Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เท่าทันสื่อ ทักษะของเด็กยุคใหม่ ที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย

โพสต์ 28 พ.ย. 57 12:48  สายใจ คงทน  693
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 15 ธ.ค. 2557 - 17 ธ.ค. 2557
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เท่าทันสื่อ  ทักษะของเด็กยุคใหม่  ที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย
สถาบันสื่อเพื่อเด็กและและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับกลุ่ม wearehappy  (องค์กรสาธารณประโยชน์)  ผู้ดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมภาคีเครือข่ายคลอดคู่มือทักษะการรู้เท่าทันสื่อระดับปฐมวัย  เตรียมจัดงานเพื่อแจกจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเร็วๆนี้
    นางสาวสรวงธร  นาวาผล ผู้อำนวยการกลุ่ม wearehappy (องค์กรสาธารณประโยชน์)  เปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มและภาคีเครือข่ายได้ตระหนักว่าในเส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับสื่อในทุกรูปแบบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง และยังไร้การควบคุม สารทั้งดีและไม่ดีทั่วโลกได้หลั่งไหลผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คิอสื่อมีอิทธพลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของเด็กๆเป็นอย่างมาก
   และเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงสื่อได้ ก็จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้เผชิญหน้ากับสื่ออย่างรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีโอกาศคิดวิเคราะห์ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่แวดล้อม และการรู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงผลักดันให้เกิดโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มครูเด็กในศูนย์เด็กเล็กขึ้นมา 2 เล่ม
    สำหรับคู่มือเล่มแรกคือ แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการนวัตกรรมเท่าทันสื่อเกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันของกลุ่มครูปฐมวัยแกนนำ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกทม 22 เขต 32 ศูนย์ และ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกาญจนบุรี 5 ศูนย์  และอีกเล่มคือ คู่มือ การรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย เขียนโดย ผศ. ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง   หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
    โดยผศ ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก   พูดถึงประเด็นการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า    การรู้เท่าทันสื่อ  คือ การอ่านสื่อให้ออก เพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาสื่อ การประเมินค่า เข้าใจผลกระทบด้านลบของสื่อ และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้   ซึ่งในโลกปัจจุบันสื่อได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและชีวิตของทุกคนมากมาย ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กปฐมวัย ที่เขารับสื่ออย่างรู้เท่าไม่ถึงการ  เพราะไม่มีคนคัดกรอง เลือกสรร และทำให้เข้ารู้เท่าทัน ด้วยวัยของเขาคนที่ใกล้ชิดและสำคัญอันดับแรกคือผู้ปกครอง แต่ก็มีที่บางคนไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากผลกระทบด้านลบของสื่อได้  คนที่มีบทบาทสำคัญรองลงมาคือครูของพวกเขา ที่สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของพวกเขาได้ สอนให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์ เข้าใจสิ่งที่สื่อส่งมา และสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆได้  ซึ่งเป็นกระบวนการของการรู้เท่าทันสื่อ  ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเขาเสียตั้งแต่ปฐมวัยกันเลย ต่อเมื่อเขาโตขึ้นมาพวกเขาจะสามารถอยู่ในโลกของสื่อได้อย่างปลอดภัย
    คู่มือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูที่จะนำกระบวนการรู้เท่าทันสื่อไปใช้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น  ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่พัฒนาให้เกิดความเหมาะสมตามขั้นตอน ในการใช้กับเด็กปฐมวัย  อันจะยังประโยชน์ที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันสื่อไปพร้อมๆกับการสอนสาระต่างๆในแต่ละระดับของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  
โดยที่โ ครงการดังกล่าวรับความร่วมมืออย่างดีจาก นักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย รวมทั้งครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและจะเป็นผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ครอบครัวในโอกาสต่อไป  
    คู่มือรู้เท่าทันสื่อ 2 เล่มได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเตรียมนำมาเผยแพร่และแจกจ่ายให้ครูปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดกรุงเทพมหานคร  ทั้ง  ๔๗  เขตและ ส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.  โดยประมาณ ณ ห้องทับทิม  โรงแรมรอยัลรัตนโกสินธ์   ถนนราชดำเนินกลาง  กรุงเทพมหานคร  
    สำหรับครูเด็กเล็กผู้สนใจ   สอบถามรายละเอียดได้ที่  E-mail.wearehappyhome @ gmail.com  หรือ เฟสบุ้ค wearehappyinthai
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ