ความคิดเห็น

46

จำนวนแชร์
1,151
     มาแล้วจ้า อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ทั้วประเทศ ที่พี่แนนรีบนำมาบอกชาว Dek-D.com กันโดยเฉพาะ สำหรับวันนี้ มีข่าวรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อโรงเรียนในเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่มีประกาศรับมาแล้วทั้ง ม.1 และ ม.4 ค่ะ

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประกาศการรับนักเรียนรับสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ


กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)
 
พื้นที่บริการของโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแต่ละโรงเรียน  ดังนี้

     1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

     2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และกระบี่

     3.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง

     4.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  สิงห์บุรี และอ่างทอง

     5.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน        

     6.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

     7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ รับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานีนครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร และอุดรธานี

     8.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  และขอนแก่น

     9.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว


กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)
 
     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 โรง ยกเว้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติ
1. รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20
2.  รับนักเรียนโควตาทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ 25
3. รับนักเรียนในพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
4. รับนักเรียนสอบคัดเลือก ร้อยละ 45

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องปกติ
     รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี  เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแลแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับนักเรียนสอบคัดเลือก

     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร รับนักเรียนจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบุตรข้าราชบริพาร บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม บุตรทหารที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน และบุตรตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน ร้อยละ 30
     2. ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
     3. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 45
     4. ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง


กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)
 
คุณสมบัติของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ำกว่า 2.50

     3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะนักเรียนใหม่ที่จะมีการสอบคัดเลือก)

     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)

กำหนดวันและเวลา

รับสมัคร  

วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 8.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

ประกาศผล  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

รายงานตัว  

ภายในวันที่  9  มีนาคม 2557  เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัว  

ภายในวันที่ 10  เมษายน เวลา 9.00-16.30 น.

     จำนวนรับของแต่ละโรงเรียน และรายละเอียดต่าง ๆ น้อง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.obec.go.th ค่ะ

     สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเครือกาญนาภิเษกวิทยาลัย ลองตรวจสอบจังหวัด และรายละเอียดการรับให้สมัครให้ดีนะคะ หากผ่านตามคุณสมบัติก็รีบสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้

     ส่วนโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร ม.1 ม.4 ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ ,โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย,โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ฯลฯ พี่แนนจะทะยอยนำข่าวอัพเดทให้น้องๆ ติดตามกันเรื่อยๆ นะคะ ติดตามกันได้เลย!!!


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.obec.go.th/
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สอบเข้า ม.1 ม.4
ความคิดเห็น

46

จำนวนแชร์
1,151

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  9 พ.ย. 2556, 19:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณครับ รักเลย

  #4
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #9 kpspspspspspspspspsp
  10 พ.ย. 2556, 00:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาสุพรรณบุรี สถาบันแห่งนี้แสนยิ่งใหญ่
  #9
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 POSN PHY
  11 พ.ย. 2556, 21:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เเม้โรงเรียนนี้จะอยู่กลางทุ่งนาเเต่สภาพบรรยากาศที่นี้เหมาะเเก่การเรียน ไม่วุ่นวายไม่เหมือนในเมืองสถาบันนี้อุดมไปด้วยความรักของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง ความรักที่เพื่อนมีต่อพี่ ความรักที่ครูมีต่อศิษย์ เเละอุดมไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการศาสตร์เเละศิลป์ ที่นี้เป็นยสถาบันอันทรงเกียติส่งให้นักเรียนเข้าโครงการต่างๆมากมาย อาธิ โอลิมปิกวิชาการสอวน.สาขาต่างๆ งานศิปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค เเละระดับประเทศ โครงการเเลกเปลี่ยนทางภาาา มากมาย น้องๆคนไหนที่อยากจะสอบเข้าอย่ามัวลังเลใจ พี่ขอบอกเลยว่าน้องเดินมาถูกทางเเล้วหล่ะ มาเป็นลูก ราชพฤกษ์ กับพี่ๆน่ะครับ#KPSP15
  #14
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #8 โนเนม
  9 พ.ย. 2556, 21:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เข้ามาดูครับ โรงเรียนกาญจนาฯ สุพรรณฯ สวยมากจริงๆ เด็กที่นี่ก็เก่งด้วย
  ปล. ศิษย์เก่า กาญจนาฯ สุราษฯ ครับ

  https://www.facebook.com/lovekjst
  เพจไม่เป็นทางการของโรงเรียนครับ
  #8
 5. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #7 nonnz
  9 พ.ย. 2556, 20:40 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ข้อสอบไม่ยากอย่างที่คิด ม.3 อ่านตั้งแต่ของม.1-ม.3 เรย อ่านของม.4 ติดมบ้างก้อดีน่ะ แล้วไว้เจอกันที่ กภ.สพ. น่ะ :)
  #7

46 ความคิดเห็น

 1. #1 ศิษย์เก่า
  9 พ.ย. 2556, 00:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โรงเรียนนี้ดีจริงครับ โอเน็ตม.3กับม.6ที่ 1 จังหวัดนครปฐมเขต 9
  #1
 2. 9 พ.ย. 2556, 09:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  รร.กาญจนา นครปฐม ออกรายการวิทย์สู้วิทย์ด้วยนี่ >< 

  #2
 3. #3 กิกิ
  9 พ.ย. 2556, 11:06 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ถ้าอยู่ชลบุรีแล้วอยากต่อม.4ที่ กาญจนาภิเษก นครปฐมได้มั้ยคะ ._.
  #3
  • 9 พ.ย. 2556, 13:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ที่โรงเรียนมีหอพัก ลองมาสอบได้เลยจ้า


   ปล.พี่เป็นศิษย์เก่า ^^
   #3-1
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  9 พ.ย. 2556, 19:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณครับ รักเลย

  #4
 5. 9 พ.ย. 2556, 20:07 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต

  ข้อสอบยากไหมค่ะของม.4 ออกแบบข้อเขียนหรือช้อยค่ะ (นครปฐม)งง

  #5
  • #5-1 P.chanwong
   10 พ.ย. 2556, 13:51 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ปีของพี่สอบช้อยหมดนะ 150 ช้อ 5 วิชา
   #5-1
 6. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 7. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #7 nonnz
  9 พ.ย. 2556, 20:40 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ข้อสอบไม่ยากอย่างที่คิด ม.3 อ่านตั้งแต่ของม.1-ม.3 เรย อ่านของม.4 ติดมบ้างก้อดีน่ะ แล้วไว้เจอกันที่ กภ.สพ. น่ะ :)
  #7
 8. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #8 โนเนม
  9 พ.ย. 2556, 21:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เข้ามาดูครับ โรงเรียนกาญจนาฯ สุพรรณฯ สวยมากจริงๆ เด็กที่นี่ก็เก่งด้วย
  ปล. ศิษย์เก่า กาญจนาฯ สุราษฯ ครับ

  https://www.facebook.com/lovekjst
  เพจไม่เป็นทางการของโรงเรียนครับ
  #8
 9. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #9 kpspspspspspspspspsp
  10 พ.ย. 2556, 00:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาสุพรรณบุรี สถาบันแห่งนี้แสนยิ่งใหญ่
  #9
  • 22 พ.ย. 2556, 17:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ลูกน้ำเงินทองของเรานี้ รักศักดิ์ศรีมีวินัย 555><
   #9-1
  • 19 ธ.ค. 2556, 12:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   โรงเรียนนี้สายวิทย์ดีมากอ่ะเจรงงงเยี่ยมว๊าว
   #9-2
 10. 10 พ.ย. 2556, 11:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  แต่ก็อันตรายด้วย (กาญจนา สุพรรณฯ)

  เพราะผมอยู่มาแล้ว 3 ปีเต็มๆ ก่อนเข้าอาชีวสุพรรณฯ

  ข้อดี  การเรียนการสอนดี, อาจารย์จะติดตามงานอยู่ตลอด, ระเบียบค่อนข้างเข้มงวด, มีปัญหาทางออกแรกคือ เข้ามาจับเข่าคุย

  แต่ข้อเสีย ระบบที่เรียกว่าเส้นจะมีมาก(ดังนั้นอย่าไปเบ่งห้องท้ายๆ ล่ะ), ระบบพี่น้องที่ไม่ค่อยเป็นรูปธรรมซักเท่าไร(ก่อนเลือกตั้งสภาปราศรัยว่าจะมีระบบพี่น้องที่ดี พี่ช่วยน้อง น้องเคารพพี่ พอได้เป็นคณะกรรมการสภา เหมือนลมเป่าหูผ่านไป) ไม่เหมือนกับกรรณสูตที่เหนียวแน่นกว่า, การเดินทางที่ต้องเข้าไปอยู่โรงเรียนกลางนา(ฉายานี้พี่ตั้งนะ ผมไม่เกี่ยว) ยกเว้นว่าอยู่หอพัก, อยู่หอพักระวังโดนขโมยของ

  ฝากเอาไปคิดด้วยละกัน ทุกที่มีข้อดีข้อเสียในตัว แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางนี้หรือไม่ก็เท่านั้นเอง (ถ้ามีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยก็จะไม่ค่อยมีชีวิตชีวา มันจะรู้สึกแปลกๆ มีนักจิตวิทยาเคยพูดว่า ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการ เลยจริงป๊ะ)

  แก้ไขล่าสุด10 พ.ย. 2556, 12:01 น.

  #10
  • #10-1 Dartwon
   10 พ.ย. 2556, 21:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ต้องการอะไรจากสังคม?
   #10-1
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   เนื่องจาก
   ถูกลบโดยเจ้าของ

 11. 10 พ.ย. 2556, 16:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ใครทราบพวกค่าเทอมบ้างคะ

  #11
  • 11 ธ.ค. 2556, 19:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มอต้นเกือบห้าพัน มอปลายสี่พันสองแน่นอน
   #11-1
 12. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 13. 11 พ.ย. 2556, 16:40 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ข้อสอบแบบไหนอ่ะคะ ม.4 นครปฐมหวาา

  #13
 14. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 POSN PHY
  11 พ.ย. 2556, 21:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เเม้โรงเรียนนี้จะอยู่กลางทุ่งนาเเต่สภาพบรรยากาศที่นี้เหมาะเเก่การเรียน ไม่วุ่นวายไม่เหมือนในเมืองสถาบันนี้อุดมไปด้วยความรักของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง ความรักที่เพื่อนมีต่อพี่ ความรักที่ครูมีต่อศิษย์ เเละอุดมไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการศาสตร์เเละศิลป์ ที่นี้เป็นยสถาบันอันทรงเกียติส่งให้นักเรียนเข้าโครงการต่างๆมากมาย อาธิ โอลิมปิกวิชาการสอวน.สาขาต่างๆ งานศิปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค เเละระดับประเทศ โครงการเเลกเปลี่ยนทางภาาา มากมาย น้องๆคนไหนที่อยากจะสอบเข้าอย่ามัวลังเลใจ พี่ขอบอกเลยว่าน้องเดินมาถูกทางเเล้วหล่ะ มาเป็นลูก ราชพฤกษ์ กับพี่ๆน่ะครับ#KPSP15
  #14
 15. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 16. #16 Ncn Ppisr'
  13 พ.ย. 2556, 18:59 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาฯ กาฬสินธุ์ค่ะ #ศิษย์ปัจจุบัน #KKSS.15ว้าว
  #16
 17. 16 พ.ย. 2556, 09:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ขอบคุณค่ะเย้

  #17
 18. 22 พ.ย. 2556, 17:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณก็ดีนะ ^.^ ตอนนี้เค้าอยู่ม.1  kpsp19

  #18
 19. #19 รีวิว
  14 ธ.ค. 2556, 14:37 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาสุราษเข้ายากป่ะคะ เเล้วห้องทั่ว
  ไปนี้ต้องสอบหรือเปล่า
  #19
 20. 16 ธ.ค. 2556, 17:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ข้อสอบกาญจนานครปฐม ไม่ยากค่ะ...แล้วก็ไม่ง่ายเช่นกัน ^__^

  ระเบียบร.ร.ค่อนข้างเข้มงวดนะคะ ม.ต้น ยังไว้ติ่งหู ไว้เกรียน 

  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .