บทความนี้โพสโดย
พี่เป้
 
 
อ่านข้อมูลนี้ พร้อมความเห็นจากทางบ้านได้ที่
http://www.dek-d.com/content/view.php?id=16524

 

 

   คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
                                ข้อมูลคณะในฝัน

 

     ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์จำนวนมาก ได้แก่
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    มหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
    นอกจากนี้ยังมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เด็กดีดอทคอม :: คณะครุศาสตร์เปิดสอนสาขาใดบ้าง ? ; tags: อาจารย์, เรียนครู, ครู, เกษตรสาสตร์, มศว, จุฬาฯ, ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์

 

 

 

เด็กดีดอทคอม :: คณะครุศาสตร์เปิดสอนสาขาใดบ้าง ? ; tags: อาจารย์, เรียนครู, ครู, เกษตรสาสตร์, มศว, จุฬาฯ, ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์

 โดยสาขาที่เปิดสอนนั้น มีจำนวนมาก อาทิ
    - สาขาการสอนวิชาต่างๆ เช่น คณิต วิทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ จีน ฝรั่งเศส ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา แนะแนว
    - สาขาการสอนในระดับชั้นต่างๆ เช่น ปฐมวัย มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ อุดมศึกษา
    - สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
    - สาขาการบริหารการศึกษา
    - สาขาการวัดผลการศึกษา
    - สาขาธุรกิจการศึกษา
    เป็นต้น

    ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหรรม จะสอนเนื้อหาของครุศาสตร์รวมกับวิศวกรรม เช่น วิศวะกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

เด็กดีดอทคอม :: คณะครุศาสตร์เปิดสอนสาขาใดบ้าง ? ; tags: อาจารย์, เรียนครู, ครู, เกษตรสาสตร์, มศว, จุฬาฯ, ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์

อ่านบทความสนุกๆอีกเพียบที่ Dek-D.com

โปรดทราบ
ข้อมูลที่พิมพ์มานี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บ Dek-D.com ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการแต่งขึ้นมาใหม่ หรือเกิดจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์เจ้าของข้อมูล โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง