Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง ประเทศอังกฤษ มิถุนายน 2558

โพสต์ 29 ธ.ค. 57 15:28  [ PaY ~ ] My.ID  1,058
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 29 ธ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย

Business & Effective English Communication (BEC)
โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง
ประเทศอังกฤษ ช่วงปิดเทอมเดือน มิถุนายน 2558

โครงการ BEC มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการให้ถึงระดับสื่อสารได้จริงในระดับหนึ่ง ทั้งการสื่อสารทั่วไปและการทําธุรกิจ ระหว่างประเทศ ดังนั้นเนื้อหาของโครงการฯ จึงเป็นการเน้นที่การเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นสําคัญ โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนที่เข้มข้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แตกต่างจากการไปเรียนภาษาอังกฤษกับองค์กรอื่นตรงที่เราไปเรียนกันในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐ ระดับอุดมศึกษา มิใช่โรงเรียนสอนภาษา ดังนั้นจึงมีความปลอดภัย การสอนได้มาตรฐานถ้าเรียนครบตาม course ของสถาบันดังกล่าว แล้วสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือ diploma ได้เลย


โปรแกรม : ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 7 สัปดาห์ เมือง Hastings เดินทาง : ประมาณ 1 มิ.ย. – 19ก.ค.2558
ค่าใช้จ่ายสมทบ 169,900 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว) (วันเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย)
เมือง Hastings เป็นเมืองเก่าแก่อยู่เลียบชายหาด เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อนในฤดูร้ อน อยู่ห่างจาก London ประมาณ 90 นาทีเมื่อเดินทางโดยรถไฟ Hastings เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญเมืองหนึ่งของอังกฤษ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการ
ฝึกภาษา ชอบความสงบ และยังมีค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก


คุณสมบัติผ้สมัคร 
1. ต้องผ่านมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.1 ผู้สอบผ่านโครงการอีซีอี. หรือ สอบผ่านโครงการยูซีอี. (ก่อน 1 พ.ค. 55)
หรือศิษย์เก่าโครงการอีซีอี.และโครงการยูซีอี. (ก่อน 1 พ.ค. 55) ที่ได้รับประเมินผลผ่านการร่วมโครงการ หรือ
1.2 ได้รับการรับรองหรือผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้บําเพ็ญประโยชน์ของโครงการอีซีอี. หรือ
1.3 ผ่านการสอบหรือสัมภาษณ์จากโครงการฯ
2. รับเยาวชนอายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง)
3. กําลังศึกษาอยู่ในทุกระดับหรือจบการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไปไม่จํากัดอาชีพ
4. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน
5. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
6. สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
7. สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนําของผู้ดูแลกลุ่มได้การฝ่าฝื นกฎระเบียบที่ร้ายแรงอาจถูกส่งกลับก่อนกําหนด
8. กรณีถ้าซื้อของมาเกินข้อกําหนดของสายการบินต้องเสียค่าปรับเองและกรณีของสูญหายหรือหยิบยืมกันต้องรับผิดชอบเอง


จํานวนที่รับสมัคร 25 คน (เกณฑ์การรับสมัครผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

1. กรณีสมัครโดยตรงที่สํานักงานโครงการอีซีอี. โดย
1.1 การสมัคร กรอกใบสมัครครบถ้วน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร คือ
( 1 ) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3รูป ( 2 ) สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้สมัคร
( 3) ค่าสมัครสอบ 200 บาท ( 4) ใบรับรองผลการศึกษา หรือเอกสารแสดงการจบการศึกษา
1.2 การรายงานตัว เมื่อผ่านการสอบแล้ว หรือมีผลการสัมภาษณ์หรือรับรองจากอาจารย์ผู้ประสานงานของ
โครงการอีซีอี. สามารถรายงานตัวได้ โดยกรอกเอกสารรายงานตัว, หนังสือยินยอมและยืนยัน, หนังสือมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทนพร้อมแนบ สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้สมัคร และชําระเงินมัดจํายืนยันเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 25,000 บาท เป็ นเงิน
สดที่โครงการ (เอกสารประกอบการขอวีซ่าจะแจ้งให้ทราบต่อไป)


2. สมัครทางไปรษณีย์
2.1. การสมัครเอกสารเหมือนข้อ 1.1 ค่าสมัครชําระเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสาวสื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400 ถ้าต้องสอบทางโครงการฯ จะโทรศัพท์นัดวันสอบเมื่อได้รับใบสมัคร
2.2. การรายงานตัว เอกสารเหมือนข้อ 1.2 ส่งมายังโครงการเยาวชนอีซีอี. พร้อมชําระเงินมัดจําจํานวน 25,000 บาท
โดยซื้ออธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวสื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400 หรือซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล (ในกรุงเทพฯและปริมณฑล) หรือเป็ นตั๋วแลกเงินธนาคาร (Draft) ที่ขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (กรณีต่างจังหวัด) สั่งจ่ายในนาม นางสาวสื่อกัญญา เหมวิมล เขียนชื่อเยาวชนและประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ หลัง ดราฟท์ / เช็ค ส่งมาพร้ อม
เอกสารรายงานตัว (วันรายงานตัวถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็ นเกณฑ์) เมื่อโครงการได้รับเงินมัดจําแล้วจะส่งใบรับเงินไปให้ผู้สมัคร


ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือแบ่งชําระเป็น 5 งวดคือภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยเดือนเมษายน 2558 เป็นงวดสุดท้าย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ecethailand.com/th/index.php/bec
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.ecethailand.com/th/images/pdf/application_use_nz9_uk9_BEC.pdf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ