/>

กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต []

วิว
กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
“Quantum Leap to the Innovation & Entrepreneurship College”
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความเป็นมาของหลักสูตร
          วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2558 เราได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และในปีการศึกษา 2562 ได้มีโครงการเปิดสอนระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาจารย์ 20 คน มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีประมาณ 400 คนที่จบออกไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ทันสมัยหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนและนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน10 คน
          วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสหสาขาวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจเพื่อที่จะทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการหาวิธีการต่างๆในด้านการแพทย์ที่จะช่วยให้บริการทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์เช่นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสำหรับการวินิจฉัยหรือรักษาโรค การฟื้นฟูหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย รวมทั้งหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ระบบ IoTทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับการฉายภาพทางการแพทย์ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสำหรับวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์ วัสดุชีวภาพและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เรียกว่าวิศวกรชีวการแพทย์ เป็นบุคลากรที่เป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างสูงของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีและกำลังขยายตัวในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นอย่างมากและเป็นหนึ่งในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่คาดว่าจะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แขนงวิชาที่เปิดสอน
          วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นความต้องการของประเทศและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านระบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) แบบสหสาขาวิชา ทางด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Big Data Analytic IoTทางการแพทย์ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ วัสดุชีวการแพทย์ วิศวกรรมเนื่อเยื่อ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย และ โครงงานเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาใน 3 แขนงย่อยคือ
 
 1. เทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบอัจฉริยะและนวัตกรรม วิศวกรรมคลินิก (Digital Healthcare and Clinical Engineering innovation)
 2. หุ่นยนต์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ( Medical Robotics & Medical Devices )
 3. วัสดุทางการแพทย์และวิศวกรมเนื้อเยื่อ ( BioMaterials& Tissue Engineering )
   
กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
แผนการเรียน
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีโครงสร้างของหน่วยกิตรสำหรับผู้เรียนทั้งสิ้น 143 หน่วยกิต โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 แผนการเรียนให้ผู้สนใจเลือกเรียนดังนี้
 1. แผนการเรียนแบบปกติ เป็นแผนการเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 143 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี
 2. แผนการเรียนแบบปริญญาที่2 เป็นสำหรับผู้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆและต้องการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นปริญญาที่2 ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต
 3. แผนการเรียนนานาชาติ เป็นแผนการเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่รับผู้เรียนทั้งคนไทยและนานาชาติ
 4. แผนการเรียนแบบ 4+1 เป็นแผนการเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะปริญญาตรี(4ปี)ควบปริญญาโท(1 ปี) โดยผู้ที่จบการศึกษาในระยะเวลา5ปีจะได้รับปริญญาตรีเมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา4ปีและได้รับปริญญาโทเมื่อศึกษาต่อในระยะเวลาอีก1ปี
   
วัตถุประสงค์หลักสูตรและแนวทางการประกอบอาชีพ
           ด้วยปณิธานของการผลิตบัณฑิตของวิยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ว่า “โลกแห่งการเรียนรู้ โลกแห่งการทำงาน และโลกแห่งอนาคต ต้องเป็นโลกเดียวกันที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต” ทำให้วิศวกรชีวการแพทย์ทุกคนที่จบออกไปจะมีความพร้อมการก้าวออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงด้วยความสามารถทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในด้านต่างๆดังนี้
 1. เป็นวิศวกรบูรณาการที่มีความเข้าใจในสหวิทยาการและสามารถทำงานร่วมกันได้กับบุคลากรสาขาอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชาสำหรับการแก้ไข การให้คำปรึกษาและ/หรือการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การรักษา การติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วย
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชาสำหรับการ ปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการงานทางด้านวิศวกรรมคลินิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การทดสอบ การให้บริการ การบำรุงรักษาและ/หรือการผลิตเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลได้ในทุกมิติ
 4. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านออกแบบและ/หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคที่สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆทั้งระดับประเทศและระดับสากล
 5. ประกอบธุรกิจหรือ Start Up ส่วนตัว ทางด้านการผลิต จำหน่าย การให้บริการ หรือการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ หรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
 6. วิศวกรชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ประจำหน่วยงานขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์
 7. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 8. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรคลีนิคประจำโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
 9. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการ
   
กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปว.ช. หรือ ปว.ส. (ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
  1. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. นักเรียนที่สมัครเรียนใน หลักสูตร Pre-degreeในระดับอุดมศึกษา สามารถมาเทียบโอนรายวิชาในการเข้าศึกษาต่อได้
   
เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
          วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในทุกระดับ โรงพยาบาล และบริษัททางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จำนวนมากกว่า 15 แห่งทั่วโลก
 
รับสมัครรอบรับตรง ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1  วันที่  22  กันยายน  2561
รอบที่ 2  วันที่  27  ตุลาคม  2561
รอบที่ 3  วันที่  24  พฤศจิกายน  2561
รอบที่ 4  วันที่  15  ธันวาคม  2561
รอบที่ 5  วันที่  19  มกราคม  2562
รอบที่ 6  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2562
รอบที่ 7  วันที่  23  มีนาคม  2562
 
กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
เกณฑ์การพิจารณา    
          สอบสัมภาษณ์
 
สถานที่สอบ             
          ตึก 4 อาคารวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต
          ห้อง 4-102  เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
หมายเหตุ    
          การสมัครรอบรับตรง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น
          มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาที่หลากหลาย ในปีการศึกษา 2562
 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม
 1. สมัครในระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ที่ http:// bme.rsu.ac.th
 2. เข้ามาสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิตตึก 4 อาคารวิทยาศาสตร์ห้อง 4-102
 3. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
            โทรศัพท์ 02-9972200-30 ต่อ 1428,1506 โทรสาร 02-9972200 ต่อ 1408
            E-mail : bmersu@rsu.ac.th
 4. ที่อยู่  เลขที่ 52/347  หมู่ 7 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน  ต.หลักหก  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000
 
กำหนดการสอบตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#RSU #วิศวกรรมชีวการแพทย์ #มหาวิทยาลัยรังสิต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป