/>

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020) []

วิว
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)
 
       โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand มีความประสงค์จะจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อรับทุนสมทบของโครงการในการไปศึกษาต่อใน 18 ประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและพัฒนาตนเองเพื่อสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

       โอกาสดีๆ ที่น้องๆ ไม่ควรพลาด เราให้คำปรึกษาในกรณีที่น้องๆ จะเข้าร่วมโครงการต่อยอดเรียนปริญญาตรี หรือเรียนภาษากับ GJ-Thailand

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)

 
คุณสมบัติ

       1. อายุระหว่าง 15-18 ปี 6 เดือนในวันเดินทาง
       2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5, GPA > 2.00 และไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
       3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
       4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

       - ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
       - ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LineID: @gjthailand

คลิกเลย! https://www.gjthailand.org/2-uncategorised/21-academic-year-program-news.html

 
ขั้นตอนการสมัคร และชำระค่าสมัคร โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GJ-Thailand

       1. สมัครผ่าน Website เท่านั้น http://www.gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html

       2. โอนค่าสมัคร 200 บาทที่ บัญชีนางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 016-8-54106-6

       3. ส่งหลักฐานดังนี้

           1) Pay in Slip (หลักฐานการโอนเงิน) เขียนชื่อ-สกุล ผู้สมัคร
           2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           Scan เอกสารทั้ง 2 ข้อ ส่งมาที่
 
          - Upload ที่ http://www.gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html หรือ
          - Line ID Kulyoga (ติดต่อเฉพาะรับหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น!!)

 
การสอบ

       การสอบข้อเขียน สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวะโยธา ในวันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

       การสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองในวันเดียวกับวันที่สอบข้อเขียน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เรียงลำดับตามการลงทะเบียนเข้าสอบข้อเขียนในวันนั้น
 

Program ต่างๆ ของ GJ-Thailand


โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)

       1. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10-11 เดือน USD 9,900 เดินทางสิงหาคม 2562
       2. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,500


หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว
(ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 
Special Program for USA program

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)
 
Non-USA program

*** หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบิน, ค่าทำวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าแปลเอกสาร และค่าประกันสุขภาพ
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)

***นอกจากนี้เรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น สามเดือน ห้าเดือน หกเดือน ในประเทศต่างๆ*** กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)
 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ GJ-Thailand รุ่น 5 (2019-2020)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เรียนต่อนอก #GJ-Thailand

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป