/>

GJ Thailand เปิดรับสมัครโครงการ Work and Travel in USA 2019 []

วิว

Work and travel 2019
 

GJ Thailand เปิดรับสมัครโครงการ Work and Travel in USA 2019
 
โครงการได้เปิดรับสมัครน้องๆในมหาวิทยาลัย
ถ้าสมัครไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2562 จะได้รับส่วนลดทันที 4,000 บาท

 
*** ราคาค่าโครงการเพียง 59,000 บาทเท่านั้น ***
 
        โครงการ work and travel program เป็นส่วนหนึ่งของวีซ่าJ1 ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสในการทำงานและใช้ชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมของชาวอเมริกัน นอกไปจากนั้นน้องๆจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานฝึกฝนภาษาอังกฤษและน้องๆจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวหลังจากสิ้นสุดโครงการเป็นเวลาหนึ่งเดือน
 
        สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาทุกคนที่สนใจอยากไปทำงานและท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ตอนนี้ทางบริษัท GJ-Thailand ได้เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 2019 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ลักษณะงานที่น้องจะได้ทำมีดังนี้
 
GJ Thailand เปิดรับสมัครโครงการ Work and Travel in USA 2019
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 59,000 บาท
 
GJ Thailand เปิดรับสมัครโครงการ Work and Travel in USA 2019

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมในค่าโครงการ มีดังนี้
        
1) ค่า VISA Package 8,500 บาท ชำระพร้อมกับค่าโครงการงวดที่ 3
2) ค่าตั๋วเครื่องบิน 35,000-50,000 บาท ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ขึ้นอยู่กับสายการบิน เมือง หรือรัฐที่เดินทางไปทำงาน โดยนักเรียนสามารถจัดการซื้อได้เอง
3) ค่าจัดหาบ้านพัก 5,000 บาท
4) Pocket Money และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรมีเงินสำรองจ่ายส่วนตัวก่อนได้รับค่าจ้างประมาณ $1,500 (สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเดินทางด้วย Shuttle bus, Greyhound, Hotel, ค่ามัดจำและค่าที่พักในเดือนแรก ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละงาน)


Academic Year Plan
(ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน)


นักเรียนจะได้รับอะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 
• นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
• พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
• ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
• ได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
• ทำให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักยอมรับฟัง ตลอดจนเข้าใจความคิดของผู้อื่น
• เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ เป็นคนมองโลกในแง่ดี
Academic Year Program
• ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 
• อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
• กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
• มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
• สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ
 
ขั้นตอนการสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท)
 
1. สมัครผ่าน Website เท่านั้นที่ http://gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html
2. ชำระค่าสมัคร โดยโอนค่าสมัคร จำนวน 200 บาท มาที่ บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ เลขที่ 016-8-54106-6
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินดังนี้
3.1 Pay in Slip (หลักฐานการโอนเงิน) เขียนชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
Scan เอกสารทั้ง 2 ข้อ Upload ที่ http://gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html หรือ Line ID : Kulyoga (ติดต่อเฉพาะรับหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น!!)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 
1. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน USD 9,900 เริ่มเดือนสิงหาคม 2562
2. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,500

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว (ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 099-623-9961, 089-608-8888
LineID : @gjthailand
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เด็กกิจกรรม #WorkAndTravel #อเมริกา #ฝึกงาน #USA

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป