/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา []

วิว

ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5


                    ที่โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ TOT CSR ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5 โดยมีนายวัชรินทร์ อันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

                    นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ ทีโอที  ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที  พ.ศ. 2563-2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  ซึ่งเป็นตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน TOT CSR ประจำปี 2563 ของ ทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)  และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดย ทีโอทีมีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดแบบแผนตัวชี้วัดระดับสากล หรือ SDGs ของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ทีโอที ได้นำมาปรับใช้เพราะมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในด้านการสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง
         
                    นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต ในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 5 โดยได้ทำการคัดเลือก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก ซึ่ง ทีโอที ได้มีการส่งมอบฯ ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัย สะอาด เป็นระเบียบ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
           
                    นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที เพิ่มเติมว่า โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2503 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบางไทร ทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 มีนักเรียนรวม 521คน มีคุณครูครูผู้ช่วย และบุคลากร รวม30 คน ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนภายใน “ห้องสมุดมีชีวิต” ของโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโทรทัศน์ สำหรับให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยและสนับสนุนระบบการเรียนการสอน สร้างความน่าสนใจในการใช้งานในรูปแบบสื่อผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้จากห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้เพื่อเสริมทักษะในวิชาต่างๆ  รวมทั้งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับกล้อง CCTV ของ ทีโอที เพื่อบันทึกการเข้าออกห้องสมุดเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าใช้งาน นอกจากนั้น ทีโอที ยังได้ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต โดยเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือใหม่ให้สวยงาม ตู้หนังสือที่ทันสมัยมีการจัดวางชั้นวางหนังสืออย่างเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการจัดทำจุดคัดแยกประเภทขยะ และส่งเสริมสุขอนามัยโดยการจัดทำจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีความจำเป็นมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ ทีโอที ยังได้ จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย
 

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TOT #ทีโอที #ห้องสมุดมีชีวิต #โรงเรียนบางไทรวิทยา #โรงเรียนบางไทรวิทยา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป