให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% ให้กับประชาชน บริษัท และ บริษัท ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจและเงื่อนไข ติดต่อเราวันนี้ e-mail ได้ที่: (freedomhometrusth@gmail.com)
 16. ความคิดเห็นที่ 16 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 17. ความคิดเห็นที่ 17 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 18. ความคิดเห็นที่ 18 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  สวัสดีคุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณและล้างหนี้ของคุณ? คุณได้รับการมองหาผู้ให้กู้สินเชื่อ Legit? คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนหรือธุรกิจเงินกู้? คุณจะปฏิเสธการกู้เงินจากธนาคารหรือ บริษัท ทางการเงินของคุณหรือไม่ กรุณาติดต่อเรา
  อีเมล์: raywilliam345@gmail.com
  กรอกและส่งกลับ ...
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
  จำนวนเงินที่จำเป็นเช่นการกู้ยืมเงิน:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  โปรดอย่าคลิกตอบกลับอีเมลนี้ แต่ส่งการตอบกลับทั้งหมดนี้
  อีเมลที่ติดต่อ: raywilliam345@gmail.com
 20. ความคิดเห็นที่ 20 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 21. ความคิดเห็นที่ 21 ถูกลบเนื่องจาก

  เว็บไซต์ Dek-D.com ขอสงวนสิทธิ์ในการงด โพสต์ข้อความซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน/โฆษณา สินค้าทุกชนิดในเว็บบอร์ด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น

 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวัสดี ผมนายริชาร์ดเฟรดริกเงินให้กู้ยืมผู้ให้กู้เอกชน เวลาชีวิตของเงินให้สินเชื่อที่มีโอกาส คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการ เพื่อขอยืมเงิน เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ? คุณได้รับการปฏิเสธ ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องกู้เงินรวมหรือจำนอง? ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ปัญหาทางการเงินของคุณทุกสิ่ง ที่ผ่านมาเรายืมออกไปงานเลี้ยง ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินด้วยบัตรเครดิตที่ไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน ในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2%. ผมต้องการที่จะ ใช้นี้ ปานกลางแจ้งให้ทราบว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย ที่เชื่อถือได้และผลประโยชน์และ เงินกู้ ดังนั้นคุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์: fredrickrichardloans@gmail.com ข้อมูลของผู้กู้ 1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... .......... 2) ประเทศ: .............................. ................ ............. 3) ที่อยู่: ............... ............................... ............ 4) รัฐ: .............................. ................ .............. .. 5) เพศ: .............................. ................ .............. 6) สถานะ: .............................. ................ ... 7) อาชีพ: .............................. ................ ....... 8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ... 9) ตำแหน่งปัจจุบันสถานที่ตั้ง: ..................... 10) รายได้รายเดือน: .............................. .. ............. 11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. ....... 12) ระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน .............................. ............... .. 13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน .............................. .............. 14) ศาสนา: .............................. ................ .......... 15) คุณเคยใช้มาก่อน .............................. ... ขอบคุณ เฟรดริกนายริชาร์ด
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่ได้และเป็นเงินให้กู้ยืม 100% รับประกันจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังได้ออกเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินยูโร, ปอนด์และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดคือ 2% ถ้าคุณมีความสนใจได้รับกลับมาให้เรา fredrickrichardloans@gmail.com มีข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนที่ต้องการ: เวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: นายริชาร์ขอบคุณ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่ไม่มีการตรวจสอบเครดิตและนำเสนอ 100% รับประกันกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังออกเงินกู้ในยูโรเงินปอนด์และเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมทั้งหมดคือ 2% ถ้าคุณมีความสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany@gmail.com.with ข้อมูลต่อไปนี้:
  ชื่อของคุณ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  ระยะเวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณสนใจที่จะรักษาความปลอดภัยของเงินกู้หรือไม่? คุณจำเป็นต้องกู้เงินสำหรับ
  ธุรกิจดำเนินโครงการซื้อคุณสมบัติ, การศึกษาหรือจ่าย
  สำหรับพาร์ทเมนท์ jose เดนนิสสันเป็นทางการเงิน
  องค์กรที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุความฝันของคุณที่มีน้อย
  ความพยายาม อัตราดอกเบี้ยต่ำ @ 2% WHATEVER เครดิตของคุณ! คุณยังสามารถ
  ใช้ คุณสนใจที่จะรักษาความปลอดภัยของเงินกู้หรือไม่? คุณจำเป็นต้องกู้เงินสำหรับ
  ธุรกิจดำเนินโครงการซื้อคุณสมบัติ, การศึกษาหรือจ่าย
  สำหรับพาร์ทเมนท์ คุณธรรมการเงินบริการออนไลน์เป็นทางการเงิน
  องค์กรที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุความฝันของคุณที่มีน้อย
  ความพยายาม อัตราดอกเบี้ยต่ำ @ 2% WHATEVER เครดิตของคุณ! คุณยังสามารถ
  ใช้ อีเมล์ josedennisonloans007@gmail.com
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่สนใจในการกู้เงินเร่งด่วน?

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณเรามี
  เงินให้กู้ยืมตั้งแต่จำนวนเงินใด ๆ ของเงินที่คุณกำลังมองหาเรามีความน่าเชื่อถือ
  ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกรับประกัน 100% เรายังให้ปิด
  เงินให้กู้ยืมในสกุลเงินใด ๆอัตราดอกเบี้ยที่บังคับใช้เป็น 2% ถ้าคุณมีความสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่านทางอีเมลนี้ (andresolangeloanfirm@gmail.com)
   
  กรอกข้อมูลต่อไปนี้:

  ชื่อเต็มของคุณ .................
  ประเทศของคุณ ...................
  ที่อยู่ของคุณ ..................
  อายุของคุณ .......................
  จำนวนบุคคล ................
  อาชีพของคุณ ................
  สถานภาพการสมรสของคุณ ...........
  เพศ ............................
  จํานวนเงินที่จำเป็น ..................
  ระยะเวลากู้ (ปี) ..............
  รายได้รายเดือน .................

  ขอขอบคุณคุณ

  อังเดร Solange
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่สนใจในการกู้เงินเร่งด่วน?

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณเรามี
  เงินให้กู้ยืมตั้งแต่จำนวนเงินใด ๆ ของเงินที่คุณกำลังมองหาเรามีความน่าเชื่อถือ
  ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกรับประกัน 100% เรายังให้ปิด
  เงินให้กู้ยืมในสกุลเงินใด ๆอัตราดอกเบี้ยที่บังคับใช้เป็น 2% ถ้าคุณมีความสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่านทางอีเมลนี้ (andresolangeloanfirm@gmail.com)
   
  กรอกข้อมูลต่อไปนี้:

  ชื่อเต็มของคุณ .................
  ประเทศของคุณ ...................
  ที่อยู่ของคุณ ..................
  อายุของคุณ .......................
  จำนวนบุคคล ................
  อาชีพของคุณ ................
  สถานภาพการสมรสของคุณ ...........
  เพศ ............................
  จํานวนเงินที่จำเป็น ..................
  ระยะเวลากู้ (ปี) ..............
  รายได้รายเดือน .................

  ขอขอบคุณคุณ

  อังเดร Solange
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: