มหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรง 57 ณ ขณะนี้ No 3052571

guest
ปีโป้

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

===============================
ล่าสุด !!
===============================
###รับตรง 57 มช ม.เชียงใหม่ แพทย์ ODOD และผลิตแพทย์เพิ่มฯ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57-odod.html

###รับตรง 57 จุฬา รับตรง(แบบปกติ)
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_7785.html

###รับตรง 57 ม.ลาดกระบัง
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_10.html

###รับตรง 57 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_4376.html

###รับตรง 57 ม.หัวเฉียว
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_6896.html

###รับตรง 57 มช. ม.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับป.ตรี 3 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57-3_10.html

###รับตรง 57 ม.ลาดกระบัง โควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_8076.html

###รับตรง 57 ม.ลาดกระบัง รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_3517.html

###รับตรง 57 ม.ราชมงคลธัญบุรี
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_1540.html

###รับตรง 57 ม.สงขลานครินทร์ โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_9.html

###รับตรง 57 ม.สงขลานครินทร์ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_3038.html

###รับตรง 57 แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_5829.html

###รับตรง 57 ม.มหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_170.html

###รับตรง 57 ม.เทคโนโลยีสุรนารี แพทย์ 2 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57###2.html

###รับตรง 57 ม.บูรพา แพทย์ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57-2_5.html

###รับตรง 57 ม.ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาคอินเตอร์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_5.html

###รับตรง 57 ม.วลัยลักษณ์ โควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_750.html

###รับตรง 57 ม.บูรพา โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_5417.html

###รับตรง 57 ม.บูรพา โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_757.html

###รับตรง 57 ม.ลาดกระบัง โควตา 3 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57###3.html

###รับตรง 57 ม.เกษตรศาตร์ โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_1092.html

###รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_5556.html

###รับตรง 57 ม.เทคโนโลยีสุรนารี พยาบาล
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_2770.html

###รับตรง 57 ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_8090.html

###รับตรง 57 ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_3.html

###รับตรง 57 ม.รังสิต เภสัช
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57.html

###รับตรง 57 ม.รังสิต แพทย์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_1.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร ดุริยางคศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_9268.html

###รับตรง 57 ม.สงขลานครินทร์ สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_5320.html

###รับตรง57 มช ม.เชียงใหม่ โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_2089.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร คณะโบราณคดี
http://route2university.blogspot.com/2013/09/57_1779.html

###รับตรง 57 ม.ขอนแก่น
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_2233.html

###รับตรง 57 ม.ขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-cpird.html

###รับตรง 57 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_26.html

###รับตรง 57 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงการโอลิมปิควิชาการ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_9738.html

###รับตรง 57 บางมด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โควต้า สอวน.
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_9910.html

###รายละเอียดรับตรง 57 จุฬา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_22.html

###รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มอบ 80 ทุน
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-80.html

###รับตรง 57 มช ม.เชียงใหม่ รับตรง 2 โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-2_22.html

###รับตรง 57 ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-3.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_6519.html

###รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_7779.html

###รับตรง 57 ม.ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_19.html

###รับตรง 57 โควต้าช้างเผือก วิศวะ ม.เกษตร
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_5131.html

###รับตรง 57 ม.มหิดล
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_6730.html

###รับตรง 57 ม.มหิดล ICT คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-ict.html

###รับตรง 57 โควต้าทั่วไป ม.พะเยา
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_14.html

###รับตรง 57 โครงการเรียนดี ม.พะเยา
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_3473.html

###รับตรง 57 โควต้า คณะสถาปัตฯ และศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_4869.html

###รับตรง 57 เภสัช ม.วลัยลักษณ์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_1093.html

###รับตรง 57 ม.ขอนแก่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกการละคร รุ่นแรก
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_8.html

###รับตรง 57 กสพท รับตรงแพทย์ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้วจ้า
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_3111.html

###รับตรง 57 แพทย์ มศว โครงการร่วม แพทย์ มศว. และ ม.นอตติงแฮม
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_8175.html

###รับตรง 57 แพทย์ มธ ม.ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_5225.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ฯ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_6.html

###รับตรง 57 ม.เทคโนโลยีสุรนารี Honors Program
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-honors-program.html

###รับตรง 57 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_1797.html

###รับตรง 57 ม.อุบลฯ โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_1087.html

###รับตรง 57 จุฬา แบบพิเศษ
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_25.html

###รับตรง 57 ม.นเรศวร โควต้า แพทย์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_5.html

###รับตรง 57 ม.นเรศวร โควต้าพิเศษ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_3326.html

###รับตรง 57 มช ม.เชียงใหม่ สถาปัตยฯ 4 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-4.html

###ปฎิทิน ระเบียบการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี มช. ปี 2557 ทุกโครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/2557.html

###รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง รับผู้จบโรงเรียนนานาชาติ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_7320.html

###รับตรง 57 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_4381.html

###รับตรง 57 ม.สงขลานครินทร์ เพิ่มเติม 2 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-2.html

###รับตรง 57 ม.มหาสารคาม
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_1074.html

###รับตรง 57 SIIT ม.ธรรมศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57-siit.html

###รับตรง 57 มช ม.เชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร วิศวกรรมอิเล็กฯและระบบคอมฯ
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_1.html

###รับตรง 57 ม.นเรศวร โควต้า
http://route2university.blogspot.com/2013/08/57_509.html

####รับตรง 57 ม.อุบลฯ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_29.html

####รับตรง 57 มช ม.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_2353.html

###รับตรง 57 ม.สงขลานครินทร์ เพิ่มเติม 4 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57-4.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร วิศวะ 2 โครงการ
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57-2_24.html

###รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง แพทย์
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_24.html

======================
ยังเปิดรับสมัครอยู่ !!
======================
###รับตรง 57 มช. แจ้งเปิดระบบรับตรงโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57-17_24.html

###รับตรง 57 นายสิบตำรวจ
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_1922.html

###รับตรง 57 ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_3743.html

###รับตรง 57 ม.ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_4919.html

###รับตรง 57 ม.อุบลราชธานี นักเรียนเรียนดีชนบท
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_4118.html

###รับตรง 57 ม.ขอนแก่น ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_9969.html

###รับตรง 57 ม.บูรพา เภสัช
http://route2university.blogspot.com/2013/07/57_5680.html

รวมถึงรับตรง 57 อื่นๆ ก่อนหน้านี้ ได้จากเว็บไซต์
-------------------------------------
http://route2university.blogspot.com/

และหน้านี้คือสรุปรับตรงทั้งหมดที่เปิดรับสมัคร ณ ขณะนี้
-------------------------------------
http://route2university.blogspot.com/p/blog-page_3493.html

ตั้งใจ

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

0 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 3052571
ชื่อกระทู้ : มหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรง 57 ณ ขณะนี้

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: