/>

เปิดมุมมอง 4 คน 4 อาชีพ กับประเด็น work-based Education "อนาคตการศึกษาไทยของ GEN Z" []

วิว

เปิดมุมมอง 4 คน 4 อาชีพ

กับประเด็น work-based Education
"อนาคต
การศึกษาไทยของ GEN Z"

ในยุคที่ GEN Z กำลังขยับเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา และอีกไม่กี่ปีก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่างก็มีความกังวลกันว่า ภาคการศึกษาของประเทศจะต้องปรับตัวรับมือกับคน GEN นี้อย่างไร เพราะคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีมากมายที่หล่อหลอมให้ขวนขวายความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องนั่งในห้องเรียนเหมือนปัจจุบัน

ล่าสุด ซีพีออลล์ จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562 (CP All Education Forum 2019) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยใช้หลักสูตรภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ ซีพี ออลล์ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมทั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง หรือ Work-based Education เพื่อตอบโจทย์นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเพื่อสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” เพื่อเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่ควรพัฒนาไปสู่การลงมือทำ โดยได้กล่าวถึงความท้าทายของระบบการศึกษาไทยขณะนี้ว่า “ผู้เรียน ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร ไม่รู้ว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาไปต่อด้านไหน และมักจะเอาค่านิยมของสังคมหรือผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง สถาบันการศึกษาไม่ปรับตัว” ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรปรับ คือ เน้นผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่แค่พัฒนาหลักสูตร ต้องเติมเต็มสิ่งที่ขาดในส่วนของความรู้และทักษะที่จำเป็น สามารถเรียนรู้ได้จากการทำงานโดยไม่จำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียน

แนวโน้มการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนและการทำงานจะเป็นเรื่องเดียวกัน ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบใหม่ไม่ยึดติดแค่ตำราเรียน และเรียนในรูปแบบของ Module ที่เน้นทักษะมากกว่าความรู้ ซึ่งในปัจจุบัน Stanford University มหาวิทยาลัยระดับโลกได้ปรับรูปแบบการเรียนแล้ว จากเดิมที่เรียนเป็นคณะ ใช้เวลา 4 ปี ก็ปรับให้มีความยืดหยุ่นและตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น คือ เข้ามาเรียนตอนอายุเท่าใดก็ได้ แต่กำหนดระยะเวลาในการเรียน 6 ปี เพื่อจัดตารางเรียนได้เองตามความต้องการ ดังนั้น “อนาคตการศึกษาไทย” จะพัฒนาได้ ต้องปรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

นอกจากนี้ ภายในงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” ยังมีอีก 3 บุคคลต้นแบบ ที่มาเปิดมุมมองการศึกษาไทยในฝัน คือ คุณครูชินกร พิมพิลา คุณครูจากโรงเรียนบ้านนาศรีนวล จ.สกลนคร คุณครูผู้ให้นักเรียนได้ที่ 1 ยกห้อง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “การเรียนไม่ควรอยู่แค่ภายในห้องเรียน การพาเด็กออกไปเรียนรู้ภายนอกเป็นเรื่องที่ดี จะได้เห็นปัญหาและเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และในมุมมองของคุณครู จะได้รู้ถึงความแตกต่างและความสามารถพิเศษในตัวเด็กแต่ละคน ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดไปในทางที่เหมาะสมได้”

คุณวิว ชนัญญา เตชจักรเสมา Youtuber นักเล่าเรื่องสายวรรณคดีไทย เจ้าของช่อง “Point of View” ให้ข้อคิดเห็นว่า “หมดยุคที่นักเรียนจะต้องเรียนเพียงเพราะเหตุผลที่มีอยู่ในหลักสูตร ต้องเรียนตามหนังสือ แต่เราควรบอกเด็กได้ว่า ความรู้ต่างๆ ที่กำลังเรียน เรียนไปเพื่ออะไร ประโยชน์คืออะไร ถ้าการศึกษาไทยเติมเต็มสิ่งนี้ได้ เด็กจะอยากเรียนรู้เอง”

และ ว่าที่ ร.ต.อิสามะแอ สะแม บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) นักศึกษาสู้ชีวิตสู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “การศึกษาไทย ทุกคนต้องมีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นคืออะไร และอะไรจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ และที่สำคัญเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เหมือนอย่างที่ตนเองได้รับโอกาสจาก CP ALL ในการเรียนและฝึกปฏิบัติจริง”

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป