/>

วิทยาลัยดุสิตธานี สร้างอาชีพในฝันของผู้รักงานโรงแรม []

วิว
 

        เนื่องจากการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจด้านนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาประเทศให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล

        วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล (โรงแรมดุสิตธานี) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อรองรับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบริการ อันประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์การประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสายการบิน ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยประสบการณ์และปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารและคณาจารย์ จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศ ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ
        ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

        ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  5 สาขาวิชา ได้แก่

          1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท  

             เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีปฏิภาณไหวพริบและมีเจตคติ ที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทในด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดการงานส่วนหน้า การจัดการงานแม่บ้าน   การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการงานเลี้ยง การบัญชีโรงแรม  การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   เป็นต้น

         2. สาขาวิชาการจัดการสปา

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจสปาเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกับนานาชาติ นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการให้บริการธุรกิจสปา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ สปาตะวันตก สปาควิซีน  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสปา  การตลาดสำหรับธุรกิจสปา ตลอดจนสัมนาการจัดการสปา เป็นต้น

         3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  

           เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดบมุ้งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับสากล ธุรกิจสายการบิน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเป็นมัคคุเทศน์ การปฏิบัติงานตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและสัมนาการจัดการท่องเที่ยว

         4. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

             เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริการจัดการครัวและภัตตาคาร หรือการประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้และทักษะ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการครัวและภัตตาคารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เช่น หลักสุขาภิบาลอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักการประกอบอาหาร  หลักโภชนาการ การประกอบอาหารตะวันตก อาหารไทย   อาหารเอเชีย  การจัดการครัว  แป้งและขนมอบ ขนมไทย  การจัดการงานเลี้ยง  การวางแผนเมนู และการควบคุมต้นทุน เป็นต้น

          5. สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานด้านการจัดประชุมและงานมหกรรมเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจจัดการไมซ์ (Mice) และงานอิเว็นตส์ (Event) ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับ  การจัดการและให้บริการการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า การจัดงานอิเว็นตส์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการร่วมงานแสดงสินค้า การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดเลี้ยงสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ การสัมนา ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ เป็นต้น


          ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (International Program) 2 สาขาวิชา  คือ

       1. Bachelor of Business Administration Program  in Hotel and Resort Management 
            (With the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)

            2. Bachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management 
            (Joint Degree with Le Cordon Bleu)

 

          สำหรับการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานประกอบการ หรือโรงแรมชั้นนำต่าง  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จำนวน 1,000 ชั่วโมง  เช่น โรงแรมมาตรฐานสากลต่างๆ ทั่วประเทศ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู   โรงแรมแลบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆ ได้แก่  บริษัทการบิน  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ   และ บริษัทท่องเที่ยว เป็นต้น
          คุณสมบัติผู้สมัคร

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ปวช. หรือเทียบเท่า


            การรับสมัครและการสอบคัดเลือก

•        ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์

•        ผู้สมัครที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชละ 35 คะแนน จะยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนในวิชานั้นๆ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์

 

          สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ ฝ่ายรับสมัคร วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2361-7805, 0-2361-7811-3 หรือคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.thและ และ www.facebook.com/dtcThailand
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ดุสิตธานี #วิทยาลัยดุสิตธานี #การโรงแรม #รับสมัครนักศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป