/>

ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม []

วิว


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม


          จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เล็งเห็นความสำคัญและความสามารถของฝีมือคนไทยในการผลิตงานสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นรองใคร จึงเป็นที่มาในการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสายอาชีวะศึกษา อาทิ ด้านการผลิตเชฟ ด้านเทคโนโลยี ด้านโลจิสติกส์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้


หลักสูตรผลิตเชฟคุณภาพ เพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม


          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย อาหารตะวันออก อาหารตะวันตก อาหารตามคติศาสนาอิสลาม และอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ โดยทั้งหมดจะเรียนครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในระหว่างศึกษาผู้เรียนจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศด้วยม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม


อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ประธานพัฒนาและดูแลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 หลักสูตรใหม่ด้านไอที เน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพส่งตรงผู้ประกอบการ


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม


          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 4 หลักสูตรใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ สาขาวิชาสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน และสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี  ทั้ง 4 หลักสูตรเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับงานด้านต่างๆ ที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

อาจารย์รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์เปรียบเสมือนลมหายใจหลักของโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยจัดการข้อมูลของคนไข้ที่มารับบริการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ช่วยพัฒนาวงการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น

          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้สามารถประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เช่น นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล นักพัฒนาโปรแกรม/โปรแกรมประยุกต์ นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาลสาขาวิชาระบบสารสนเทศการลงทุนม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่เป็นนักคิดและนักวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนหรือการวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ บูรณาการความรู้ระหว่างทฤษฎีการเงินการลงทุน คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจการเงิน การธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และการประกันภัย โดยยึดกรอบเนื้อหาของหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ของ CFA Institute ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล หรือ CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ของประเทศไทย"สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

อาจารย์สุมนา เกษมสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์เป็นระบบที่เกี่ยวกับการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งก่อนที่จะทำงานได้จริงต้องเสียเวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี งานบริหารงานบุคคล  ดังนั้น สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่กับความรู้ทางด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาให้มาอยู่ในหลักสูตรแทน  

          จุดเด่นของคือ 1. ยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยตรง และ 2. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ไม่จำเป็นต้องเรียนเน้นหนักทางด้านไอที แต่สามารถทำงานทางด้านธุรกิจได้ หรือผู้ที่มีความสามารถทางด้านโปรแกรมจริงๆ สามารถเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบได้สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่รองรับสายอาชีวะ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

อาจารย์นพ ธรรมวานิช 
หัวหน้าสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          ทุกวันนี้สื่อดิจิทัลเกิดขึ้นมาบนโลกของเรามากมาย ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโฆษณา การตลาด การสื่อสาร การเรียนการสอน ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ วิชาชีพทางด้านครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีกำลังเติบโตขึ้นมากในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีขึ้นเพื่อรองรับงานทางด้านนี้โดยตรง โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 ด้าน 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี  2. ความรู้ด้านครีเอทีฟ และ 3. ความรู้ด้านการออกแบบ  

          ทางสาขาวิชาฯ ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่เรียนจบทางด้านนี้ต้องเก่งเรื่องการออกแบบ แต่อย่างน้อยต้องมีความรู้ด้านการออกแบบ แต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เรียน เช่น เป็นนักพัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ต นักพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟ อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์ โปร์ดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์ ผู้ดูและระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ครีเอทีฟด้านนิวมีเดีย ผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์และสื่อโต้ตอบ
   


https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ม.รังสิต #RSU #อาชีวะ #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป