ศิลปินระดับประเทศของไทย No 3686918


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

    สวีดัด! สวัสดี ทุกท่านนะครับ วันนี้ผมเองก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ "ศิลปินระดับประเทศของไทย" มาเล่าประวัติและนำเสนอผลงานของศิลปินเพื่อเป็นความรู้แก่เพื่อนๆที่สนใจครับ

คนแรก  smiley
 

enlightenedสาขาจิตกรรรม enlightened
 
นาย เฟื้อ หริพิทักษ์


 
ประวัติ 
       เกิดเมื่อ ๒๒ เม.ย.๒๔๕๓ ที่จังหวัดธนบุรี ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่วัดสุทัศน์ และระดับมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และวัดเบญจมบพิธ เข้าทำงานที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร จากนั้น พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย วิศวะ – ภารติ ที่ประเทศอินเดีย รับราชการเป็นอาจารย์สอนศิลปะรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตรกรรม   นาย เฟื้อ หริพิทักษ์ เป็นผู้สนใจศึกษาศิลปะอย่างมุ่งมั่นลึกซึ้ง ด้วยการค้นหาแนวทางสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการแสดงออกทางด้านจิตรกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตนโดยการถ่ายทอดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แสงเงา ประกอบกับความคิดคำนึงเรื่องสีสันที่เป็นลักษณะตามสายสกุลศิลปะยุโรป (อิตาลี) ใช้ฝีแปรงที่ฉับพลัน ดังปรากฏในผลงานจิตรกรรมมากมาย อาทิ จิตรกรรมทิวทัศน์เมืองเวนิชที่อิตาลี ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ภาพเหมือนคุณยายของฉัน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ฯลฯ
 
                               
สัญลักษณ์ของเวนิชyes         
                                


 คุณยายกับอีสี', ๒๔๘๒สีน้ำมันบนผ้าใบ, ๕๐ x ๔๐ ซม.

 
         นอกจากนี้ นายเฟื้อ หริพิทักษ์ ยังทำการสำรวจโดยคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังตามวัดสำคัญที่เป็นโบราณสถาน เก็บไว้เป็นหลักฐานมรดกทางประวัติศาสตร์ศิลปะของชาติ มีผลงานซ่อมแซมภาพจิตรกรรมสำคัญในวัดทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ วัด ผลงานที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คือการบูรณะปฏิสังขรณ์หอไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตาราม
คนที่สอง  smiley
enlightenedสาขาสถาปัตยกรรมenlightened
 
ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์


 
ประวัติ 
        ศาตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ร.น. เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๕๙ ปีมะโรง ที่บ้านปากตรอกวัดระฆัง บ้านขมิ้น ธนบุรี เป็นบุตรของ นาวาโทหลวงบรรเจิดเรขะกรรม (ชม ภิรมย์) ซึ่งรับราชการเป็นนายช่างนวกรรมกรมยุทธโยธาทหารเรือ มารดาชื่อนางใหญ่ ภิรมย์ ในด้านชีวิตครอบครัวท่านสมรสกับ นางจุนเจือ เมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๗ มีบุตร ๓ คน และปีพ.ศ.๒๔๙๘ ได้สมรสอีกครั้งกับนางประเทือง มีธิดา ๑ คน
         ในวัยเยาว์ได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และเรียนภาคค่ำที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหารจนจบชั้นธยมศึกษา ขณะที่เรียนภาคค่ำ ได้เริ่มเรียนวิชาศิลปะครั้งแรกที่กรมยุทธโยธาทหารเรือ โดยบิดาได้นำไปฝากให้ฝึกเป็นช่าง ครูคนแรกที่สอนท่านเขียนแบบ คือ บิดาของท่านเอง ต่อมาได้ไปเรียนการเขียนลายไทย การปั้นและแกะสลัก จากนาวาตรีหลวงวัฒนประดิษฐ์ อันเป็นช่วงเดียวกับที่ได้เรียนหนังสือระดับมัธยม ๗และมัธยม ๘ ควบคู่กันไปด้วย เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ ท่านได้เข้าศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมกับอาจารย์อื่นๆอีกหลายท่าน เช่น อาจารย์ศิววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา นายบุญช่วย อุจรัตน์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ นายนารถโพธิประสาท ผู้ริเริ่มการสอนสถาปัตยกรรมของไทย ขุนจงนิมิตร หลวงปริญญาโยควิบูลย์ และนายจูเชียง คอปเป้
ท่านเริ่มรับราชการเป็นสถาปนิก ที่กรมยุทธโยธาทหารเรือ หรือกรมอู่ทหารเรือปัจจุบัน เคยถูกส่งไป ดูงานรอบโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่ถูกเรียกตัวกลับเพราะเกิดการปฏิวัติ จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เข้าดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร โดยเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อตั้งหอศิลป์แห่งชาติขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต และได้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙
จากนั้นท่านได้ทำงานด้านสถาปัตยกรรมทั้งในแบบไทยประเพณีและแบบสากลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดช่วงชีวิตของท่าน อีกทั้งยังทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ
 

yes ผลงานของศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ร.น. 


- อาคารกรมแผนที่ทหาร ริมคลองคูเมืองเดิม


- โรงเรียนเตรียมทหาร ถนนพระราม ๔

- ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (แบบแรกเริ่ม)
คนที่สาม  smiley
enlightenedสาขาประติมากรรม enlightened

นายไพฑูรย์   เมืองสมบูรณ์

ประวัติ 
      นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป(ประติมากรรม)
พุทธศักราช 2529เกิด วันที่ 19 กันยายน 2465 ที่จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษา
 -โรงเรียนวัดคงคาราม
-โรงเรียนเพาะช่าง
-โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
-ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประติมากรรม

ผลงาน 
 ชื่อผลงาน ป้าอิน
เทคนิค ปูนปลาสเตอร์
ผลงานของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย
      เป็นผลงานคนเหมือน รูปผู้หญิงสูงวัย ศิลปินได้นำทัศนธาตุต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะเหมือนจริงมากที่สุด มีการนำเส้นโค้งลักษณะต่างๆมาถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงของบุคคลและแสดงรายละเอียดต่างๆ
ผลงานนี้มีขนาดและ-ส่วนที่ถูกต้องชัดเจนมีลักษณะพื้นผิวที่เหมือนจริง ดูจากผิวเนื้อมีการขัดและตกแต่งจนเรียบ ส่วนเสื้อผ้ามีลักษณะพื้นผิวที่หยาบกว่า ทำให้ผลงานมีความเด่นชัดและให้อารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น
     ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านมาศึกษานะครับ ตัวกระผมเองก็หวังอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้นำเสนอมานี้จะเป็นประโชบน์แก่ทุกๆท่าน กระทู้นี้เป็นกระทู้แรก  หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ :) heartheart

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

8 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  boooooo
  boooooo 49.228.112.5
  21 ก.ย. 59 12:34 น.
  สู้สู้
  เนื้อหาดี น่าจะเอาไปสอบปลายภาคได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ปนัดดา
  ปนัดดา 180.183.234.79
  21 ก.ย. 59 12:36 น.
  เนื้อหากระชับดีรักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ผู้หญิงของนัมจู
  ผู้หญิงของนัมจู 1.2.139.18
  21 ก.ย. 59 12:40 น.
  โคตรดี ว้าว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  เราเอง
  เราเอง 202.28.119.233
  21 ก.ย. 59 12:57 น.
  เนื้อหาดีมีกระโยชน์มากค้าสู้สู้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  TinG
  TinG 1.4.185.13
  21 ก.ย. 59 13:00 น.
  เนื้อหาดี กระชับ อ่านเข้าใจง่าย ถ้าออกสอบปลายภาคเรื่องนี้ คงได้เต็มแน่ ๆ โกรธแล้วนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  จิวเอง
  จิวเอง 180.183.65.191
  21 ก.ย. 59 13:49 น.
  มักหลายๆๆรักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  kaew
  kaew 49.228.113.163
  21 ก.ย. 59 16:01 น.
  เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ดีสุดๆไปเลยยยยยยยยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  meen
  meen 171.96.171.214
  21 ก.ย. 59 16:49 น.
  เนื้อหาดีมากเลยค่า ชอบบ
  เยี่ยม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 3686918
ชื่อกระทู้ : ศิลปินระดับประเทศของไทย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: