ข้อมูลคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
11

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ปัจจุบันคณะโบราณคดีมี  7 สาขาวิชาเอก มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี ผู้ที่จบการศึกษาจะได้ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต ตามสาขาวิชาต่อไปนี้

1. สาขาวิชาโบราณคดี  เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเรื่องราวมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของชุมชน ประชากร และวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น เนื้อหาของวิชาโบราณคดีที่มีการเรียนการสอนยังแบ่งออกได้เป็น 2 สาขา คือ โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงสมัยอดีตช่วงก่อนที่จะมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงสมัยอดีตช่วงมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  เป็นการศึกษาศิลปกรรมในอดีตที่มนุษยชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ทำความสังคมและมนุษย์ในอดีตผ่านทางศิลปะที่พวกเขาเหล่านั้นได้เหลือทิ้งไว้

3.  สาขาวิชามานุษวิยา  เป็นสาขาวิชาที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ระเบียบวิธีการวิจัยแนะคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่มีเป้าหมายผ่านการศึกษาและทำความเข้าใจสังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมมนุษย์เป็นหลัก รวมทั้งฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา

4. สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาษาไทย โดยวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยปัจจุบัน ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย  ศึกษาวรรณคดีไทยทั้งวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปัจจุบัน ศึกษาการอ่านจารึกเพื่อศึกษาอักษรที่ใช้ในจารึกและเอกสารโบราณ ตลอดจนข้อความในจารึกและเอกสารโบราณที่ใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังศึกษาการใช้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการพูดและเขียนในการสื่อความหมายทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

5. สาขาวิชาภาษาตะวันออก  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีสันสกฤต บาลีและเขมร อันเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดีไทยในระดับสูงต่อไป

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  โดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีศักยภาพในการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำรงชีวิตในสังคม และให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งในวรรณคดีและศิลปะ ตลอดจนปรัชญาแนวคิดอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก

7. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ให้สามารถภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ให้มีความรู้ทางวรรณคดีและอารยธรรมฝรั่งเศสอย่างดีพอที่จะไปประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งในส่วนราชการและเอกชน หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูง

นอกจากนี้นักศึกษายังมีสาขาวิชาโทอีก  4 สาขาวิชา จัดให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง ดังนี้

1. สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์

2. สาขาวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา

3. สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์

4. สาขาวิชาโทภาษาฮินดี

 

การประกอบอาชีพของบัณฑิต

            นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี จะไปประกอบอาชีพต่างๆทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหกิจ เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว  ซึ่งอาชีพที่ประกอบนั้นมีทั้งใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาโดยตรงและโดยทางอ้อม ตัวอย่างอาชีพที่บัณฑิตคณะโบราณคดีประกอบอาชีพ คือ

            1. นักโบราณคดี / ภัณฑารักษ์ ทำงานที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดี ซึ่งจะค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

2. ครู อาจารย์ ทั้งในส่วนของราชการและเอกชน

3. มัคคุเทศก์ บัณฑิตจากคณะโบราณคดีส่วนหนึ่งไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ

4. แอร์โฮสเตส/สจ๊วต ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

5. นักเขียน นักแปล บัณฑิตทุกสาขา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

 

ฯลฯ

 

Website : http//www.archae.su.ac.th


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 20:49 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
11
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เข้าค่ะ...เข้าแน่นอน
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าเหมือนกันอ่ะค่ะ
  คงน่าหนุกดี
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าอ่ะ
  แล้วเพื่อนๆได้คะแนนเท่าไหร่กันหรอ
  เราหกพันกว่าเองอ่ะ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราติดสอบตรงแล้วๆๆ

  ไอ เลิฟ เอส.ยู (ศิลปากร)
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนที่ไหรอ่าคะ
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ฮือๆๆๆๆ รักโบsu แต่ว่าความหวังช่างเลือนลาง แหง่ๆๆๆๆๆๆ

 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราติดสอบตรงแร้วเหมือนกานน เจอกานนักเพื่อน
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักคณะนี้มากๆ อยากเรียนที่สุดแต่ฝันสลายไปแล้ว
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  guest
  เด็กสายวิทย์
  เด็กสายวิทย์ 125.25.27.221
  จบ ม.6 ก็จะเข้าคณะนี้เหมือนกันครับ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าเหมือนกัน   แต่คงยากน่าดูเลย
  คงต้องอ่านหนังสือเยอะๆๆล่ะ
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนสายวิทย์เข้าเรียนต่อคณะโบราณคดีได้ไหมคะ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนคณะโบราณคดีเกรดเท่าไหล่ขึ้นคะ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนเหมือนกันอ่ะ แต่พ่อไม่อยากให้เรียนเลย ฮือๆอยากเรียนโคดๆ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เข้าคณะโบราณคดีเรียนสายวิทย์คณิตได้ไหมค่ะใครรู้ส่งข้อมูลให้หน่อยค่ะที่ โทร0849560628
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากจะเข้าคณะโบราณคดีมากต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้อยู่ม.4 สายศิลป์ ต้องใช้คะแนนเท่าไหร่เน้นวิชาดบ้างคะ
  กรุณาตอบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จบโบราณคดีหางานยากไหมคะ ??
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เธชเธงเธฑเธชเธ”เธตเธžเธตเนˆเน†

  เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เน€เธฃเธฒเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธก.5

  เน‚เธข เธญเธขเธฒเธเน€เธ‚เน‰เธฒ เน‚เธšเธฃเธฒเธ“เธ„เธ”เธต เธ—เธตเนˆ เธจเธดเธฅเธ›เธฒเธเธฃเธญเนˆเธฒ

  เธžเธตเนˆเน†เธ—เธตเนˆเธชเธญเธšเธ•เธฃเธ‡เน„เธ”เน‰  เธŠเนˆเธงเธขเนเธ™เธฐเธ™เธณเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ™เธฐ เธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธญเนˆเธฒเธ™เธญเธฐเน„เธฃเธ•เธฃเธ‡เน„เธซเธ™เธšเน‰เธฒเธ‡

  เธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธขเธฒเธเธกเธฒเธเธกเธฑเน‰เธข

  เน‚เธขเธญเธขเธฒเธเน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒเธเน€เธฅเธข

  เธขเธฑเธ‡เน„เธ‡เธžเธตเนˆเธเน‡ เนเธญเธ”เธกเธฒเธ™เธฐ เน€เธ”เน‹เธงเธฃเธฑเธšเน€เธฅเธข
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เกรดม.ปลายรายวิชา ภาษาไทย สังคม อังกฤษอ่ะ บางเทอมมันไม่ถึง2.5อ่ะ
  จะเข้าได้มั้ยอ่ะ ยากเรียนเพราะขึ้นม.6แล้วกลัวมันจะสายไป
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้ามากคับ

  ตอนนี้อยู่ ม.6แล้วคับ

  เตรียมสอบเข้าแระ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  guest
  นายอิทธิกร ทองแกมแก้ว
  นายอิทธิกร ทองแกมแก้ว 118.173.148.216
  อยากรุ้ว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ
  ตอนนี้อยู่ม.4 สายคณิต-อังกฤษ มีสิทธ์สอบได้ไหมครับ
  ผมชอบสาขาโบราณคดี-โบราณคดี
  PATควรจะเลือกอะไรดี107
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนนี้เราอยู่ ม.4 เราก็อยากเรียนคณะโบราณคดีเหมือนกัน เกรดเฉลี่ย4ภาคเรียนเราได้ 2.87 อ่ะ จะเข้าได้ไหมเนี่ย


  เด็ก ม.6 แผน ไทย - สังคม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์...
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราสมัครสอบรับตรงเรียบร้อยแล้ว แต่รอฟังคะแนนสอบgatอยู่
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วเราควรจะเตรียมตัวเข้าคณะนี้ยังไงคะ เพราะข้อมูลโดยทั่วไปมันหายากเหลือเกิน
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ -3-
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หนูจะต้องเข้าให้ได้!!!!  สู้ๆๆๆๆ   
  PS.  เป็นตัวของตัวเอง.. เสน่ห์ง่ายๆ ที่ดูดี!!!
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อีก3ปี สู้ตายยยยย โบราณที่รักกกกกกกก หึหึ รอก่อนนะ 555555
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้ามาดอ่ะคะ  ยิ่งรู้ว่าได่เป็นแอร์นี้  ชอบที่สุด
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ๆ ติดรอบแกทแพทแล้ว เหลือไปสัมพาด 12 นี้ กลัวจัง TT
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณสมบัติมีอะไรบ้างคะ เช่น เกรดเฉลี่ย คะแนน Get pet ????
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมจะเข้าคณะนี้ล่ะ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมก็อยากเข้าแต่เห็นเค้าบอกว่ารับน้อย แล้วผมจะติดมั้ยเนี่ย T^T
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เข้าโบราณ เอกโบราณ >< #โบราณที่รักของฉัน <3 รักเลย
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนแล้วจบมาเป็นครูที่มหาลัยได้มั้ยอะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: