L o a d i n g . . .

รับสมัคร สาขาปิโตรเลียม,เทคโนโลยีหลุมเจาะ ปวส. วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2553 [วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่]

โพสต์ 11 มี.ค. 53 17:47  laguna  1,631
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 11 มี.ค. 2553 - 18 มี.ค. 2553
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


รายละเอียดการสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร (ชุดละ 50 บาท) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  


กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553  ระดับ ปวส.
วันที่ 26 มีนาคม 2553  ปิโตรเลียม, เทคโนโลยีหลุมเจาะ


วันที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


-เทคโนโลยีปิโตรเลียม   สทป.  รับ 20 คน
-เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม สทจ. รับ 20 คน

คุณสมบัติจบ  ปวช.
ช่างยนต์  ช่างกล  ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็ก http://www.htc.ac.th/    สอบถามติดต่อได้ทางเว็ปนี้หรือลงอีเมล์ไว้
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ