ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
11,896
    สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com ... เจอกับ พี่เป้ และทุนการศึกษาดีๆ เช่นเคย มาแล้วเช่นเคยกับทุน ก.พ. ที่ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ น้องๆ ม.6 มาทางนี้เลยจ้า เริ่มแล้ว!


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทุนเล่าเรียนหลวง 
จำนวนทุน 9 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับการรับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป
สาขาวิชา ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยเลือกเรียนวิชาใด สถาบันใดก็ได้  
วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม 
วิชาเฉพาะที่สอบ(ต่างกันแล้วแต่หน่วยของทุนที่สมัคร) ได้แก่ คณิต วิทย์ การเขียน การแปล

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนทุน 57 ทุน  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงวิทย์ฯ กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป + เงินเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
สาขาวิชา ตรวจสอบจากระเบียบการ
วิชาที่สอบ อังกฤษ สังคมและไทย คณิต วิทย์

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
จำนวนทุน 5 ทุน มื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป + เงินเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
สาขาวิชา
จัดเต็ม! สำนักงาน ก.พ. แจก 75 ทุนให้เรียนฟรี ปริญญาตรี-โทในต่างประเทศ
วิชาที่สอบ อังกฤษ สังคมและไทย

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
จำนวนทุน 3 ทุน  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป + เงินเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุน
สาขาวิชา 
จัดเต็ม! สำนักงาน ก.พ. แจก 75 ทุนให้เรียนฟรี ปริญญาตรี-โทในต่างประเทศ
วิชาหลักที่สอบ อังกฤษ ไทย สังคม
วิชาเฉพาะที่สอบ(ต่างกันแล้วแต่หน่วยของทุนที่สมัคร) คณิต วิทย์ การเขียน

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
จำนวนทุน 1 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับการรับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป
สาขาวิชา  สาขาใดสาขาหนึ่งจาก เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ณ อเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิส เกาหลี จีน ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย
วิชาที่สอบ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต การเขียน


**ปีนี้ไม่มีทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)**


คุณสมบัติ 
-มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่ 28 กันยายน 2559
-ศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธฺการหรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงฯ รับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50
- ไม่สอบตกวิชาใดๆ ในระดับมัธยมปลาย

การรับสมัครสอบ
- สมัคร 15-28 กันยายน 2559 ผ่านเว็บ ลิกที่นี่ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารกรุงไทย
- นำเอกสารและหลักฐานไปยื่นในวันสอบข้อเขียน ได้แก่
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 
**สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง
** สมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน และแต่ละประเภททุน สมัครได้ประเภทละ 1 หน่วยทุนเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 ตุลาคม 2559
สอบ 22-25 ตุลาคม 2558 (จะประกาศสถานที่ภายหลัง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 28 ธันวาคม 2559
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 19 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 14 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านระเบียบการเพิ่มและสมัครสอบที่นี่ คลิก
สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ  02 547 1910-1911-1955
สอบถามเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ  02 635 3392-5

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
11,896

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

11 ความคิดเห็น

 1. เมื่อ 14 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  น่าเสียดายจังเกรดไม่ถึง 3.50
  #1
 2. เมื่อ 14 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เกรดเฉลี่ย4เทอมใช่มั้ยคะ?

  #2
 3. เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ยากมาก ตอนนั้นยังไม่จบมอหกดี ไปสอบนี่ช็อคเลยค่ะ แถมยังมีแต่โรงเรียนเก่งๆไปสอบกันเยอะแยะ นี่มาจากโรงเรียนแถวบ้านนอกยอมรับค่ะว่าความรู้ไม่ถึงเสียใจ

  #3
 4. #4 peakm
  เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  วันสอบชนกับแพทย์ MDX มข. เสียดาย T^T ถ้าปีหน้า จบ ม.6 ไปก็สอบอันนี้ไม่ได้แล้ว เสียใจ
  #4
 5. เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เสียดายเน้อออออออออ เด็กปวช. ก็อดละสิเสียใจ

   หรือว่าเทียบเท่าได้

  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

  #5
 6. เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คนสอบเยอะไหมอ่าา
  #6
 7. #7 นกแพนกิวินบิ้นไม่ได้
  เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เลื่อนวันสอบไม่ได้หรอ มันชน งือออออออออออ
  #7
 8. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยทีมงาน

 9. เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  แล้วมาเป็น TS 60 กันนะครับเยี่ยมเยี่ยม

  #9
 10. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 11. เมื่อ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สอบไม่ตกสักวิชานี่ รวมกลางภาคและปลายภาคมั้ยคะ
  #11

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .