การเขียนบรรณานุกรม

ความคิดเห็น

107

ติดตามกระทู้

17

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
180

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และ วัสดุอ้างอิงทุกประเภทที่ผู้ทำรายงานใช้ประกอบการค้นคว้าและการเรียบเรียง เพื่อเป็นการยืนยันว่าการเขียนนั้นเป็นการค้นความจากตำราที่เชื่อถือได้

การเขียนบรรณานุกรมมีวิธีการดังนี้

1.เขียนคำว่าบรรณานุกรมโดยไม่ต้อวงขีดเส้นใต้ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนประมาณสองนิ้ว

2.เขียนรายงานบรรณานุกรมแต่ละรายการชิดชอบซ้ายของหน้ากระดาษ หากเขียนไม่จบในบรรทัดเดียวให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 8 ตัวอักษร (หรือตำแหน่งที่ย่อหน้า)

3.เรียงรายชื่อแต่ละรายการตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง (ก-ฮ)

4.จัดเรียงเอกสารแยกตามประเภท คือ หนังสือ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดสำเนา และการสัมภาษณ์ หากรายงานเป็นภาษาไทยให้จัดเรียงเอกสารภาษาไทยไว้เป็นอันดับแรก แต่ถ้ารายงานเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดเรียงเอกสารภาษาอังกฤษไว้เป็นอันดับแรก

5.รายการสิ่งพิมพ์ของผู้แต่งเดียวกัน ในครั้งต่อไปไม่ต้องเขียนชื่อผู้แต่งซ้ำอีก แต่ให้ใช้สัญลักษณ์ประกาศ (________________) ยาว 8 ตัวอักษร แทน

6.เว้นระยะ 1 บรรทัด ทุกครั้งเมื่อขึ้นรายการบรรณานุกรมรายการใหม่

การลงรายการบรรณานุกรม


มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1.ผู้แต่ง

1.1 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้นชื่อต้น และชื่อรอง เช่น
ชื่อ Chelie C Cooper
ใช้ Cooper Chelie C.

1.2 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป ยกเว้น นามแฝง เช่น นายตำรา ณ เมืองใต้, ดร.วินแม็ก, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

2. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกและขีดเส้นใต้เน้นชื่อนั้นด้วย หากเป็นหนังสือหลายเล่มจบ ให้ระบุเล่มที่ใช้ หลังชื่อใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

3. เล่มที่อ้าง หนังสือเล่มเดียวจบ ไม่ต้องระบุจำนวนเล่ม แต่ถ้าหนังสือนั้นมีหลายเล่มให้ระบุเล่มที่ใช้ (เช่น สารานุกรมไทย หรือ Black Law)

4. ครั้งที่พิมพ์ ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้ระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย หลังครั้งที่พิมพ์ ใส่เครื่องหมาย มหัพภาค (.)

5. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองที่สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ โดยใช้ชื่อเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้นๆ หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p) สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ คือ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หลังครั้งที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายทวิภาค ( ; )

6. สำนักพิมพ์ ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ในกรณีที่มีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ใช้ชื่อสำนักพิมพ์ คำที่เป็นส่วนของสำนักพิมพ์ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด Incorporation, Inc. ให้ตัดออก ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แทนเพียงครั้งเดียว หลังสำนักพิมพ์ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,)

7. ปีที่พิมพ์ ใส่เฉพาะตัวเลข ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) หรือ (n.p., n.d.) ในภาษาอังกฤษ หลังปีที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรม

1. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม หนังสือเล่ม

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์.

วิทยากร เชียงกูล. ฉันจึงมาหาความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. หลายชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548.

2. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่มีผู้แต่ง 2 คน

ชื่อผู้แต่งทั้งสองคน. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

สมบัติ จำปาเงิน และ สำเนียง มณีกาญจน์. หลักนักอ่าน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, 2531.

3. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน

ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งคนอื่นๆ.ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

อธิษกานต์ ไกรภักดี และคนอื่นๆ. การเมืองและการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ปานเทวา
การพิมพ์, 2541.

4. ตัวอย่างการเขียนบรรณารุกรมหนังสือแปล

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.ชื่อผู้แปล.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539.

5.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.” สาขา และสถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา.

ศศิรินทร์ คำบำรุง, “โครงสร้างในด้านข่าวและธุรกิจของศูนย์ข่าวภูมิภาค.” วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

6.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทสัมภาษณ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ตำแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์,วันที่สัมภาษณ์.

ทักษิณ ชินวัตร. นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2549.


7. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อบทความ” [ประเภทของสื่อที่เข้าถึง] <เข้าถึงได้จาก> (วันที่ค้นข้อมูล)

Pasguier, Roger F. “Owl” [Online]. (Feb. 8, 2006)


8. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสารหรือนิตยสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ “ชื่อบทความ” ชื่อวารสาร. ปีที่, ฉบับที่. (เดือน ปี) : เลขที่หน้าอ้างอิง.

อัลยา นฤชานนท์. “ได้อะไรบ้างจากการอ่านสารคดีการท่องเที่ยว.” เที่ยวรอบโลก. 45, 4 (เมษายน 2540) : 36-40.

9. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน เดือน ปี): เลขหน้าที่อ้างอิง.

สมเจตน์ วัฒนาธร, “กินบนเรือน ขี้บนหลังคา,” เดลินิวส์. ( 7 กรกฎาคม 2549): 14.

10. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารานุกรม

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อสารานุกรม เล่มที่. (ปีที่พิมพ์) : เลขหน้าที่อ้างอิง.


* ทั้งนี้ การลงรายการบรรณานุกรม มักยึดหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนด ของสถาบันการศึกษานันๆ ดังนั้น รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมจึงไม่แน่นอน

การลงรายการบรรณานุกรม


มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1.ผู้แต่ง

1.1 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้นชื่อต้น และชื่อรอง เช่น
ชื่อ Chelie C Cooper
ใช้ Cooper Chelie C.

1.2 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป ยกเว้น นามแฝง เช่น นายตำรา ณ เมืองใต้, ดร.วินแม็ก, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

2. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกและขีดเส้นใต้เน้นชื่อนั้นด้วย หากเป็นหนังสือหลายเล่มจบ ให้ระบุเล่มที่ใช้ หลังชื่อใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

3. เล่มที่อ้าง หนังสือเล่มเดียวจบ ไม่ต้องระบุจำนวนเล่ม แต่ถ้าหนังสือนั้นมีหลายเล่มให้ระบุเล่มที่ใช้ (เช่น สารานุกรมไทย หรือ Black Law)

4. ครั้งที่พิมพ์ ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้ระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย หลังครั้งที่พิมพ์ ใส่เครื่องหมาย มหัพภาค (.)

5. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองที่สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ โดยใช้ชื่อเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้นๆ หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p) สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ คือ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หลังครั้งที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายทวิภาค ( ; )

6. สำนักพิมพ์ ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ในกรณีที่มีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ใช้ชื่อสำนักพิมพ์ คำที่เป็นส่วนของสำนักพิมพ์ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด Incorporation, Inc. ให้ตัดออก ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แทนเพียงครั้งเดียว หลังสำนักพิมพ์ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,)

7. ปีที่พิมพ์ ใส่เฉพาะตัวเลข ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) หรือ (n.p., n.d.) ในภาษาอังกฤษ หลังปีที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรม

1. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม หนังสือเล่ม

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์.

วิทยากร เชียงกูล. ฉันจึงมาหาความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. หลายชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548.

2. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่มีผู้แต่ง 2 คน

ชื่อผู้แต่งทั้งสองคน. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

สมบัติ จำปาเงิน และ สำเนียง มณีกาญจน์. หลักนักอ่าน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, 2531.

3. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน

ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งคนอื่นๆ.ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

อธิษกานต์ ไกรภักดี และคนอื่นๆ. การเมืองและการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ปานเทวา
การพิมพ์, 2541.

4. ตัวอย่างการเขียนบรรณารุกรมหนังสือแปล

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.ชื่อผู้แปล.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539.

5.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.” สาขา และสถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา.

ศศิรินทร์ คำบำรุง, “โครงสร้างในด้านข่าวและธุรกิจของศูนย์ข่าวภูมิภาค.” วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

6.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทสัมภาษณ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ตำแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์,วันที่สัมภาษณ์.

ทักษิณ ชินวัตร. นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2549.


7. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อบทความ” [ประเภทของสื่อที่เข้าถึง] <เข้าถึงได้จาก> (วันที่ค้นข้อมูล)

Pasguier, Roger F. “Owl” [Online]. (Feb. 8, 2006)


8. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสารหรือนิตยสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ “ชื่อบทความ” ชื่อวารสาร. ปีที่, ฉบับที่. (เดือน ปี) : เลขที่หน้าอ้างอิง.

อัลยา นฤชานนท์. “ได้อะไรบ้างจากการอ่านสารคดีการท่องเที่ยว.” เที่ยวรอบโลก. 45, 4 (เมษายน 2540) : 36-40.

9. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน เดือน ปี): เลขหน้าที่อ้างอิง.

สมเจตน์ วัฒนาธร, “กินบนเรือน ขี้บนหลังคา,” เดลินิวส์. ( 7 กรกฎาคม 2549): 14.

10. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารานุกรม

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อสารานุกรม เล่มที่. (ปีที่พิมพ์) : เลขหน้าที่อ้างอิง.


* ทั้งนี้ การลงรายการบรรณานุกรม มักยึดหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนด ของสถาบันการศึกษานันๆ ดังนั้น รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมจึงไม่แน่นอน
เสริม

บทความทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนิยมใช้ปีที่พิมพ์ต่อจากชื่อผู้แต่งเช่น

วิทยากร เชียงกูล. (2544). ฉันจึงมาหาความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็ว เลยต้องการให้ผู้อ่านสามารถทราบความทันสมัยจากปีที่พิมพ์โดยนำมาไว้ส่วนต้นๆ ของบรรณานุกรม

แต่อย่างที่คุณดาริกามณีว่าไว้แหล่ะครับ รูปแบบอยู่ที่สถาบันเป็นหลัก

*ตรงชื่อเรื่องให้เน้น พอดีทำไม่เป็น ^_^เครดิต คุณ ดาริกามณี

------------------------------------

พอดีว่าตอนนี้ปี 1 ทุกคณะของธรรมศาสตร์ต้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะ

แล้วกำลังเรียนเรื่องบรรณานุกรม เห็นว่าคงเป็นประโยชน์เลยเอามาลง

ถ้าตอนสอบออกก็คงช่วยได้นะคะ

PS.  *** เลือกภาคของวิดวะตอนปี 2 ตัดสินใจแน่วแน่เลือกอุตฯ อันดับหนึ่ง สาธู้...นิยายจงผ่านด้วยเต๊อะ ***

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:09 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


4 โหวต จากทั้งหมด 8 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

ความคิดเห็น

107

ติดตามกระทู้

17

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
180
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าไม่ใด้เว็บนี้คงไม่ได้ส่งงาน
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็ดีนะ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจจังทำรายงานส่งครูได้แล้ว
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆเลยนะคะ พอดีต้องทำงานส่งครู
  กระทู้นี้ช่วยไว้ได้จริงๆ ><

  PS.  KyuMin : MinKyu Now and Forever ~
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ขอบคุณมากค่ะ หารูปแบบการเขียนบรรณานุกรมอยู่พอดีเลย : )
  PS.  'เวลา'ไม่เคยพูดอะไรกับเรา แต่มันให้อะไรเรา มากกว่า 'คำพูด'
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบพระคุนค่ะ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  57
  guest
  เเมวเป้าขั้นเทพ
  เเมวเป้าขั้นเทพ 61.19.148.149
  อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้คลับ  จากเเมวเป้าขั้นเทพ...
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใครเขียนการอ้างอิงถูกต้องบ้างช่วยยหน่อยน๊า

  A. Ozaki, S. Hara, T. Kusakawa, C. Miyajima, T. Nishino, N. Kitaoka,K. Itou, and K. Takeda, “In-car speech data collection along with various multimodal signals,” Proc. LREC 2008, May 2008.
  จากเว็บ http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/472_paper.pdf

  pantip club สืบค้นเมื่อ 12ธันวาคม 2554,
  http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2009/07/V8101173/V8101173.html [12 ธันวาคม 2554]

  ระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่พร้อมสัญญาณภาพ VDO เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมควบคุมการขับขี่รถบรรทุก. (2547). สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2554, จาก
  http://opac.lib.kmutt.ac.th/vufind/Record/1164423/Description#tabs

  3 อย่างนะคร่า ขอบคุนมากก
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วถ้าหนังสือที่เราจะอ้างอิงไม่มีชื่อผู้แต่งล่ะคะ...ต้องทำยังไง?
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก้อยังไม่เข้าใจอยู่ดี
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สาว่าไม่ค่อยเข้าจัยเอิ๊กๆๆๆ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่มีสาระเลย   ฉันฉลาดกว่าอีก  555  โม่    สุดยอด      
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้องแป๋มน่ารัก
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  64
  guest
  อินู๋ฉึกฉึก1/....
  อินู๋ฉึกฉึก1/.... 110.77.231.142
  พิชชี่1/..................ออร้อทุกนาที
  b-001]
  ดาม1/1................ไม่มีสาระเว็บนี้  เชย
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;ดีคับ&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆคับ สำหรับเรื่องนี โครงงานเสร็จจนได้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  67
  guest
  กมลรัตน์
  กมลรัตน์ 182.53.78.220
  ขอบคุณคร๊า
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  68
  guest
  อิสเตอร์แมรี่
  อิสเตอร์แมรี่ 101.109.198.248
  ขอบคุนจ้าาาาาาาาาาาา เราเรียนเรื่องนี้ม.5พอดี แต่กระทู้นี้นานแระเนอะ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีค่ะหาไม่เจอเลย
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บรรณานุกรรมน่าจะอยู่ด้วยนะ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รคมหาลัยก็ยังเรียน เรื่องน่าเบื่อที่สุดเลย แต่ก็ต้องเรียนเพราะม.บังคับ เฮ่อออ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  72
  guest
  นิภาภรณ์ ชาญสมร
  นิภาภรณ์ ชาญสมร 1.4.248.61
  เข้าใจแจ่มแจ้งเลยอะ
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จำไม่เคยได้  ทำที่ไรเปิดดูทุกที
  PS.  >>>>>>SUPER JUNIOR THE LAST MAN STANDING<<<<<<
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้  ขอบคุณคลาฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ  *O*
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆครับ
  PS.  จะเอาอะไรก่ะฉัน ก็เเค่ผู้ชาย ลั๊นล๊า ไปวันๆ เเต่อยากให้เธอรู้ว่า ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมน่ะ
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากได้ตัวอย่างให้เยอะกว่านี้ง่ะ
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เนื้อหาพอใช้ได้  พอดีครูให้มาหาอ่า กว่าจะหาเจออยากร้องไห้
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีมากครับ
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หาอย่างนี้มานานแล้ว ขอบคุณมากเลยคะ
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ความรู้
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  83
  guest
  สาวน้อยร้อยลีลา
  สาวน้อยร้อยลีลา 110.49.226.187
  ขอบคูณมากๆๆๆ น่ะคะ ช่วยได้มากเรยล่ะ พอดีว่าวิชาภาษาไทย ม.5
             คุณครูเค้ากำลังจะให้สอบเก็บคะเเนน เรื่อง การเขียนบรรณานุกรม อยู่พอดีเรยล่ะคะ
             555 เเล้วเราก้อมาค้นหาในเว็บเจอ
          
          
          
          
          
           ปล. จากเด็ก มอห้าทับสอง สายวิทย์-คณิต
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห้ย ดีดี มีสาระดีนะเนี้ยว๊าว
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พ่อเทอสิเยี่ยม
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เก่งเว่อร์รักเลย
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  kgkjnkdhlkmcnbgfhตกใจ
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าเป็นเว็บไซด์ ไม่มีชื่อผู้เเต่งละจะเขียนอย่างไรคับเศร้าจัง
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  89
  guest
  ยัยเจน ไบเล่
  ยัยเจน ไบเล่ 118.173.50.145
  คุณครูจะเอา บรรณานุกรมหนังสือ เรื่อ กรด-เบสในชีวิตประจำวัน
  ต้องทำไงอ่า ไม่เข้าใจเลยยยยยยยยยยยยยตกใจ
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  90
  guest
  กัน ครลที่ร๊ากเมิงจิง
  กัน ครลที่ร๊ากเมิงจิง 118.173.49.95
  อะไรหรอ ใช่งงเหมือนกัน
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หาเอาสิจ๋ะโกรธแล้วนะ
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านไม่เข้าใจเรยคร่าาาาา  
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชื่อ ผู้แต่งต้องเป็นชื่อเราหรือชื่อหนังสือค่ะ
 44. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้งานส่งแล้วค่ะตลกจัง
 45. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยม[bb-001
 46. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ
 47. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารักจังเลย ขอบคุณบอร์ดเด็กดีมากมากกค่ะ ว้าว
 48. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คิดเหมือนกันเยยเยี่ยม
 49. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อีตรอแหลตลกจัง
 50. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ งานเสร็จละครับ ขอบคุณกระทู้นี้มากเลยๆนะครับ โล่งล้าา 555. ยิ้มฟันขาว
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: