L o a d i n g . . .

N I D A เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร นิ สิ ต ป. โท ส า ข า ก า ร จั ด กา ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว

โพสต์ 23 มี.ค. 55 08:39  Nits  1,010
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 2 มี.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2555
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ และ
สาขาวิชา นโยบาย การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรร
ภาคปกติ กรณีทั่วไป............................วันนี้ 30 มี.ค. 54
กรณีมีประสบการณ์ทำงานและกรณีขอรับทุนการศึกษา (มีประวัติการเรียนดี)....วันนี้ 23 เม.ย. 54
ภาคพิเศษ..........................................วันนี้ 30 เม.ย. 54

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ........วันนี้ 30 เม.ย. 54

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nits.nida.ac.th
สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 0-2727-3671 หรือ 082-560-2770
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ