Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดหลักสูตรใหม่ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน

โพสต์ 27 เม.ย. 58 19:20  tanessa My.ID  6,064
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 29 เม.ย. 2558 - 1 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมหา'ลัย


 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดหลักสูตรใหม่ เกาหลี  ญี่ปุ่น  จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด ระดับปริญญาตรี “ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” ซึ่งเป็นวิชาเอกที่บูรณาการระหว่างการฝึกทักษะด้านภาษาเอเชียตะวันออก ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (เลือกเป็นวิชาเอกเพียง 1 ภาษา) กับการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นิสิตมีความรู้อย่างเต็มที่สำหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(รอบ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp เท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998 


รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร:วิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 วิชาพื้นฐานคณะ (9 หน่วยกิต)
 วิชาเอกด้านภาษา(ให้เลือกเรียนเพียงภาษา เดียว) และด้านวัฒนธรรม (75 หน่วยกิต)
 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออก                            
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก                           
สัมมนาด้านวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก            

การวิจัยเบื้องต้นด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก                          
ภาษาเกาหลี
1-6
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                                        
การเขียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน                            

การอ่านภาษาเกาหลีพื้นฐาน                                                             
การแปลภาษาเกาหลี                                          

การล่ามภาษาเกาหลี                                                                          
การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว

การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม                                           
การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ                     

อารยธรรมเกาหลี                                                                                 
เกาหลีในโลกปัจจุบัน                                           

การเรียนภาษาผ่านเพลงและภาพยนตร์เกาหลี                                             
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี                                

วรรณกรรมเกาหลีเบื้องต้น                                                                
ฮันจาศึกษา           
                                                                                                                                  ฯลฯ

 แนวทางการประกอบอาชีพ

            นักวิเทศสัมพันธ์ล่าม นักแปลภาษานักวิชาการข้าราชการกระทรวงต่างประเทศพนักงานองค์กรระหว่างประเทศพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินพนักงานองค์กรสาธารณประโยชน์ (NGOs) อาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาคบริการและท่องเที่ยว ฯลฯ

รายละเอียดการรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ประมาณ 12,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผศ. พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545

ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2539

2. อาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์

M.A. Korean Language and Literature, Korea University, 2013

อ.บ.(ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

3. อาจารย์ไพลิน มุนินทรวัฒน์

M.A.Teaching Chinese as a second language, Nankai University, 2011

อ.บ.(เอเชียศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552

4. อาจารย์ศิวพร พงษ์ธรรม

ศศ.ม.(เกาหลีศึกษา)นานาชาติ/สหสาขาวิชา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

อ.บ.(เอเชียศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552

5.อาจารย์ MuramatsuMichihisa

M.A.(Public Policy Studies), Yamanashi Gakuin University, 2002

B.A.(Economics), Senshu University, 1975


ที่อยู่

สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร
27 ชั้น 5 ห้อง 2705 G
1061 อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600

หมายเลขโทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2045 หรือ 089-495-1918, 087-555-7475

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ