/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ข่าวดี!!! สวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 []

วิว


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ www.ssru.ac.th
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
- สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล)
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
- สาขาวิชาจิตรกรรม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 22 มิถุนายน 2563 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2160-1388 ต่อ 103,104,105
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
0-2160-1438 ต่อ 24,25,26 เว็บไซต์ www.fit.ssru.ac.th #dek63 #รอบ5 #เด็ก63
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 
    - แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
    - แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 
    - แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
062-4913343 หรือ 063-8788208 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th
 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
    -แขนงการเมืองการปกครอง
    - แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
0-2160-1182 เว็บไซต์ www.cim.ssru.ac.th/ #dek63 #รอบ5 #เด็ก63
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
0-2160-1144 #0 เว็บไซต์ https://sci.ssru.ac.th/home #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มหลักสูตรนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
- สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2563  สมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2160-1495 รายละเอียด คลิก www.ssru.ac.th
www.fms.ssru.ac.th

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #ขยายเวลารับสมัคร #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ #ภาคพิเศษ #รับเพิ่มหลายคณะ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป