/>

ครูผู้เป็น “ค่าของแผ่นดิน" []

วิว

ครูผู้เป็น “ค่าของแผ่นดิน" 
          นักปรัชญาการศึกษาคนหนึ่งกล่าวว่า “การสอนเป็นศิลปะที่ช่วยให้คนได้ค้นพบหนทางของตนเอง” ก็คงเหมือนที่ “ครูวีระ” ได้ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือนำเยาวชนของเราได้ค้นพบทางของตนเอง เป็นทางที่ออกห่างจากภัยร้ายของยาเสพติด รวมทั้งยังใช้ดนตรีสมานบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กที่ประสบปัญหาทางบ้าน เด็กติดยาและกล่อมเกลานิสัยก้าวร้าวให้อ่อนโยนขึ้น กว่า 32 ปีกับเด็กนับร้อยคน ครูวีระพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนธรรมดาๆ หนึ่งคน ก็สามารถช่วยสร้างสรรค์ความดีงามให้กับแผ่นดินได้ 
 
          ครูวีระ มนตรีวงษ์​ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นครูสอนดนตรีที่คลุกคลีอยู่กับเยาวชนจนเห็นถึงศักยภาพรวมทั้งปัญหาที่เด็กๆ เผชิญมา ครูวีระตัดสินใจนำเงินเดือนราชการของตัวเองมาเปิดสอนดนตรี ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวล้วนๆ บวกหัวใจมุ่งมั่นที่ต้องการให้เด็กไทยได้ดีโดยไม่จำกัดวัยวุฒิ เชื้อชาติหรือศาสนา 
 
          “ผมเชื่อว่าเด็กที่มีปัญหาทุกคนล้วนแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กก้าวร้าว เด็กที่มีปัญหาครอบครัวหรือเด็กติดยาเสพติด ผมนำดนตรีมาช่วยแก้ปัญหา การเล่นดนตรีจะให้เก่งเท่ากันเป็นไปไม่ได้ แต่ดนตรีทำให้เขาเกิดความสนุกสนาน เขาจะลืมปัญหา ลืมเรื่องยา เรื่องทุกข์ในใจ ซึ่งเป็นโอกาสของเราที่จะได้ซ่อมแซมเขาให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้” ครูวีระกล่าว
 
          ในขณะที่ครูวีระใช้ดนตรีขัดเกลาและนำทางเยาวชนนั้น “ครูสุมน อมรวิวัฒน์” ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการปกครอง ประเภทสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ทุ่มเทให้กับงานด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวางระบบการศึกษาของไทยมาตลอดระยะเวลากว่าห้าสิบปี ครูสุมนเป็นหนึ่งในผู้จัดทำหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถสร้างคนให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน
 
          และอย่างคำพูดตอนต้นที่ว่าการสอนช่วยให้ค้นพบ “ชุมชนพระบาทห่้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน” ก็ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างลงตัว พี่น้องในชุมชนแห่งนี้ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีครูบาชัยยะ วงศาพัฒนา เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชนซึ่งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ มีการเรียนการสอนและถ่ายทอดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลายาวนาน โดยครูบาชัยยะได้ถ่ายทอดความรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา จนทำให้ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นหมู่บ้านแหล่งการท่องเที่ยวศูนย์สินค้าโอทอปและแหล่งกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย
 
          ผลงานของครูทั้งสองท่านและอีกหนึ่งชุมชนนั้น มีความโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเทต่อเนื่องมายาวนานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการศึกษาของชุมชนและเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอนหนึ่งของพิธีเปิดงาน นายวิษณุได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกับปณิธานของครูวีระว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลของผู้ที่รับใช้แผ่นดิน ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แก่บุคคลผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อแผ่นดิน เป็นการส่งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ถือเป็นตัวอย่าง เกิดความรู้สึกมานะ เป็นการส่งเสริมคนดีให้ได้ทำความดีซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป
 
รางวัล “ค่าของแผ่นดิน”  Value of the Land : Pride and Dignity of Thais
โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

          เป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กรหรือชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมุ่งมั่น เสียสละอุทิศใจกายด้วยความสมัครใจอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ยอมรับของสังคม เกิดคุณประโยชน์กับประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
 
1. ด้านการเกษตรของชุมชน
2. ด้านการศึกษาของชุมชน
3. ด้านสาธารณสุขของชุมชน
4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
 
          โดยการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัลนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีคำสั่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหาจำนวน 6 ท่าน เพื่อให้การคัดสรรเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมและสามารถสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชนจากทั่วประเทศที่เหมาะสมจะไดัรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ครู #ค่าของแผ่นดิน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป