บทความนี้โพสโดย
พี่ปอน
 
 
อ่านข้อมูลนี้ พร้อมความเห็นจากทางบ้านได้ที่
http://www.dek-d.com/content/view.php?id=3470

 

   สวัสดีจ๊ะ น้องๆ ชาวDek-D ทุกคน เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับคอลัมน์
  Hot Tutor โดยคราวนี้ พี่ผึ้งจะพาน้องๆ ไปทำความรู้จัก ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
  อาจารย์สอนชีววิทยาชื่อดัง แห่งศูนย์วิทยาการวิทย์-คณิต GSC ย่านสยามสแควร์กันจ๊ะ
  โดยสถาบันแห่งนี้เขามีประสบการณ์การสอนแน่นปึก และได้รับความนิยมอย่างมาก
  จากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
  มาแล้วคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา งั้นตามพี่ผึ้งมาเลยดีกว่าจ๊ะ
 
  พี่ผึ้ง : เริ่มแรก ขอเชิญอาจารย์สมานช่วยแนะนำตัวหน่อยคะ
  อ.สมาน : ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมาน แก้วไวยุทธ
  การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาชีววิทยา มศว. ประสานมิตร
  ปริญญาโท วท.ม. สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก วท.ต. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประวัติการสอน
 
  2522 – 2524 โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  2524 – 2542 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  2542 – ปัจจุบันภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยากร
  - รายการเวทีคนเก่ง ทาง TITV ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน
  - สถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา (ETV) 2549 ถึงปัจจุบัน
  - บรรยาย Brand summer camp ตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
  - เป็นวิทยากรอบรมครูชีววิทยาระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ
  - เป็นกรรมการออกข้อสอบการแข่งขันชีววิทยาระดับมัธยมปลายของหลายสถาบัน
  - อาจารย์พิเศษประจำโรงเรียนจิตลดา ปี 2548 ถึงปัจจุบัน
  - อาจารย์พิเศษโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, หอวัง ,สวนกุหลาบวิทยาลัย,สตรีวิทยา2ฯลฯ
 
  พี่ผึ้ง : ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาการวิทย์-คณิต GSC มีที่มาอย่างไรคะ
  อ.สมาน : GSC มาจากชื่อเต็ม Great Science Center เนื่องจากอาจารย์ผู้ก่อตั้ง
  มี 5 คน และทุก ๆ คน เป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ซึ่งการสอนที่ GSC จะเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยGSC ปัจจุบันมีทั้งหมด 3
  สาขา คือ สาขาสยามสแควร์บนโรงหนังสยาม สาขาสยามสแควร์หน้าโรงแรมNovotel
  เปิดมาตั้งแต่ปี 2536 และสาขาเซนจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า ตั้งแต่ปี 2548
 
 
  พี่ผึ้ง : ในอนาคต GSC จะมีการเปิดสาขาอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ
  อ.สมาน : ในอนาคต เดือนมีนาคม 2551 จะเปิดเพิ่มที่ อาคารวรรณสรณ์
  สี่แยกพญาไท โดยจะเน้น วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 เป็นหลัก และ
  เปิดสอน ระดับ ป.5- ป.6 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายของนักเรียน และจะมี
  การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังคงเน้น
  การสอนสดเป็นหลักครับ
 
  พี่ผึ้ง : ปัจจุบัน GSC เปิดสอนทั้งหมดกี่วิชา อะไรบ้างคะ
  อ.สมาน : ที่ GSC ปัจจุบัน สอนเป็นคอร์สได้แก่
  - คอร์ส ม. 1 เป็นคอร์สที่เรียนรวมทุกวิชาทั้งวิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ สังคมศึกษา
  - คอร์ส ม. 2 เป็นคอร์สที่เรียนรวมทุกวิชาทั้งวิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ สังคมศึกษา
  - คอร์ส ม. 3 เป็นคอร์สที่เรียนรวมทุกวิชาทั้งวิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ สังคมศึกษา
  - คอร์ส กวดเข้าเตรียมอุดมศึกษา
  - คอร์สกวดเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ (เจ้าแรกที่เปิดสอน)
  - คอร์ส ม.ปลายรายวิชา

  ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ
 
  พี่ผึ้ง : แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้อาจารย์เลือกมาสอนวิชาชีววิทยา
 
   อ.สมาน : เนื่องจากครูชอบสอนหนังสือและชอบวิชาชีววิทยาเพราะเกี่ยวข้องกับทั้ง
  ตัวเรา สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และยังประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
  เกษตรกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของตัวเราทั้งสิ้น
 
  พี่ผึ้ง : ในความเห็นของอาจารย์วิชาชีววิทยามีอิทธิพลต่อนักเรียนในยุคปัจจุบันอย่างไร
  อ.สมาน : ทางตรง ชีววิทยาเป็นวิชาบังคับสอบ A-NET ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
  ไม่ว่าจะเข้าคณะแพทย์ เภสัชฯ ทันตแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือแม้กระทั่ง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องสอบวิชานี้ทั้งสิ้นทางอ้อม ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ไม่ว่าในเรื่องอาหาร การรู้จักป้องกันโรค การดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต
  รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ หรือแม้กระทั่งรู้ถึงปัญหาของโลกปัจจุบัน
  คือ Greenhouse Effect
 
  พี่ผึ้ง : แนวทางการสอนของอาจารย์เป็นอย่างไรคะ
  อ.สมาน : เริ่มต้นด้วยการสรุปเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญๆ ด้วยการนำเสนอเป็นข้อสรุป
  แผนภูมิ และจุดที่ต้องเน้นเด่นๆ โดยใช้ power point และการสอนสดประกอบการสอน
  และหลังจากจบแต่ละจุดเน้นจะมีการฝึกทักษะวิชาการโดยการทำโจทย์ตลอดทุก ๆ
  ระยะ โดยมีทั้งโจทย์แนว A-NET ชีววิทยาโอลิมปิก การสอบตรง รวมทั้งเปิดโอกาส
  ให้ถามเนื้อหาที่นักเรียนสงสัยหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนตลอดเวลา
 
   
 
  พี่ผึ้ง : เคล็ดลับหรือเทคนิคการเรียนชีววิทยาให้ได้ผลดี
  อ.สมาน : - ต้องขยันและอดทนในการอ่านและการทำความเข้าใจกับเนื้อหาวิชา
  - เข้าใจความหมายของรากศัพท์เทคนิค เพื่อการเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่
  หรือความสำคัญกับสิ่งนั้นๆ
  - สรุปเนื้อหาหลักเป็นแผนภูมิย่อ เพื่อช่วยในการจดจำได้ง่ายขึ้น
  - ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์และวิเคราะห์คำตอบอย่างมีเหตุมีผล
 

  พี่ผึ้ง  :  การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นระบบ Admission
  มีผลกระทบต่ออาจารย์และนักเรียนหรือไม่อย่างไร
  อ.สมาน  : มีผลอย่างมาก  เช่น  การมีจำนวนข้อสอบและเวลาสอบน้อยลง  ทำให้
  นักเรียนไม่ทุ่มเทในการเรียนและการที่ข้อสอบมีจำนวนน้อยจึงไม่ครอบคลุมเนื้อหา
  และไม่สามารถใช้เป็นเครื่องวัดความรอบรู้ของบุคคลได้ถูกต้องแม่นยำ เป็นสเกล
  วัดอย่างหยาบๆ  และเครื่องวัดในโรงเรียนก็ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกัน  ถ้าเอาเกรด
  จากที่โรงเรียนมากๆ  ระบบเกรดในปัจจุบันก็ค่อนข้างปล่อยมาก  แม้แต่โรงเรียนชั้นนำ
  ก็ตามมีการปล่อยเกรดมาก เพื่อให้นักเรียนได้เกรดเยอะๆ และไปสอนเอาอีกนิดหน่อย
  ทำให้เด็กไม่ได้ใส่ใจที่จะไปสอบอย่างจริงจังครับ
 และไม่สามารถสร้างความเชื่อถือ
  ของข้อสอบได้  ซึ่งก็จะเห็นว่าหลายแห่งเขาก็จะไม่เอาคะแนนที่ได้จากโรงเรียน
  เช่นสมาคมแพทย์ เป็นต้น เพื่อความเป็นธรรมกับทุกๆ คน

 

  พี่ผึ้ง : การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นระบบ Admission
  มีผลกระทบต่ออาจารย์และนักเรียนหรือไม่ อย่างไร
  อ.สมาน : มีผลอย่างมาก เช่น การมีจำนวนข้อสอบและเวลาสอบน้อยลง ทำให้นักเรียน
  ไม่ทุ่มเทในการเรียนและการที่ข้อสอบมีจำนวนน้อยจึงไม่ครอบคลุมเนื้อหา และไม่   สามารถใช้เป็นเครื่องวัดความรอบรู้ของบุคคลได้ถูกต้องแม่นยำ เป็นสเกลวัดอย่าง
  หยาบๆ และเครื่องวัดในโรงเรียนก็ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกัน ถ้าเอาเกรดจากที่โรงเรียน
  มากๆ ระบบเกรดในปัจจุบันก็ค่อนข้างปล่อยมาก แม้แต่โรงเรียนชั้นนำก็ตามมีการ
  ปล่อยเกรดมาก เพื่อให้นักเรียนได้เกรดเยอะๆ และไปสอนเอาอีกนิดหน่อย ทำให้
  เด็กไม่ได้ใส่ใจที่จะไปสอบอย่างจริงจังครับและไม่สามารถสร้างความเชื่อถือของ
  ข้อสอบได้ ซึ่งก็จะเห็นว่าหลายแห่งเขาก็จะไม่เอาคะแนนที่ได้จากโรงเรียน เช่น
  สมาคมแพทย์ เป็นต้น เพื่อความเป็นธรรมกับทุกๆ คน

 
  พี่ผึ้ง : แนวโน้มข้อสอบ Admission ในวิชาชีววิทยามีทิศทางอย่างไร
  และเน้นที่เนื้อหาส่วนไหน
  อ.สมาน : ข้อสอบเป็นเชิงวิเคราะห์มากขึ้นและมีรูปแบบเป็นทักษะกระบวนการคิด
  โดยมีเนื้อหาเป็นพื้นฐานช่วยในการตอบ และเนื้อหาจะเน้นด้านพันธุศาสตร์
  สรีระวิทยามนุษย์ และนิเวศวิทยา
 
  พี่ผึ้ง : อาจารย์มีโครงการตอบแทนสังคมรูปแบบอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
  อ.สมาน : - เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ Brand Summer Clamp ตั้งแต่เริ่มโครงการ
  จนถึงปัจจุบัน บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ Nation และ มาม่า ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศมาเป็นปีที่ 3
  แล้ว โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นการบริการนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลช่วยให้
  พวกเขา รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง
  -เป็นวิทยากรรายการเวทีคนเก่งทาง ITVโดยนำรายได้บริจาคให้องค์กรการกุศลทั้งหมด
  - เป็นวิทยากรบรรยายชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. และเป็นกรรมการการแข่งขันชีววิทยา
  โอลิมปิก สอวน. ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน
  - เป็นผู้บรรยายความรู้มุ่งสู่เอนทรานซ์ของ Nation ผ่านทางสถานีวิทยุ 101.5 MHz   ในช่วงปี 2543-2546
 
  พี่ผึ้ง : ความภาคภูมิใจและความประทับใจของอาจารย์สมานที่อยากเล่า
  ให้น้องๆ ชาวเด็กดีได้ฟังกัน
  อ.สมาน : - ได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนและศึกษาวิจัยมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
  สอนของทุกระดับการศึกษาทั้งมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
  รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยขั้นสูง
  -เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่
  พระองค์ท่านรับเข้าเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียนชั้น ม. 6 ประจำโรงเรียนจิตรลดา
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
  -เป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา สมัยเป็นอาจารย
์  ประจำที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  -เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “สมบัติเชิงโครมาโทรกราฟีของ
  ไคตินจากเปลือกกุ้งก้ามกราม” ที่ชนะเลิศระดับประเทศและสมาคมวิทยาศาสตร์
  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเลือกให้ไปแสดงผลงานในงาน
  วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศแคนนาดา สมัยเป็นอาจารย์ที่ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

  -นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนดีมาก ไม่เคยก่อปัญหาใดๆ
  ไม่เคยหลับในชั้นเรียน และส่วนมากจะสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ใน
  สถาบันชั้นนำของประเทศ และคณะระดับ Top Ten ซึ่งเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษา
 
  ก็จะรีบเข้ามาเคารพ ทักทายครูอย่างมีความสุข ทำให้ทุ่มเทกับการสอนเต็มที่ครับ
  -เวลาครูไปทำธุระหรือปรากฏตัว ณ ที่ใด ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ ก็จะมี
  ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง และคนทั่วไปมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอๆ และได้รับ
  การให้เกียรติอย่างสูง จากทุกๆ สังคมที่ได้ไปสัมผัสครับ ไม่ใช่แค่กวดวิชาหรือสอนกัน
  เท่านั้น แต่มันมีความผูกผันทางใจ ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้ครับ

 
  พี่ผึ้ง : เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นกับอาจารย์
  และเด็ก ๆ ที่มาเรียน

  อ.สมาน : มีเยอะเลยครับ เช่น นักเรียนบางคนอาจมีมุขอะไรขึ้นมา เราก็แบบว่า
  สนุกสนานกัน เอามุขเขามาเสริมต่อให้ดูขำขึ้น หรือบางคนขำมากจนตกเก้าอี้ไปเลย
  เพื่อนขำกันมากก็มีเหมือนกันครับ คือจะพยายามสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
  ให้สนุกสนาน แต่ก็ไม่ใช่เอาสนุกนอกเนื้อหา แต่จะเป็นการนำเนื้อหาตรงนั้นขึ้นมา
  เป็นมุข ให้ทันสมัยที่เด็กรุ่นนี้รับได้ครับ เ
ช่น มีใครเข้าใจเนื้อหาไหม ไม่เข้าใจโทษใคร
  นักเรียนบอกโทษอาจารย์ เราบอกว่าโทษครูไม่ได้ ต้องไปโทษแก๊สโซฮอล์ เป็นมุข
  แบบทีวีเด็กเขาก็เข้าใจกันหมด ก็ฮ่ากันออกมาว่าอาจารย์คิดได้ไง หรือมีเรื่องอะไร
 
  ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก็จะนำขึ้นมาพูด เช่น บังเอิญสอนเกี่ยวกับปลิงดูดเลือด และ
  นสพ.ไทยรัฐพาดหัวว่า ปลิงเข้าช่องคลอกนางประนอม ก็ยกตัวอย่างขึ้นมา ให้ความรู้
  ว่าเป็นเพราะอย่างนี้นะ เป็นต้น
 
  พี่ผึ้ง : อ.สมานอยากฝากอะไรถึงน้องๆ ชาวDek-D คะ
  อ.สมาน : ฝากว่า การเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เป็นเบื้องต้นของการ
  ดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เพราะสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆ
  ถ้าเรามีความรู้มีความอดทน เราจะอยู่องค์กรไหนทุกที่ก็ยินดีต้อนรับแน่นอน

  แต่อย่ามีความรู้แต่ไม่อดทน ไม่ทำงานด้วยความเสียสละอันนี้ก็ไม่ดี คือนอกจาก
  มีความรู้แล้ว ต้องมีความอดทน ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อองค์กร เห็นประโยชน์
  ต่อส่วนรวมมากกว่าตัวเราเอง และช่วยเหลือคนอื่นด้วย อยากให้เป็นผู้ให้มากกว่า
  เป็นผู้รับ ไม่ต้องไปคิดว่าจะได้อะไรตอบแทนมา เพราะมันจะคืนกลับมาเองครับ
         น้องฝ้าย และ น้องออม จากโรงเรียนสายปัญญา

      หนูชอบเรียนกับอาจารย์ เพราะไม่เครียด ได้ความรู้เยอะ และได้อะไรอีกหลาย
      อย่าง เช่น ตอนเรียนกับอ.สมานมีสอนศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย เราต้องจดตาม
      ตลอดเพราะไม่มีในชีท ทำให้เรารู้ศัพท์ สามารถสะกดได้ ซึ่งช่วยให้หนูทำ
      ข้อสอบได้ เพราะข้อสอบที่โรงเรียนจะให้เขียนตอบและมีภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
      และอ.สมานยังมีให้วาดรูปประกอบด้วย ซึ่งก็เหมือนกับในมหาวิทยาลัย
      ทำให้เราได้เรียนรู้และฝึกฝนไปในตัว ตอนไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะได้จด
      ทันค่ะ ส่วนเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยในคลาสก็ตลก สนุก บ้าบอดีค่ะ ทำให้หนู
      สนุกไปด้วย

 

              น้องเจมส์ จากโรงเรียนวัดราชบพิธ

        ผมชอบเรียนกับอ.สมาน เพราะสอนสนุกครับ เรียนแล้วเข้าใจ และสามารถ
        นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมุขตลกของอาจารย์ทำให้ผมไม่เครียด เรียน
        แล้วไม่เบื่อ เช่น ใครตอบก่อนจะได้ตอบก่อน และ อาจารย์ถามว่าใครไม่เข้าใจ
        บ้างครับ ให้ยกมือขึ้นอาจารย์จะได้สมเพชถูกคน เป็นต้น ผมก็ฮ่าตลอด และผม
        คิดว่า อ.สมาน เหมือน โดเรมอน คือเหมือนอาจารย์มีกระเป๋าหน้าท้องควักอะไร
        ออกมาก็ได้ทุกอย่าง เช่น ควักความรู้ก็ได้ ควักมุขออกมาให้ตลกกันก็ได้
       คืออาจารย์เขาเก่งมาก จำได้หมดทุกอย่างเลยครับ
 


        น้องพี จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน


    ปกติผมชอบเรียนชีวะอยู่แล้ว กะว่าโตขึ้นจะเรียนทางด้านนี้ครับ ที่เลือกมาเรียน
    กับอ.สมาน เพราะอาจารย์สอนเป็นกันเองมากเลยครับ ซึ่งเวลาสอนก็จะมีทั้ง
    เนื้อหาสาระ และเรื่องในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นมาประยุกต์กับเนื้อหาที่สอน ทำ
    ให้ผมเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเวลาเรียนอาจารย์ก็จะหยอดมุข เช่น ถ้าใคร
    ตอบไม่ได้ เดี๋ยวครูจะเชิญเธอไปออกรายการพบมนุษย์ คือมุขของอาจารย์จะ
    เปลี่ยนไปทุกๆ สัปดาห์ มีไม่ซ้ำกันเลยครับ


 
เมาท์เท่ๆกับ อาจารย์สมาน
  คำพูดติดปาก   เข้าใจเป๊า
  มุขเด็ดประจำตัว   ไม่ต้องเกรงใจครูคิดซะว่า ครูคือพี่ชายคนหนึ่ง เพราะอายุเราก็ต่างกันไม่กี่ปีแล้ว
  วิธีแก้เผ็ดเด็กกวน   จะเรียกตอบคำถามยากๆ
  มุมสวยหล่อของอาจารย์   เวลายิ้ม
  เสื้อผ้าตัวเก่ง   ยีนอาร์มานี และ T-Shirt สีเข้มๆ
  ของที่พกติดตัวเป็น
  ประจำ
  นาฬิกา พระสมเด็จจิตรลดา แหวนประดับโอปอล-บุษราคัม โทรศัพท์มือถือ
  และบัตรเครดิต
  นิสัยแบบนี้ใช่เลย   จริงใจ ซื่อสัตย์ กตัญญู เมตตา และเป็นผู้ให้
  คติประจำใจ   ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
  เครื่องลางนำโชค   พระห้อยคอ และการทำความดี

อ่านบทความสนุกๆอีกเพียบที่ Dek-D.com

โปรดทราบ
ข้อมูลที่พิมพ์มานี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บ Dek-D.com ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการแต่งขึ้นมาใหม่ หรือเกิดจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์เจ้าของข้อมูล โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง