บทความนี้โพสโดย
พี่ลาเต้
 
 
อ่านข้อมูลนี้ พร้อมความเห็นจากทางบ้านได้ที่
http://www.dek-d.com/content/view.php?id=12189

 

 

          สวัสดีครับ..เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม และ จุฬาฯวิชาการ 51 พร้อมแล้วที่จะประกาศผล 53 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาแบบบูรณาการ และความรู้รอบตัวภายในกิจกรรมจุฬาฯวิชาการ 51 กันแล้วครับ..ซึ่งมีรายชื่อทีมดังต่อไปนี้ครับ..

โรงเรียน

ชื่อ

สกุล

ชื่อ

สกุล

หมายเลขประจำทีม

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

ขวัญประภา

รัชตะนาวิน

สุดารัตน์

อาจน้อย

0127

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ธันยพร

เอี่ยมทอง

วรรณัน

ทวีรุจจนะ

0163

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

วรสิริ

เหลืองนาคทอง

อมรรัตน์

แก้วอนุสนธิ์

0042

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

พัทธ์ริดา

สุขสุศิลป์

ปวีณา

แสงแก้ว

0044

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พิชญ์สราญ

เวษฎาพันธุ์

จิดาภา

สาริกิจ

0019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พิมพ์ชนก

ศิริฉัตรชัยกุล

ณิชนันท์

ทิววัฒน์ปกรณ์

0065

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัชรศักดิ์

ชุติปัญญาภรณ์

ณฐพุฒิ

บุญวิสุทธิ์

0085

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หทัยรัตน์

สุขประเสริฐ

ชลิดา

ผู้บังเกิดผล

0103

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อริสา

วิวัฒน์สมวงศ์

นพณัฐ

ชาครานนท์

0128

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เจตน์

หาญนุสสรณ์

จิรนันท์

พลับประสิทธิ์

0132

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วรรณวราง

คล่องดี

วันทนี

เอี่ยมสงคราม

0140

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภัทรา

จีนาภักดิ์

พณิช

พจน์จลองศิลป์

0141

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ธีรภัทร

วงศ์ศิริวรรณ

ภาณุมาศ

ใจทหาร

0024

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ชลนิมิตร

เอกสัมพันธภาพ

อาทิตยา

คงไข่ศรี

0036

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

จรัสนภา

สุรินทร์เลิศ

จตุพร

ปกรณ์รัตน์

0076

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ชนาทร

ใช้ริ้วเจริญ

ปัญจพร

ประสงค์กิจ

0131

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ณัฐณิชา

เพชรศรี

เมษวี

คุณากร

0139

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ธนพัฒน์

ทองมา

ธีรวัฒน์

จันทวัชรากร

0040

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

อัญเชิญ

สาลีสาย

ศดานันท์

บุญเสาวภาคย์

0017

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ราชภัฏพระนคร

ทศวรรษ

เปรมกมล

ณัฐนีย์

เดชณรงค์

0045

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ราชภัฏพระนคร

พงศกรณ์

ไชยสุรินทร์

ธิดา

มาลัยศรี

0046

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ราชภัฏพระนคร

ณิชมล

สุทธิทศธรรม

เอมอร

หอมจันทร์

0047

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จงคัง

หวง

บุญรัตน์

วิธานธำรง

0015

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

พัทธมน

บุญมี

ทิพย์รัตน์

ธวัชภักดี

0028

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ทวีพร

ไกวลักษณวรา

วริศา

มณีธวัช

0083

โรงเรียนลาซาล

ศักดิ์ชาย

อภิชนพงศา

อิสรา

เตชะกิจวโรรส

0108

โรงเรียนวัดราชบพิธ

วิทยา

ธนวงศ์จินดา

ธีรินต์

แจ้งสว่าง

0039

โรงเรียนสตรีวิทยา

จิตติ

ศักดิ์สรรติสุข

ลัลน์รตา

เสาวภา

0117

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภรทิพย์

ปักษีเลิศ

อมรทิพย์

จริยคุณ

0064

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ศุภโชค

อจลเสรีวงศ์

ณัฐจักขณ์

อ่อนละเอียด

0002

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ณัฐชาศรณ์

ภูแสวงศักดิ์กุล

ศรัณย์

ไพศาลศรีสมสุข

0003

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ภากร

ชวาลไพบูลย์

ศุภวิชญ์

เกียรติศักดิ์โสภณ

0004

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สหพล

หังสพฤกษ์

กฤติน

อรเวชดิลก

0005

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ฐิติพงศ์

ลิ้มประเสริฐ

มณฑ์ปรา

หาญผดุงกิจ

0006

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ฐากูร

ชัยศรีสุข

ศรัทธปัญ

สถิตย์รัตนชีวิน

0007

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญา

วิจิตรวรวงศ์

เวทัส

ศฤงฆารสกล

0009

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วินธวัช

วิชัยศร

ธนกฤต

มังคละไพบูลย์

0011

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ศวิษฐ์

ฉัตรไมตรี

อัครวินท์

ภูรพีระวงษ์

0012

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ธนิสร์

อภิวัฒนเดช

ณัฐพงษ์

วัชรเสมากุล

0013

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ทายาท

ก่อศรีเจริญพันธ์

ศักดิธัช

เสาวภา

0014

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชณัญญา

วงศ์โสภา

เจด

ทรัพย์อัประไมย

0135

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วริศรา

ศิวายพราหมณ์

ณัฐณิชา

เจนกิจณรงค์

0136

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

กฤษกร

เลิศสิทธิชัย

ชนกนันท์

ปิ่นตบแต่ง

0138

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วสิษฐา

ญาณสุคนธ์

กุนที

วงศ์ศิริทัศนคติ

0001

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

สุดารัตน์

ปิยะประพันธ์

รัตนาพร

ปานพรม

0021

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณพร

ตรืสุคนธ์

บุลภรณ์

เชี่ยวธาดา

0050

โรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์

สิริลักษณ์

เอี่ยมบุณฑริก

อลิสา

ศรีสัมฤทธิ์

0033

โรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์

พัชรพร

ศิริเจริญไทย

ชลิตา

พนาวิวัฒน์

0035

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

คุณัชญ์

ธาราอริยกุล

กวิน

เจริญยงค์

0010

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ไกรสร

อาษาทอง

ศศิธร

ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

0145

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ธนารักษ์

ทองสุข

พงศ์ภัค

ยิ้มงาม

0146

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ภาคภูมิ

อินทรประดิษฐ์

คมชาญ

สว่างแจ้ง

0147

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ยุวรัตน์

รวยทรัพย์

ธัญญารัตน์

เหลืองศิริธัญญะ

0164

          สำหรับน้องๆ หรือโรงเรียนไหนที่มีรายชื่อตามที่ประกาศนี้ก็สามารถโทรไปยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 080-213-7244 ครับ ภายในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ก่อน 6 โมงเย็นครับ หากทีมไหนไม่ยืนยันสิทธิ์ ทางคณะกรรมก็จะทำการตัดสิทธิ์ เพื่อให้สิทธิ์แก่ทีมสำรองตามรายชื่อต่อไปนี้ครับ..

ลำดับสิทธิ์

โรงเรียน

ชื่อ

สกุล

ชื่อ

สกุล

หมายเลขประจำทีม

1

โรงเรียนลาซาล

อัญชนา

วิรุฬห์ชัยโชติ

วิยะดา

โกเมนกุล

0107

2

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ลภัทรดา

สมานรัตน์

รินรดา

อารีพงษ์

0099

3

โรงเรียนซานตาครู้สคอนแวนท์

ธิดา

เลิศรวมพร

อภิสรา

จันทร์เทพ

0038

4

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ปรางทิพย์

มารีรักษ์

กนกวรรณ

โพธิ์พุฒรักษ์

0043

5

โรงเรียนลาซาล

อัศวเทพ

เริงสำราญ

หมื่นภู

รัตนประทุม

0104

6

โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี

น้ำฝน

แซ่จัง

หทัยชนก

เจนจัดการ

0081

7

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ณัฐวดี

พุกพิบูลย์

เบญจภรณ์

ตันติพิเชียรกุล

0096

8

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ชลลดา

สาคร

วรนุช

เกตุศรีเมฆ

0165

9

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สิรวิชญ์

กุลนานันท์

ปฐมวิทย์

ทวีศักดิ์ทรัพย์

0068

10

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

เมทินี

คุ้มเพื่อน

ชยุดา

ชั้นแสงทอง

0041

          เห็นรายชื่อกันแล้ว น้องๆคนไหนรู้จัก หรือเรียนอยู่ที่โรงเรียนตามที่ประกาศมา ก็อย่าลืมประกาศข่าวให้เพื่อนๆ และอาจารย์ได้รู้ด้วยนะครับ..จะได้ไม่เสียสิทธิ์ครับ..ซึ่งก่อนอื่นๆต้องขอยกนิ้วให้น้องๆคนเก่งกลุ่มนี้ด้วยนะครับ เก่งมากๆเลย..เอาเป็นว่าในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พี่ลาเต้ จะส่งแรงกาย แรงใจไปเชียร์นะครับ เชียร์น้องๆทุกโรงเรียนเลย..สู้ๆๆๆ

 

อ่านบทความสนุกๆอีกเพียบที่ Dek-D.com

โปรดทราบ
ข้อมูลที่พิมพ์มานี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บ Dek-D.com ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการแต่งขึ้นมาใหม่ หรือเกิดจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์เจ้าของข้อมูล โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง