Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

โพสต์ 21 เม.ย. 58 09:35  Nanmee  544
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 20 เม.ย. 2558 - 31 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมต้น


 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
          บริษัท นานมี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนและฝึกทักษะการสื่อสารอย่างรอบด้าน อันเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับเยาวชนและคนไทย โดยให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านการท่องกลอน เล่านิทานและร้องเพลงจีน เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางภาษามาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิงและเสริมสร้างความรู้ใหม่ การนำข้อคิดจากปรัชญาและเรื่องเล่าของจีนมาใช้ในการดำเนินชีวิต นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าประกวด ที่สำคัญคือการก่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เรียนต่างสถาบันด้วย

          บริษัท นานมี จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดทักษะภาษาจีนในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและขยายความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ
ทั้งสองต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึก ของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านภาษาจีน
2.    เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    และพัฒนาประเทศต่อไป
3.    เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย


รายละเอียดการประกวด

       1.    ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
       2.    ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม
              การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้
              กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
              กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
              กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
              กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

       3.    ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้
              1. ร้องเพลงจีน
              2. ท่องกลอนจีน    
              3. เล่านิทานจีน  

      4.สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ  สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้  
              1.  เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด  เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ  
              2. พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
              3.  เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะกรรมการได้พิจารณา โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ส่งกับทางคณะกรรมการทางโครงการก่อนวันตัดสิน 1 อาทิตย์


รายละเอียดการสมัคร
หลักฐานการสมัคร

    1.    สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
           (โปรดเขียนข้อความ สำเนาถูกต้อง พร้อมลงรับรองลายมือชื่อผู้สมัคร)
    2.    ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com)
    3.    แนบสำเนารายละเอียดการแสดงที่ท่านเลือกแสดง เช่น หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, ชื่อเพลง, เนื้อเรื่อง, เนื้อเพลง หรือบทกลอน มา 4 ชุด
    4.    แนบตัวอย่างไฟล์วิดีโอบันทึกการแสดงที่ท่านเลือก เช่น ท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีน หรือเล่านิทานจีนในรูปแบบแผ่นซีดีมาพร้อมใบสมัครแล้วส่งมาที่ บริษัท นานมี จำกัด ชั้น 4 เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี) ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2558 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


การพิจารณาตัดสิน

        การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
*** เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แต่ละประเภทใช้เกณฑ์เดียวกัน***
    1.  การออกเสียงถูกต้องและชัดเจน                             30  คะแนน
    2.  ท่วงทำนองถูกต้องตามจังหวะ                                20  คะแนน
    3.  ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ                           15  คะแนน
    4.  ความเหมาะสมของเนื้อหา                                     10  คะแนน
    5.  อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาที่เข้าประกวด        10  คะแนน
    6.  บุคลิกภาพ                                                        10  คะแนน
    7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง                   5  คะแนน    


ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 20 เมษายน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2558 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม  2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น ทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com (ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)
ผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที
ประกาศผลการตัดสิน
สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จำกัด (ชั้น 3) เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี)

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ