/>

พีไอเอ็มปั้นนักจัดการอสังหาฯ เรียนตรง ทำงานเป็น ทันเทรนด์อาชีพ []

วิว


 
พีไอเอ็มปั้นนักจัดการอสังหาฯ เรียนตรง ทำงานเป็น ทันเทรนด์อาชีพ

           ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทยฟื้นตัวจากสภาวะฟองสบู่แตกในปี พ.ศ. 2540 จะเห็นได้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวิถีการดำเนินชีวิต (Life Style) ของคนเริ่มเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการ อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบโจทย์ทั้งการทำธุรกิจและกิจกรรมการอยู่อาศัย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่ต้องทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอาคารในแต่ละประเภทได้ เช่น อาคารเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล โรงแรมต่าง ๆ หรือ อาคารที่พักอาศัย ได้แก่ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน อพาร์ตเมนท์

           การพัฒนาโครงการในข้างต้น จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพื่อเป็นการผลักดันในภาคธุรกิจต่อยอดไปยังภาคเศรษฐกิจของประเทศ ที่ไม่เป็นเพียงการลงทุนแค่ภายในประเทศ แต่ยังครอบคลุมถึงนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการหลังการขายหรือเมื่อเปิดใช้งานอาคารแล้ว การซื้อ-ขาย ปล่อยเช่าหรือการเกร็งกำไรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการเลือกลงทุนนั้นนักลงทุนจะต้องมีความมั่นใจและเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ

          พีไอเอ็ม เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าว จึงพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร (Real Estate and Property Management) ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ครอบคลุมธุรกิจตามอายุอาคารทั้ง 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงคิดริเริ่มโครงการ ช่วงที่ 2 ออกแบบโครงการ ช่วงที่ 3 ก่อสร้างโครงการ และช่วงที่ 4 การใช้งานอาคาร สำหรับงานหลังเปิดใช้อาคาร เช่น การจัดสรรพื้นที่เข้าใช้อาคาร การบริหารจัดการอาคาร การดูแลรักษาอาคาร  การปรับผังการใช้พื้นที่ การเปลี่ยนผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการและธุรกิจทั้งสิ้น และยังจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการที่หลากหลายในบริบทต่าง ๆ ของอาคารหรือของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ให้อยู่ภายใต้ความสะดวกสบาย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตอบสนองต่อกิจกรรมการใช้งานอาคาร และความคุ้มค่ากับการลงทุนภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท
 

          อาจารย์ ชิษณุชา ขุนจง หัวหน้าสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร คณะวิทยาการจัดการพีไอเอ็ม กล่าวว่า เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะการณ์และทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ยุคสมัยทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัว การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดสะท้อนความต้องการของกลุ่มลูกค้า หลักสูตรฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร ไม่เพียงแต่เป็นการบริหารจัดการอาคารให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานอาคารเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงในแง่มุมของเจ้าของอาคารหรือผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในด้านของผลตอบแทนจากการลงทุน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับอาคาร และการตอบแทนสังคมด้วยการจัดการแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสภาพชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ อีกด้วย หลักสูตรจึงได้เพิ่มเนื้อหาเหล่านี้เข้าไปในรายวิชาการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อให้ครอบคลุมทั้งฝั่ง Cost Center และ Profit Center ในบริบทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 
           โดยเรียนรู้ผ่านการเรียนในห้องเรียน ควบคู่การฝึกปฏิบัติงานแบบ Work-based Education พร้อมการบรรยายพิเศษ การระดมความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาทั้งทักษะและความรู้ จากการนำหลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 ฝึกที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาฉพาะหน้า Service Mind และดูเรื่องวัสดุศาสตร์ การจัดฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในร้าน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านเบื้องต้น
 • ครั้งที่ 2 ฝึกด้าน Facility Service งานรักษาความสะอาด, งานรักษาความปลอดภัย สวนและภูมิทัศน์
 • ครั้งที่ 3 ฝึกด้าน Operation & Maintenance งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประเภทอาคารพาณิชย์ (Commercial)
 • ครั้งที่ 4 ด้าน Operation & Maintenance งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประเภทอาคารที่อยู่อาศัย (Residential)
 • ครั้งที่ 5 และ 6 นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการที่จะฝึกได้เองและทำวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร / อาคาร และ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ เน้นทำงานแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) /วางแผน ติดตาม ประเมินผล ซึ่งทั้งหมดเพื่อให้ครอบคลุมบริบทของการจัดการและประเภทของอสังหาริมทรัพย์ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้กายภาพอาคาร งานบริการอาคาร งานระบบวิศวกรรม    ไปจนถึงการบริหารจัดการทั้งในรูปแบบของพื้นที่ภายในอาคาร
           กรณีตัวอย่างของการฝึกปฏิบัติงาน ณ True Digital Park เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ตอบโจทย์หลักสูตรด้วยความครบครันในธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้านสำนักงานรวมไปถึงคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย   ผสมผสานพื้นที่ ใน 3 ส่วนหลักคือ Work Space, Lifestyle Space, Living Space  มีการบริหารจัดการที่ครบวงจรตามประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจออฟฟิศ, ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์, ธุรกิจรีเทล และคอมมูนิตี้มออล์ยุคใหม่ทันสมัยอย่าง Whizdom 101 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านปุณณวิถี และธุรกิจที่พักอาศัย เช่น Whizdom Essence Sukhumvit คอนโดมิเนียมระดับ Hi-end     บนถนนสุขุมวิท  รวมไปพื้นที่สีเขียวภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 

            ดวงหฤทัย ไสวงาม บัณฑิตพีไอเอ็ม รุ่น 9 ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (Building Administrator) ประจำคอนโดมิเนียม Whizdom Essence Sukhumvit กล่าวว่า “ตอนแรกยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจ  เรื่องอสังหาฯ แต่ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาเรียนก็ถือว่าเปิดโลกใบใหม่ให้กับตัวเองมากๆ ได้ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่สำคัญได้เรียน บริหาร วิศวะ และสถาปัตย์ ตอบโจทย์ทุกศาสตร์ที่อยากเรียน สำหรับด้านฝึกปฏิบัติงานก็ได้ประสบการณ์ครบวงจร เช่น ชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกปฏิบัติในตำแหน่งนักธุรการ ดูแลแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ รปภ. , ชั้นปีที่ 2 ฝึกด้านวิศวกรรม ดูแลอาคาร ระบบซ่อมต่างๆ ทั้งแอร์ แก๊ส ไฟ, ชั้นปีที่ 3 ด้านนิติบุคคลในคอนโดที่เชียงใหม่ ได้ดูแลทุกอย่างตั้งแต่งานเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ และดูแลแม่บ้าน  เจ้าหน้าที่รปภ. ส่วนปีสุดท้ายได้ฝึกในสเกลที่ใหญ่ขึ้น ลักซูรี่มากขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านระดับ Hi-end จึงต้องมีความรับผิดชอบและบริหารจัดการส่วนต่างๆ ให้มากกว่าเดิม”
 
          นักศึกษาและบัณฑิต จะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เป็นได้ทั้งนักบริหารจัดการ นักพัฒนา-เพิ่มมูลค่า นักการตลาดและการขาย นักบริหารจัดการพื้นที่ทำงาน รวมถึงผู้จัดการอาคาร หรือปฏิบัติงานทั้งในสถานประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ (Landlord) กลุ่มพัฒนาอาคาร/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Developer) และกลุ่มผู้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร (Service Provider) ปฏิบัติงานในอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์ประชุม สถานศึกษา และสถานที่ราชการ ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเดิมที่เน้นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้คงอยู่ในสภาพที่ดี หรือเน้นการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายเป็นหลัก โดยการปรับหลักสูตรใหม่นี้ได้มีการนำเนื้อหาในส่วนของการบริหารจัดการรายได้ การสร้างและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน การขาย-การปล่อยเช่า-การตลาด รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนเข้ามา เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตมีทั้งความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ที่ทันต่อสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ไทยและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น CP Land, JLL, AP (Thailand), Goldenland, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เกี่ยวกับหลักสูตร
 • ชื่อภาษาไทย : สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร    
      ชื่อภาษาอังกฤษ :  Real Estate and Property Management 
      ชื่อย่อ : RPM 
 • หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทย ที่สอนเรื่องการจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร 
 • Learn in Depth สอนเรื่องการจัดการตามลักษณะธุรกิจของอาคาร 2 ประเภท ได้แก่  
       - Residential – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เช่น คอนโดมีเนียม หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ตเมนต์ให้เช่า
       - Commercial – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน

 
 

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PIM #นักจัดการอสังหาฯ #อสังหาริมทรัพย์ #พีไอเอ็ม #การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร #RPM #Real Estate and Property Management #หลักสูตรใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

   ถูกลบเนื่องจาก:
   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   "Crown Trust Financial Loan Firm" is an international loan institution. We are fully registered and certified by the US / UK government. We are 100% legal and have been operating since 1993. Our company also needs individuals who Can be representative of our company in your country We provide loans at very low interest rates of just 2%. You can submit your loan request for the amount of loan you need. We offer loans from $ 5,000.00 USD to a minimum of $ 100,000.00 USD maximum. We provide long-term loans from five (5) to fifty (50) years maximum. Contact us today via email: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com.

   Loan services include:

   ==== ================================

   * Christmas and New Year loans

   * Commercial investment loans

   * Personal loans

   * Project loans

   * Investment loans

   * Development loans

   * Acquired credits

   * Construction loans

   * Student loans

   * Car or vehicle loans

   * สินเชื่อรีไฟแนนซ์

   * สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

   * สินเชื่อท่องเที่ยวและวันหยุด เป็นต้น

   * สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอเขียนถึงเรา @:

      crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

   * ความสำเร็จของคุณเริ่มต้นกับเรา: เราให้บริการคุณอย่างดีที่สุดและจริงใจ!

   * CEO: JEFFEREY FRANK!

   ตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป