ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
785
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com น้องๆ คงเคยได้ยินชื่อคณะหรือสาขาการตลาดที่โด่งดังมากมาย ใครๆ ก็อยากเรียน เป็นสาขาหนึ่งที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ เพราะไม่ว่าจบปริญญาตรีสาขาอะไรมาก็เรียนได้
     แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาวิชาเรียนในคณะนี้มันเกี่ยวกับอะไร วันนี้พี่จะมาอธิบายรายวิชาให้ฟังค่ะ การเรียนคณะนี้จะทำให้น้องๆ เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการตลาดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในมุมมองรอบโลก ซึ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม โอกาสทางการตลาด และการเลือกวิธีที่จะทำการตลาดให้เหมาะสม โดยเนื้อหาในวิชาเด่นๆ มีดังนี้

7 วิชาที่คนเรียนปริญญาโทสาขา "การตลาด" จะต้องเจอแน่อน

Principles of Marketing 
   
     วิชานี้จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของการตลาดเบื้องต้น บอกถึงหน้าที่ของการจัดการด้านการตลาดในแต่รูปแบบขององค์กร เช่น ร้านค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม การบริการองค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งในและนอกประเทศ โดยนักศึกษาจะได้พัฒนาความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ เนื้อหาจะประกอบไปด้วย การวางแผนทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การเลือกลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งของธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การแจกจ่ายสินค้า และการทำการสื่อสารการตลาด

Market Research 

      การสำรวจตลาดเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการสื่อสารทางการตลาด วิชานี้จะสอนการทำวิจัยทางการตลาด เพื่อที่จะหาคำตอบของปัญหาทางธุรกิจ นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางการตลาดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมเบื้องลึกของธุรกิจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในองค์กร  โดยจะต้องมีการคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความมีเหตุผลที่ข้อมูลจะข้องเกี่ยวกัน และความมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการเก็บข้อมูล เนื้อหาจะประกอบไปด้วย การวางแผนออกแบบการวิจัย การสำรวจตลาดเชิงปริมาณ การทำแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาด

7 วิชาที่คนเรียนปริญญาโทสาขา "การตลาด" จะต้องเจอแน่อน 

Financial Management 

      เป็นวิชาที่พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศ โดยพิจารณาถึงหน้าที่และเทคนิคของการบริหารบัญชีและการเงิน ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการเตรียมการทางการเงินของบริษัทต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์และอ่านรายงานทางการเงิน ดังนั้นนักศึกษาจะเข้าใจวิธีการลงทุนและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาการเรียนจะประกอบด้วย ภาพรวมการเงินการบัญชี การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการลงทุน

International Strategic Management 

     วิชานี้จะสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการร่วมสมัย ผ่านทฤษฎีและพื้นฐานการปฏิบัติ โดยมีเงื่อนไขข้อจำกัดแนวกรอบความคิดขององค์กรที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของการจัดการ เนื้อหาในวิชาจะสอน การประเมินความสามารถและทรัพยากรภายในองค์กร การศึกษาสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานในบริษัท กระบวนการร่วมมือระหว่างประเทศ ขอบเขตการรวมตัวและโลกาภิวัฒน์ กลยุทธ์ความสัมพันธ์และพฤติกรรมการร่วมมือ

International Business Environment 

     วิชานี้พูดถึงภาพรวมของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทระหว่างประเทศ เพื่อตอบคำถามการลงทุนร่วมสมัย โดยมีการถกเถียงเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่า การสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างในเชิงลึก เช่น การเติบโตของตลาดที่เปิดใหม่ และ สหภาพยุโรป ซึ่งเนื้อหาของวิชานี้จะประกอบด้วย ความเป็นโลกาภิวัฒน์นโยบายสถาบันและการแข่งขันรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบของนวัตกรรม การลงทุนที่หลากหลายเครือข่ายผลิตภัณฑ์และการเชื่อมโยงทางมูลค่า 

7 วิชาที่คนเรียนปริญญาโทสาขา "การตลาด" จะต้องเจอแน่อน

Consumer Behaviour
   
      วิชานี้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการชักนำของพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการบริโภค ในตลาดสมัยใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะสำรวจและประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะมีการพัฒนาการประเมินกระบวนการใช้จ่ายในการบริโภค เนื้อหาของวิชาก็จะประกอบไปด้วย การกระตุ้นผู้บริโภค  การตอบสนองของผู้บริโภคต่อการเคลื่อนไหวในตลาด กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค สถิติด้านประชากรศาสตร์และจิตวิทยา การบริโภคในแต่ละภูมิภาค การขับเคลื่อนด้านสังคมและวัฒนธรรม 

Entrepreneurship and Small Business Management 

      วิชานี้จะสอนให้เข้าใจถึงกิจกรรมของผู้ประกอบการ และสัญชาตญาณของการจัดการองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมองถึงความซับซ้อน ความท้าทาย และความเสี่ยง นักศึกษามีความคาดหวังให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีและความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในบริษัทจริงๆ ได้เมื่อเรียนจบ โดยการเรียนการสอนจะเป็นไปในรูปแบบการบรรยายและการสัมมนา ทำงานกลุ่มแผนธุรกิจโดยการช่วยกันอภิปรายประสบการณ์ที่เคยมีมาของนักศึกษาเอง เนื้อหาการเรียนจะประกอบด้วย ภาพรวมการเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายและการรวมกลุ่ม ทรัพยากรทางการเงิน การตลาด และนวัตกรรม

7 วิชาที่คนเรียนปริญญาโทสาขา "การตลาด" จะต้องเจอแน่อน

 
      สำหรับสถาบันในอังกฤษที่คนไทยนิยมไปเรียนก็เช่น University of Reading, Newcastle University,  University of Bath, Lancaster University, University of Leeds, Durham University

     นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกอีกมากมายให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและองค์รวมของการตลาด โดยจะต้องเรียนวิชาหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเลือกเรียนวิชาที่สนใจอีก 1-2 วิชา ตามแต่หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ เมื่อเรียนจบมาก็สามารถมาทำงานด้านการบริหารต่างๆ เช่น พนักงานขาย นักการตลาด นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยผู้บริโภค และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ

 

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
785

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .