บทความนี้โพสโดย
พี่ลาเต้
 
 
อ่านข้อมูลนี้ พร้อมความเห็นจากทางบ้านได้ที่
http://www.dek-d.com/content/view.php?id=4424

 

สวัสดีครับ...พี่ลาเต้ มาตามสัญญาเช่นเคยครับ...เดี๋ยวนี้เวลาเดินทางไปไหนมาไหน...รู้สึกว่าถนนสายต่างๆนี้จะโล่ง...สบายหายห่วงเลยนะครับ....ยิ่งแถวบ้าน พี่ลาเต้ หละก็ไม่ต้องพูดถึง...บางสายนั้นโล่งจนเงียบน่ากลัวเลยหละครับ....คิดไปคิดมา...สาเหตุที่ถนนโล่ง รถไม่ติด ก็น่าจะเป็นเพราะ โรงเรียนของน้องๆทั้งหลายต่างปิดเทอมแล้วนั่นเอง.....อิอิ....

 

            แต่ถึงจะอยู่ในช่วงปิดเทอม...พี่ลาเต้ ก็สังเกตเห็นน้องๆต่างออกมาเรียนพิเศษกันเยอะเลยหนะครับ....แหม...เห็นความตั้งใจ ความอดทนสู้ ของน้องๆแต่ละคนแล้ว...พี่ลาเต้ ขอคาราวะยกย่องเลยหละครับ....ยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผม....ส่วนวันนี้ พี่ลาเต้ ก็ไม่ลืมที่สัญญากันไว้ที่จะนำแนวข้อสอบ O-NET ของวิชาสังคม ศาสนา และวัมนธรรม มาให้ดูกันครับ

 

แนวข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะเป็นออกเป็นสาระวิชาดังนี้ครับ

 

สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส 1.1: เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

มาตรฐาน ส 1.2: ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐาน ส 1.3: ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส 2.1: ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส 2.2: เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่นศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

สาระที่ 3: เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1: เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเศรษฐกิจอย่าง

พอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส 3.2: เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

 

สาระที่ 4: ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1: เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส 4.2: เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส 4.3: เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

 

สาระที่ 5: ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.1: เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส 5.2: เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตสำนึก อนุรักษ์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

            น้องๆครับ...นับจากวันนี้ก็คงเหลือเวลาอีกไม่ถึง 10 วันนะครับ....น้องๆ ม.6 ที่สมัครสอบวิชาเฉพาะไว้....ก็คงจะได้เวลาลงสนามสอบซะที....เป็นยังไงกันบ้างครับ....พร้อมหรือเปล่าเอ่ย...นอกจากจะเน้นเรื่องเนื้อหาวิชาที่สอบแล้ว...เรื่องข้อมูล กำหนดการสอบ สถานที่สอบก็สำคัญนะครับ...และที่สำคัญสุดๆของการสอบวิชาเฉพาะนั่นก็คือ อุปกรณ์การสอบ...ซึ่งบางวิชาต้องเตรียมไปเองนะครับ...ลองตรวจสอบให้ดีนะ..จะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาแถวสนามสอบ...ซึ่งจะเสียเวลามากๆเลย....

 

            ระหว่างการเตรียมตัวสอบนั้น...น้องๆคนไหน....อยากจะได้ พี่ชาย ที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งบางครั้งคุยด้วยแล้วอาจจะไม่ได้สาระเท่าไหร่...555...ก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะครับ...จะเป็นรูปแบบอีเมล์ หรือ Msn ก็ได้...โดยสามารถเข้ามาได้ที่ latae@dek-d.com ครับ.....พี่ลาเต้ ยินดีต้อนรับทุกคนครับ...

 

อ่านบทความสนุกๆอีกเพียบที่ Dek-D.com

โปรดทราบ
ข้อมูลที่พิมพ์มานี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บ Dek-D.com ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการแต่งขึ้นมาใหม่ หรือเกิดจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์เจ้าของข้อมูล โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง