เด็กแอดฯ เช็คด่วน!! รายชื่อ 95 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET (ครบทุกมหาวิทยาลัย)

ความคิดเห็น

145

ติดตามกระทู้

27

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
91

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


เด็กแอดฯ เช็คด่วน!!

รายชื่อ 95 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET
(ครบทุกมหาวิทยาลัย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะวิทยาศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (01-05 = 30)

ม.เกษตรศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (03 = 40)

ม.ขอนแก่น
- คณะเทคนิคการแพทย์ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (01-05 = 30)

ม.เชียงใหม่
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (04 = 30)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์ 2 ภาษา (03 = 35 , 04 = 30)

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ (03 = 40)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา (03 = 50)

ม.ธรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 75)

ม.มหาสารคาม
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (03-05 = 20)
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (03-05 = 20)
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะพยาศาสตร์ (01-05 = 25)

ม.มหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (01-05 = 30)
- คณะกายภาพบำบัด (01-05 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 45)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (01-05 = 30)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (01-08 = 30)
- วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย (01 = 30)

ม.แม่ฟ้าหลวง
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(03 = 40)
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (03 = 36)
- ทุกคณะ (03 = 30)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมเด็ก (01 = 40 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (01 = 40 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 30 , 03 = 50)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 40)
- คณะมนุษยศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 30 , 03 = 50)
- คณะมนุษยศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 40)
- คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (01-05 = 40)
- คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (01-05 = 30)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (01-03 = 40)
- คณะสังคมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (02 = 20)

ม.ศิลปากร
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 50)

ม.สงขลานครินทร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ (01-05 = 25)
- คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ (01-05 = 25)
- คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ (03 = 25 , 04 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (04 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (03 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (04 = 20)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (04 = 20)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ (03 = 25 , 04 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ (01 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาจีน (01-05 = 30)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี ทุกสาขาวิชายกเว้นวิศวกรรมเคมี (01-05 = 25)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ทุกสาขา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 20)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ประถมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย (01 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาจีน (01-02,04 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอาหรับ  (01-02,04 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 25 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (01-02 = 30 ,03 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (01,02,03 = 30)

ม.อุบลราชธานี
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (02 = 20 , 03 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม (02 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาไทยและการสื่อสาร (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาจีนและการสื่อสาร (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (02 = 25 , 03 = 25)

ม.เทคโนฯ ราชมงคลธัญบุรี
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี (05 = 30)

ม.เทคโนฯ ราชมงคลพระนคร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (03-05 = 30)

ม.ราชภัฏเทพสตรี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา (01-05 = 30)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาวิชา (04 = 30 , 05 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (01-05 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ พื้นฐานศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (01-03 = 30)

ม.ราชภัฏภูเก็ต
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (02 = 45)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (02 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (03 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (03 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (01-03 = 20)

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (04 = 30)
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (05 = 30)
- คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขา (05 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (01 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (01-05 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (01-02 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (02 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมเพื่อการพัฒนา (02 = 30)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (03 = 40)

วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะอุตสาหกรรมบริการ ทุกสาขาวิชา (03 = 35 , 04 = 35)

หมายเหตุ : รหัสรายวิชา O-NET
01 = ภาษาไทย
02 = สังคมศึกษา
03 = ภาษาอังกฤษ
04 = คณิตศาสตร์
05 = วิทยาศาสตร์
06 = สุขศึกษาและพลศึกษา
07 = ศิลปะ
08 = การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิธีการอ่าน (อัพเดทใหม่)
(01- 05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET วิชาที่ 01-05 แต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30%
(05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET ของวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ทั้งนี้ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทุกสาขา ที่จะนับเป็นคะแนนรวม โดยวิชา 01-05 ทุกวิชารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 30% ในระเบียบการแอดฯ จะแจ้งไว้ที่หมายเหตุแต่ละคณะครับ

ป้องกันการเสียสิทธิ์ อย่าลืมเช็คกับระเบียบการแอดฯ อีกครั้ง


หากคะแนนไม่ถึงก็สมัครได้ แต่ไม่ติด = ="
ติดตามทุกเหตุการณ์การเลือกคณะแอดมิชชั่น 55 คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก หนังสือระเบียบการแอดมิชชั่นปี 2555


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

145

ติดตามกระทู้

27

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
91
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - 100

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 3

ความคิดเห็นที่ 101 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ลาเต้ช่วยอธิบายระเบียบการ ที่เค้ากำหนดเกณชั้นต่ำ pat 1  pat 2 เป็น 25%  ให้หน่อยได้มั้ยไม่ค่อยเข้าใจแต่เค้าเขียนค่าน้ำหนัก gat 10%  pat 1/2 10%
  สมมุติคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
  ของ มศวว  งงมากช่วยหน่อยนะค่ะ
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  pat 2 30% แก้ๆ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คะแนนขั้นต่ำไม่ถึง...เเล้วเลิกได้ไหมครับ...??
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เสียใจมากอ่ะ โอเน็ตอิ้งเรา ขาดไปคะแนนเดียวจะผ่านขั้นต่ำ หมดโอกาสยื่นแล้วสิน้ะ
  ลาก่อน เกษตร มหิดล TT (ปล.ชอบอิ้งมากอ่ะ แต่ความสามารถน้อยในการทำโอเน็ตน้อย ทำได้แค่นี้แหละ TT^TT)
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีคณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำมากกว่านี้ครับ

  อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร กำหนด PAT1 25% = 75คะแนน ครับ

  พี่ลองเช็คให้ครบถ้วนก่อนนะครับ เพราะยังขาดอีกหลายคณะ เผื่อเพื่อนๆบางคนไม่รู้แล้วสมัครไปอาจเสียสิทธิ ไปฟรีๆ เลยครับ

  1. มันมีเยอะกว่านี้ผมคิดว่าเค้าคงบอกแค่ o-net ตามหัวข้อแหละมั้ง 555
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมเห็นหลายคอมเมนท์ละมาทำเป็นด่าว่ากำหนดคะแนนขั้นต่ำตัดอนาคต

  เขาต้องการคนที่ไม่อ่อนวิชาใดจนเกินไปไง

  ดูๆไปมันด็ไม่ได้โหดหินอะไร โอเน็ตผมไปสอบมาง่ายเกือบทุกวิชา (ไม่นับพวกศิลปะ)

  ไม่ต้องเป็นคนเก่งหรอกถึงจะผ่านเกณฑ์ แค่ไม่เข้าไปมั่วก็พอ

  ป.ล. น่าเห็นใจคนที่เกือบจะผ่านเกณฑ์
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เสียใจอ่ะ  อีกคะแนนเดียว  !!
  ป.ล. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บางคนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำโอเน็ต แต่มาตายที่เกณฑ์ขั้นต่ำของแพทก็มีค่ะ(หนูเนี่ยแหละ1ในนั้น;____;)  อย่างญี่ปุ่นมธ. แพทญี่ปุ่น225ขึ้นไปหรือญี่ปุ่นมก. แพทญี่ปุ่น215ขึ้นไป ซึ่งถ้ามันกำหนดแพทญี่ปุ่น150อัพ(ครึ่งๆพอดี)หนูคงจะแอดเอกญี่ปุ่นของทั้ง2มหาลัยนี้แล้ว
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  GAT 85,
  PAT 71,72
  เฉลี่ยรวม
  ทั้ง 3 วิชา
  ไม่น้อยกว่า
  ร้อยละ 30

  หมายความว่าเช่นไรคะ หนูงง
  ปอลอ คณะอุตสาหกรรม มอเกษตร
  1. Gat patรวม3วิชา เต็ม900 ต้องได้ไม่น้อยกว่า30% คือ

   ได้ 30%ของ900 คือ 270 คะแนน

   อันนี้ที่เราเข้าใจนะ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

                                       แค่ ขั้น ต่ำ 

  ก็ เท่า นั้น 

  อย่า โวย วาย 

  แค่ เสีย ดาย 

  เรา ต่ำ กว่า

  มัน นะ สิ 


 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะ??
  1. เค้าคงต้องการคนที่ดีที่สุดเข้ามาศึกษาหรือไม่อ่อนวิชาใดจนเกินไป เราเสียใจเราอ่อนอิ้ง หลายคณะหายกับตาเยี่ยม
 12. ความคิดเห็นที่ 112 ถูกลบเนื่องจาก

  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 13. ความคิดเห็นที่ 113 ถูกลบเนื่องจาก

  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
  gat 25 %
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่คะคะแนนหนูคาดไป4คะแนนเองค่ะวิชาเดียวด้วย
  คณะสถาปัตย์ม.ขอนแก่นมีรอบพิเศษมั้ยคะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ขอบคุณค่ะ :D
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (01-08 = 30)
  หนูต้องได้โอเน็ต30% ทุกวิชาเลยใช่ไหมค่ะ 
   ช่วยบอกหนูทีค๊า 
  1. ใช่จ้ะ
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แอดมิชชั่นเวร kkk
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่าขอบคุณมากค่า แล้วคนที่เรียนจบกศน.ม.ปลายแล้วคิดจะสอบเข้ามหาลัยนี่ต้องสอบ แอดมิดชั่น ไหม๊ค่ะ ? ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เครียด  04 ขาดไป 4 คะแนนทำไงดี
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ลาเต้คะ แล้วสำหรับเด็กซิ่ว ก็ต้องวัดจากโอเน็ตด้วยรึเปล่าคะพี่ ?
  แบบถ้าคะแนนไม่ถึงคณะนั้นๆ ปีต่อไปก็เลือกไม่ได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ ?
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   อ้ากกกกกกกกกกกก จิตวิทยาการเเนะเเนว มศว หลุดลอยไปตรงหน้า หลังจากได้อ่านกระทู้นี้ คนิต ไม่ถึงงงงงงงงง อันอื่นเกินครึ่งงงงงง
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วถ้าสมัคร จ่ายตังค์ไปแล้วแต่คะแนนไม่ถึงขาดไป3คะแนน วิชา 03 ของม.แม่ฟ้าหลวงจะทำไงดี อยากเรียนมาก
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ค่ะ คะแนนo-netของคณะหนูไม่ได้กำหนด แต่คะแนนที่ใช้แอด น้อยมากค่ะ

  ประมาณ หมื่นกว่าๆ หนูจะมีสิทธิ์ติดไหมค่ะ
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เภสัช ม.ไหนไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ o-net บ้างคะ
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  O-net ปี56  

  อยากรู้ว่าพวกฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องอ่านสอบทุกบทที่เรียนหรือเปล่าค่ะพี่ลาเต้
  1. Onet เอาแนวข้อสอบเก่ามาทำทุกวิชาเก็บได้สบายๆเลย
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)

  ประจำปีการศึกษา 2556 บนหน้าเวบ สอท

  บางอันไม่ตรงกะที่พี่บอกน่ะค่ะ
  เข้าไปดูได้ที่ http://www.cuas.or.th/place_university.htm
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับ
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขาดไป1 คะแนนเท่านั้น
  จะกำหนดขั้นต่ำทำไม อนาคตของฉัน
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อีกแค่คะแนนเดียวแท้ๆ มันมาทำลายอนาคตผมเลย T^T แย่จัง เราทำกรรมอะไรไว้เนี่ย โฮๆๆ อังกิตได้29 แค่นี้เอง ขอแค่นี้เอง  ขออังกิต30 แงๆๆๆ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าได้อังกฤษมากกว่านี้อีกนิดนึงน้ะ
  # สัก 40 จะโอเคมากๆเลย 5555 
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ในหนังสือสือระเบียบการ ที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา แล้วมีคำว่า(ถ้ามี)
  หมายความว่าไรค่ะ
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ในหนังสือสือระเบียบการ ที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา แล้วมีคำว่า(ถ้ามี) หมายความว่าไรค่ะ
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เหมือนกันอ่ะ เราได้ 44 555555555
  ขาดไปคะแนนเดียว โอ้ เย้ มีเพื่อนแล้ว

 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ค่ะแสดงว่าของพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวะภาคอื่นๆเช้น โยธา วัสดุ นี่ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำโอเนตใช่ไหมค่ะ
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช่ ทำไมเค้าเอาขั้นต่ำซะสูงขนาดนั่นนะ เศร้าจัง

  แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 00:06 น.

 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ในระเบียบการแอดมิชชั่นแม่ฟ้าหลวง สาขาธุรกิจการบิน 03=36 ด้วยไม่ใช่หรอค่ะ

  (หรือว่าเขาปรับลดลงมาหรอค่ะㅎㅁㅎ)
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อันนี้ของปี 58 รึเปล่าคะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: